In­gen voks­ne i bil­le­det

Weekendavisen - - Kultur -

Blik. Land­s­try­ge­re, knal­lertbøl­ler og helt al­min­de­li­ge un­ge fra Ran­ders i ud­stil­ling om ung­doms­liv i 1970er­ne.

ram­men. Vi kun­ne al­drig ha­ve gjort det uden mu­se­et.« Det var op­pe i ti­den at in­ter­es­se­re sig for det lo­ka­le liv, det næ­re og hver­dags­ag­ti­ge, og det blev og­så af­spej­let i mu­se­er­nes ind­sam­lin­ger og ar­bej­de. »Vi vil­le træk­ke alt dét, der var uden for mu­re­ne, ind. Vi vil­le træk­ke sam­ti­den in­den­for,« si­ger Finn Lar­sen. Han ar­bej­der i øv­rigt sta­dig som fo­to­graf og bil­led­kunst­ner, mens Lars Jo­hans­son er for­fat­ter og fil­min­struk­tør.

DEN ef­ter­mid­dag i marts, hvor ud­stil­lin­gen åb­ner igen næ­sten 40 år se­ne­re, er der og­så liv på mu­se­et. Rod Stewarts Da Ya Think I’m Se­xy? bul­drer ud af højta­ler­ne sam­men med al­le de an­dre hits, der vir­ke­de som so­und­tra­ck til de un­ge men­ne­skers liv i 1978-79. Af­fo­to­gra­fe­rin­ger af for­si­der og op­slag fra Ran­ders Amtsa­vis fyl­der en bag­væg, og der bli­ver pe­get og nik­ket til alt det, der op­tog by­en, lan­det og ver­den den­gang i slut­nin­gen af 1970er­ne: For ek­sem­pel at »Diskobøl­gen ra­ser vi­de­re« (in­klu­si­ve bil­le­der af Jo­hn Tra­vol­ta og Oli­via Newton-Jo­hn). Lars Jo­hans­son åb­ner ud­stil­lin­gen og min­der om den­gang Ma­bel, der vandt det dan­ske Me­lo­di Grand Prix i 1978 med Boom Boom, for­søg­te at gi­ve kon­cert i by­en, men måt­te flyg­te af sce­nen i en by­ge af æg og to­ma­ter. Det er helt sik­kert nemt at tro på, at der var gang i Ran­ders i 1970er­ne. Der er fo­to­gra­fi­er overalt i ud­stil­lings­rum­met. In­dram­met en­kelt­vis el­ler fle­re ad gan­gen. Kon­taktark, der kræ­ver, at gæ­sten kom­mer helt tæt på, og fle­re i en for­stør­ret ver­sion, som ræk­ker fra gulv til loft. På åb­nings­da­gen er der fle­re, der ty­de­lig­vis gen­ken­der sig selv og an­dre fra den­gang. Et lil­le ind­heg­net rum midt i rum­met hand­ler ale­ne om Land­s­try­ger­ne: De to fo­to­gra­fer traf den knal­lert­kø­ren­de grup­pe i som­me­ren 1978, og sam­men skab­te de en ud­stil­ling, hvor Land­s­try­ger­ne selv fik lov til at for­tæl­le de­res hi­sto­rie. Ud­stil­lin­gen åb­ne­de i ja­nu­ar 1979, Land­s­try­ger­ne var med og stod klar ved mon­trer­ne, hvis no­gen af ud­stil­lin­gens gæ­ster hav­de spørgs­mål. Det be­nyt­te­de fle­re sko­le­klas­ser sig åben­bart af, og i dag er der og­så et bil­le­de fra den­gang af en ung dreng, der er ty­de­ligt op­slugt af gen­stan­de­ne i mon­tren: en cow­boy­vest med ryg­mær­ke, et arm­bind med et sva­sti­ka og en me­tal­hjelm. Si­den vi­ste Finn Lar­sen og Lars Jo­hans­son og­så fo­to­gra­fi­er­ne et par gan­ge på so­ci­al­pæ­da­go­gisk se­mi­na­ri­um. »Vi kom med det her ma­te­ri­a­le fra en grup­pe, der ik­ke var sa­lon­fæhig,« for­tæl­ler Finn Lar­sen. »Selv sag­de Land­s­try­ger­ne, at de ba­re vil­le ’pro­vo­ke­re bor­ger­dy­re­ne.’ Det var et ung­doms­op­rør, og vi sag­de al­tid, ’Lad os se. Om et par år er de pæ­ne.’ En del af dem blev sik­kert pæ­da­go­ger. Nog­le få kri­mi­nel­le el­ler al­ko­ho­li­se­re­de, men det gæl­der vel og­så ty­pisk for en al­min­de­lig sko­le­klas­se.« Ve­sten med ryg­mær­ket er og­så med i ud­stil­lin­gen i 2016, li­ge som Land­s­try­ger­nes sir­ligt form­skrift-skrev­ne si­der om klubhu­set, for­hol­det til de an­dre i by­en og klub­bens grund­læg­gel­se: »Det be­gynd­te så­le­des: at vi var en 15-16 læ­derjak­ker, der gik sam­men fast. Vi op­før­te os som ro­ck­e­re, vi gjor­de som ro­ck­e­re, og vi vid­ste en del om an­dre klub­ber. Så vi blev eni­ge om at le­ve li­vet som ro­ck­e­re, selv­om vi vid­ste, det vil­le bli­ve en knal­lert­klub ...« Det er og­så mu­ligt at klap­pe et par hø­re­te­le­fo­ner på og gi­ve sig hen til Me­at Lo­afs højstem­te ro­ck fra Bat Out of Hell. Når as­fal­ten gyn­ger var de to fo­to­gra­fers for­tæl­ling om un­ges hver­dag i Ran­ders i et ny­e­re blok­byg­ge­ri, et par­cel­hu­s­om­rå­de og et vel­e­tab­le­ret vil­la­om­rå­de. Det hand­le­de om 8.B på Tirs­da­lens sko­le: Klas­sen ud­ar­bej­de­de ud­stil­lings­ma­nuskrip­ter om for­skel­li­ge em­ner, blandt an­det drøm­me­væ­rel­set, sport og til­holds­ste­der. En film fik nav­net Ung­doms­bil­le­der, og til­sam­men blev al­le bil­le­der­ne det stør­ste sam­tids-do­ku­men­tar­fo­to­gra­fi­ske pro­jekt af sin slags, der er gen­nem­ført i mu­se­ums­sam­men­hæng i Dan­mark. Mu­se­et i Ran­ders blev rost af den eu­ro­pæ­i­ske mu­se­umsor­ga­ni­sa­tion, og iføl­ge Finn Lar­sen eks­plo­de­re­de be­søgstal­le­ne og­så i den pe­ri­o­de, det lo­ka­le ung­doms­liv kom på mu­se­um. Det er sært be­væ­gen­de at gå igen­nem al­le bil­le­der­ne i dag. De åb­ne an­sig­ter; umid­del­bar­he­den og sår­bar­he­den vir­ker bå­de som op­løf­ten­de pil­ler og mas­si­ve stik i hjer­tet. Fo­to­gra­fi­er­ne ro­man­ti­se­rer ik­ke ung­dom­men, de er usen­ti­men­tale og fri for an­mas­sen­de dags­or­de­ner: Ka­me­ra­et ja­ger ik­ke no­get grumt el­ler græn­se­over­skri­den­de. I det he­le ta­get er fo­to­gra­fer­ne loy­a­le over for de un­ge, end­da so­li­da­ri­ske. »Vi var in­ter­es­se­re­de i dem,« si­ger Finn Lar­sen helt en­kelt i dag.

Ung i Ran­ders, Mu­se­um Østjylland, indtil 29. maj 2016. I Øks­ne­hal­len i Kø­ben­havn 17. ju­ni – 2. au­gust 2016.

Vest fra et med­lem af Land­s­try­ger­ne. »Det be­gynd­te så­le­des: at vi var en 15-16 læ­derjak­ker, der gik sam­men fast. Vi op­før­te os som ro­ck­e­re, vi gjor­de som ro­ck­e­re, og vi vid­ste en del om an­dre klub­ber. Så vi blev eni­ge om at le­ve li­vet som ro­ck­e­re, selv­om vi vid­ste, det vil­le bli­ve en knal­lert­klub,« som det hed­der i klub­bens pro­tokol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.