Po­rtræt af en (dø­en­de) kvin­de

Weekendavisen - - Kultur - Af BO GRE­EN JENSEN

Blan­de­de kort. Penél­ope Cruz vil vi­se he­le re­gi­stret i en so­ber film om can­cer og seksu­a­li­tet. Men ind­sat­sen lig­ner en sport­s­præ­sta­tion.

Ma ma. In­str. og ma­nus: Julio Me­dem. Fo­to: Ki­ko de la Ri­ca. 122 min. Spa­ni­en 2015. 20 bi­o­gra­fer.

Man kan un­dre sig over, hvad der går galt i en el­lers loven­de film som Ma ma, der vil hyl­de uku­e­lig livs­kraft og ta­ge svæ­re em­ner op i en let to­ne. Penél­ope Cruz, som al­tid er bedst i span­ske film, hvor hun ik­ke skal væ­re de­ko­ra­tiv he­le ti­den, har selv pro­du­ce­ret Ma ma. Hun har sik­kert og­så valgt den ba­ski­ske in­struk­tør Julio Me­dem, der i 90er­ne skab­te blæn­den­de film som Kvæg, Det rø­de egern, Ter­ra og De el­sken­de ved po­larcirk­len, før han blev Lucas Bi­ga-ero­tisk i Sex and Lucia (2001) og mystisk i Ka­o­ti­ske Ana (2007). Læ­re­rin­den Mag­da (Cruz) bli­ver ramt fra al­le si­der på en gang. Hun bli­ver fy­ret på grund af øko­no­mi­en og ser sin mand, der er fi­lo­so­fi­pro­fes­sor, for­svin­de for som­me­ren med en smuk elev. Hun lig­ger al­le­re­de ned, da læ­gen Julián (Asi­er Exte­an­dia) for­kla­rer, at hun li­der af can­cer og skal ha­ve det ene bryst fjer­net. Her­ef­ter skal syg­dom­men an­gri­bes med ke­mo­te­ra­pi. Mag­da er sta­dig i chok, da hun hep­per på sin tiåri­ge søn, som spil­ler fod­bold. På sta­dion mø­der hun Ar­tu­ro (Lu­is Tos­ar), som er ta­lent- spej­der for Re­al Madrid og ser mu­lig­he­der i dren­gen. Ef­ter fem se­kun­der får han at vi­de, at hans dat­ter er død, og hans hu­stru lig­ger i ko­ma. Mag­da for­kla­rer sin søn, at de »må hjæl­pe den mand«. Så­dan ta­ck­ler hun sin egen si­tu­a­tion. Ty­de­lig­vis er tan­ken at blan­de de tragi­ske og de ko­mi­ske kort. End­vi­de­re skal der væ­re sce­ner, hvor Cruz kan vi­se sit nøg­ne an­sigt og spil­le et dø­en­de dyr stort og rent. Hun får bry­stet sat af og ta­ber sit hår, mens dren­gen hol­der fe­rie hos sin far. Hun og Ar­tu­ro bli­ver og­så et par, skønt den sor­gram­te mand har lagt køns­drif­ten væk. Så langt er fil­men se­vær­dig. Der er go­de de­tal­jer i skil­drin­gen af, hvor­dan Mag­da kom­mer gen­nem sin som­mer. For ek­sem­pel en magisk sce­ne, hvor hun op­da­ger, at hun er del af no­get fæl­les, da by­en jub­ler over en land­skamp­sejr. Det er så­dan set bå­de sjovt og ex­cen­trisk, at gy­næko­lo­gen Julián syn­ger hen­de i søvn på ope­ra­tions­bor­det og er kendt som en bi­seksu­el hjer­teknu­ser. Men Julián er en del af fil­mens pro­blem. Han skal he­le ti­den syn­ge (Asi­er Exte­an­dia er i Spa­ni­en kendt fra mu­si­cals og tv-se­ri­er), og på kli­nik­ken står et fo­to af en rus­sisk pi­ge, som han og hu­stru­en må­ske skal hen­te på et bør­ne­hjem i Si­bi­ri­en. Fo­to­et bli­ver le­ven­de, og Mag­da be­gyn­der at se den ly­se pi­ge som en spø­gel­ses­dat­ter, der le­ger med, når sur­ro­gat­fa­mi­li­en er på stran­den. Og hér kra­ke­le­rer Ma ma. For Julián og Ar­tu­ro er gam­le be­kend­te fra swin­ger­klub­ben »El ori­gen del mun­do«, der er opkaldt ef­ter Cour­bets ma­le­ri af et kvin­de­ligt skød. Skønt Ar­tu­ro ik­ke be­gæ­rer, har Mag­da brug for at bli­ve set som kvin­de. Hun ta­ger paryk og pi­kant lin­ge­ri på og går med Julián i klub­ben, hvor han syn­ger igen­nem, mens hun bli­ver fyldt med sæd af tre mænd, der er fil­met som i en kits­chet 80er-vi­deo fra de vær­ste Flas­h­dan­ce- da­ge. Ud af det lum­re in­ter­mezzo kom­mer en gravi­di­tet, som Mag­da me­ner kan ven­de hen­des syg­dom. I hvert fald bli­ver det vig­tigt at fø­de den ly­se pi­ge og se hen­de smi­le, før can­ce­ren sæt­ter sin vil­je igen­nem. Og­så et­te­le­fon­klip til dat­te­ren bli­ver fil­met. Ma ma er en stil­for­vir­ret og ufor­løst film, som skal le­ve i kraft af Cruz’ po­rtræt af den dø­en­de kvin­de. Men ind­sat­sen lig­ner en sport­s­præ­sta­tion, og Me­dem har for­lagt sin æste­ti­ske steds­ans. Syg­doms­sce­ner­ne er fil­met i blå nu­an­cer, så Cruz’ bar­be­re­de is­se kan skin­ne med sær­lig tap­per ud­sat­hed. Så får ver­den rø­de og gyldne kulø­rer, da hun gi­ver sig li­vet i vold. Bå­de Cruz og Me­dem blev Goy­a­no­mi­ne­ret for Ma ma, så må­ske er der en kul­turkløft i spil. Må­ske er fil­men fak­tisk varm og vel­lyk­ket, et for­søg på at gi­ve tri­stes­sen to fin­gre og sæt­te en stop­per for dø­den. Det er ba­re svært at se det med dan­ske vin­te­r­øj­ne.

Ma ma. FO­TO: MIRACLE FILM DI­STRI­BU­TION

Penél­ope Cruz som den kræft­sy­ge Mag­da i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.