DR Se­er Ser­vi­ce

Weekendavisen - - Opinion -

Ma­ri­an­ne Kri­sten­sen, gra­fi­ker Myns­ter­s­vej 7a 1. th., 1827 Fre­de­riks­berg

DR TV har in­tro­du­ce­ret en helt ny ser­vi­ce for os utå­l­mo­di­ge se­e­re: Fem mi­nut­ter før et pro­gram slut­ter, kom­mer en Ven­lig Stem­me og in­for­me­rer os om, hvil­ket pro­gram vi kan se ef­ter­føl­gen­de. Før skul­le vi ven­te fi­re se­kun­der in­de i rul­le­tekster­ne, før vi fik den­ne in­for­ma­tion, men nu be­hø­ver vi ik­ke ven­te så læn­ge – den kom­mer for ek­sem­pel midt i kri­mi­ens kli­maks. Men hvor­for stand­ser DR her? Hvor­for ik­ke in­tro­du­ce­re den­ne ser­vi­ce ti mi­nut­ter in­de i et pro­gram med in­for­ma­tion om, hvad der fo­re­går på de an­dre ka­na­ler? Så vi ik­ke skal spil­de vo­res tid på et pro­gram, hvis der på de an­dre ka­na­ler fin­des langt me­re fri­sten­de til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.