Fy­sik

Weekendavisen - - Opinion -

Chri­sti­an Aa­ge Ge­or­gi­ne­vej 11, 2970 Hørs­holm

Un­der over­skrif­ten »Tvil­lin­ge­stu­die« frem­går det af en lek­si­kort i Fak­tisk i sid­ste uge, at astro­nau­ten Scott Kel­ly nu »er til­ba­ge i Jor­dens tyng­de­kraft« ef­ter 340 da­ge i rum­met, og at for­sker­ne vil un­der­sø­ge virk­nin­gen af at »svæ­ve rundt uden tyng­de­kraft«. Men Kel­ly har ik­ke væ­ret uden for Jor­dens tyng­de­kraft. Jor­dens tyng­de­kraft ræk­ker me­get langt ud i rum­met, som be­kendt helt ud til Må­nen og me­get læn­ge­re end­da. Der­i­mod har Kel­ly væ­ret vægt­løs i rum­sta­tio­nen, for­di de beg­ge be­fin­der sig i frit fald. Det er me­get svært for børn og . man­ge voks­ne at for­stå de fy­si­ske be­gre-K ber tyng­de­kraft og vægt­løs­hed. Så me­get stør­re er jour­na­li­stens an­svar for ik­ke at for­vir­re de vi­de­be­gær­li­ge børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.