Død, rå­d­den­skab og evig stil­stand

Weekendavisen - - Kultur - Af SØ­REN STAAL BALSLEV

Tv-se­rie. Den ame­ri­kan­ske zom­bie­se­rie The Wal­king Dead trod­ser al­le lo­gi­ske prin­cip­per og hø­ster fort­sat mar­kant suc­ces med en forstenet li­del­ses­for­tæl­ling.

Da ma­nuskript­for­fat­ter og in­struk­tør Frank Da­ra­bont i 2010 sø­sat­te tv­se­ri­eud­ga­ven af zom­bie­teg­ne­se­ri­en The Wal­king Dead, ske­te der no­get stort på den glo­balt-ame­ri­kan­ske sen­de­fla­de. Nok hav­de ame­ri­kan­ske ka­bel­net­værk al­le­re­de på det tids­punkt ero­bret fik­tions­el­sken­de hjer­ter over he­le klo­den, men al­drig før hav­de de ek­stremt blo­di­ge gen­re­vær­ker fol­det sig uhæm­met ud: af­rev­ne lem­mer, råd­ne bar­ne­lig og blod­ba­de af ita­li­ensk-us­ma­ge­li­ge di­men­sio­ner. Indtil 2010 hav­de zom­bie-gen­ren væ­ret et film- og com­pu­ter­spils­fæ­no­men, en sta­dig me­re po­pu­lær gen­re, som re­elt kom til ver­den i 1968 med film­vær­ket Night of the Li­ving Dead, og som i nul­ler­ne var be­gyndt at in­fi­ce­re film­land­ska­bet i main­stream-land. The Wal­king Dead stop­pe­de dét mo­nopol. Tv-se­ri­en byg­ge­de på teg­ne­se­ri­en skabt af blandt an­dre Robert Kirk­man, og AMC (sta­tio- nen bag tv-ud­ga­ven) fik en uvur­der­lig suc­ces i hus: af­sin­di­ge se­er­tal og en vold­somt de­di­ke­ret fan-ba­se. Grund­plot­tet kom di­rek­te fra teg­ne­se­ri­en: Provin­sshe­rif­fen Ri­ck Gri­mes (An­drew Lin­coln) våg­ner op til en ver­den, som er gå­et un­der og hjem­søgt af le­ven­de dø­de væ­se­ner, som æder stak­ler for et godt ord. Han gen­fin­der sin fa­mi­lie i den ame­ri­kan­ske øde­mark og etab­le­rer en grup­pe af hård­fø­re rej­sen­de be­stå­en­de af blandt an­dre søn­nen Carl (Chand­ler Rig­gs), red­neck-læk­ker­buk­sen Daryl (Nor­man Re­e­dus) og svi­ger­søn­drøm­men Glenn (Ste­ven Ye­un). An­den og sid­ste halv­del af 6. sæ­son er net­op be­gyndt: Ri­ck og co. be­fin­der sig sta­dig i Ale­xan­dria, en for­ti­fi­ce­ret provins­by, som i den fo­re­gå­en­de halv­del af sæ­so­nen med nød og næp­pe over­le­ve­de det ob­liga­to­ri­ske an­greb fra hor­der af stav­ren­de ka­da­ve­re. Den mid­ler­ti­di­ge og si­tren­de ro har ind­fun­det sig, og Ri­ck og Daryl stø­der på en mærk­vær­dig over­le­ven­de, en hip­ster-hu­le­mand, som går un­der nav­net Jesus (Tom Pay­ne). Han kom­mer fra en an­den lejr, et sted som ef­ter alt at døm­me og­så be­står af moralsk an­stæn­di­ge in­di­vi­der. Vo­res pro­ta­go­ni­ster etab­le­rer kom­mu­ni­ka­tion med lej­ren og træ­der ind i en ver­se­ren­de kon­flikt mel­lem ny­byg­ger­stam­men, som re­elt bor i et western-mu­se­um, og så en lem­læ­sten­de ro­ck­er­ban­de, som kræ­ver be­skyt­tel­ses­pen­ge.

DE før­ste af­snit af den se­ne­ste om­bæ­ring fø­rer no­get nyt med sig: en gan­ske svag bri­se af hå­be- ful­de tak­ter. Dét er i sig selv sig­ni­fi­kant, al den stund at The Wal­king Dead li­ge fra 1. sæ­son har væ­ret en li­del­ses­fyldt pro­duk­tion væ­det i men­ne­ske­lig af­magt. Mel­lem be­gyn­del­sen og nu lig­ger et oce­an af smer­te og un­der­gang, én lang rej­se be­stå­en­de af til­ba­ge­slag, ne­der­lag og of­re. Nok har vo­re ho­ved­per­so­ner ud­vik­let en ræk­ke singu­læ­re egen­ska­ber, som i bed­ste Ro­bin­son Cru­soe-stil har gjort dem til kan­ni­bal-ned­kæm­pen­de hel­te i en po­sta­po­ka­lyp­tisk ver­den. Men det til­in­tet­gø­ren­de ne­der­lag er og­så ble­vet en grund­læg­gen­de del af for­tæl­lin­gens DNA, så de spæ­de tak­ter af op­byg­ge­lig­hed al­tid står i skyg­gen af tra­ge­di­en. The Wal­king Dead er ind­be­gre­bet af en pa­ra­doksal pro­duk­tion: på den ene si­de en skil­dring af men­ne­skets uku­e­li­ge livsvil­je, på den an­den si­de en håb­løs­he­dens sym­fo­ni. Se­ri­en er do­mi­ne­ret af en per­ma­nent stil­stand. Trold­dom­men lig­ger i nu­et og den en­de­lø­se hen­gi­vel­se til un­der­gan­gen og for­gæn­ge­lig­he­den. Det gør bå­de pro­duk­tion og gen­re umå­de­ligt in­ter­es­sant. Hav­de se­ri­en blot væ­ret i be­sid­del­se af sæ­be­o­pe­ra­ens ba­na­le in­tri­ger, så hav­de der væ­ret nar­ra­tiv frem­drift og en vis lo­gik i spil. 6. sæ­son fort­sæt­ter imid­ler­tid den skån­sels­lø­se march gen­nem elen­dig­he­den, og man fin­der ik­ke no­gen tra­di­tio­nel me­ning her. Til gen­gæld kan De fort­sat svæl­ge i gruop­væk­ken­de nær­vær, bi­o­lo­gisk un­der­gang og jag­ten på frel­se.

The Wal­king Dead vi­ses her­hjem­me på DR3, hver tors­dag kl. 21.30.

She­rif­fen Ri­ck Gri­mes (An­drew Lin­coln) i en an­spændt si­tu­a­tion med ’Jesus’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.