Frikir­ker

Weekendavisen - - Opinion -

Mor­ten Levy Sveas­vej 3, 3. th., 1917 Fre­de­riks­berg

Si­den TV2’s nyt­ti­ge og nød­ven­di­ge op­ta­gel­ser af moské-prak­sis med skjult ka­me­ra har bøl­ger­ne gå­et højt: Skal mo­ske­er luk­kes Skal vis­se ima­mer for­by­des ad­gang til lan­det? Op­for­drer Ima­mer vir­ke­lig til kri­mi­nel­le hand­lin­ger? Skal der af ima­mer kræ­ves en statsa­n­er­kendt ud­dan­nel­se? Ti­melan­ge de­bat­pro­gram­mer har rul­let i TV. Det har un­dret mig, at jeg in­tet sted i de­bat­ten har hørt no­gen næv­ne den glim­ren­de dan­ske tra­di­tion for frisko­ler, frie bør­ne­ha­ver og fri­me­nig­heds­præ­ster. Må­ske er det så­dan, at lov­giv­nin­gen om fri­me­nig­hed­s­kir­ker for­ud­sæt­ter, at kir­ken er kri­sten. I så fald må kon­struk­tio­nen dog i det mind­ste kun­ne tje­ne som mo­del og­så for an­dre tro­es­sam­fund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.