Ka­rak­te­rer

Weekendavisen - - Opinion -

Jakob Rat­hlev, om­rå­de­chef ved Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut (EVA)

Le­de­ren i WA den 11. marts la­der for­stå, at bru­gen af gym­na­si­alt ka­rak­ter­gen­nem­snit i op­ta­ge­sy­ste­met er »et over­må­de stumpt in­stru­ment«, og at »Al­le ved, at mid­del­hø­je gen­nem­snit ude­luk­ken­de er tegn på so­ci­al frem­kom­me­lig­hed i hver­da­gen og ri­si­ko­be­græn­sen­de stra­te­gisk om­gang med fa­ge­ne«, hvor­ef­ter der cau­se­res vi­de­re i sam­me dur. Må man fo­re­slå, at le­de­ren en an­den gang støt­ter sig til den om­fat­ten­de vi­den på om­rå­det? Dan­marks Eva­lu­e­rings­in­sti­tut (EVA) har vist, at det gym­na­si­a­le ka­rak­ter­gen­nem­snit i mar­kant grad kan for­ud­si­ge suc­ces på uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser: Jo hø­je­re snit, de­sto la­ve­re fra­fald, stør­re over­gang til ph.d.-stu­die og hur­ti­ge­re be­skæf­ti­gel­se ef­ter endt ud­dan­nel­se. Snit­tet er da og­så me­get me­re end blot et tal: Det er ét sam­let ud­tryk for, hvad man gen­nem to-tre år har op­nå­et i bå­de skrift­li­ge og mundt­li­ge prø­ver be­dømt af ty­pisk 20 læ­re­re og cen­so­rer – og som så­dan et mul­ti­be­dømt mål for ik­ke blot fag­lig­hed, men og­så ev­nen til at ar­bej­de ved­hol­dent og mo­ti­ve­ret over læn­ge­re tid om­men­de ana­ly­ser teg­ner og­så til at punk­te­re le­de­rens fo­re­stil­ling om, at man­ge gym­na­sie­e­le­ver får hø­je ka­rak­te­rer i nog­le fag, men ik­ke an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.