En moralsk sejr

Weekendavisen - - Kultur - Af SØ­REN E. JENSEN

Cyk­ling. Pa­ris-Ni­ce: Ge­raint Tho­mas vandt, men det er Al­ber­to Con­ta­dors kør­sel, som al­tid vil hu­skes.

NOR­MALT er det tid­li­ge eta­pe­løb Pa­ris-Ni­ce ik­ke en spe­ci­elt op­hid­sen­de af­fæ­re, og da slet ik­ke i de se­ne­ste år, hvor fle­re af gi­gan­ter­ne væl­ger at stil­le op til Tir­reno-Adri­a­ti­co, som kø­res no­gen­lun­de sam­ti­dig. Det gjor­de sig i sær­de­les­hed gæl­den­de sid­ste år, hvor ek­sem­pel­vis Nairo Qu­in­ta­na fo­re­trak Ita­li­en frem­for Frank­rig, og det skul­le vi­se sig at væ­re en klog be­slut­ning, da Qu­in­ta­na vandt lø­bet ef­ter en blæn­den­de kør­sel i sne på kon­ge­e­ta­pen. Det er så­dan no­get, man hu­sker, hvor­i­mod år­gang 2015 af Pa­ris-Ni­ce er gå­et fuld­stæn­dig i glem­me­bo­gen, li­ge­som det er til­fæl­det med de for­ri­ge år­gan­ge. Så kø­rer de på lan­de­vej, så kø­rer de op ad en bak­ke, og så kø­rer de nedad; så kom­mer der lidt bjer­ge, og til sidst vin­der en ryt­ter fra Team Sky. Så­dan gik det og­så i år, da wa­li­se­ren Ge­raint Tho­mas med nød og næp­pe fik den sam­le­de sejr, og læn­ge så det ud til, at hel­ler ik­ke år­gang 2016 af Pa­ris-Ni­ce vil­le fin­de plads i den cy­kel­sport­s­li­ge en­cykl­o­pæ­di. Pro­lo­gen blev vun­det af au­stral­ske Mi­cha­el Mat­t­hews, og sej­ren be­tød, at han kun­ne bæ­re den gu­le trø­je ugen ud, godt hjul­pet på vej af, at en bjer­ge­ta­pe måt­te af­ly­ses på grund af dår­ligt vejr. Lør­dag brød for­års­so­len imid­ler­tid frem, og­så her­hjem­me, og det er al­tid et sik­kert tegn på, at ti­den er in­de til at træk­ke gar­di­ner for og få fjern­sy­net tændt, for nu skal der ses cy­kel­løb. Og du mil­de, hvor var der da no­get at se på. Vi var på lø­bets næst­sid­ste eta­pe, der hav­de en lang bjerg­fi­na­le på 15,3 km op ad det smuk­ke bjerg med det li­ge så smuk­ke navn, La Ma­do­ne d’Utel­le, men al­le­re­de in­den fel­tet ram­te bjer­get, så man Al­ber­to Con­ta­dor i et van­vit­tigt sprin­tud­brud. Con­ta­dor har man­ge ta­len­ter, men sprint er ik­ke en af hans fo­re­truk­ne di­sci­pli­ner, og når han den­ne gang trå­d­te så hårdt i pe­da­ler­ne, skyld­tes det ale­ne, at hvis han spur­te­de fra fel­tet, vil­le det gi­ve ham to bonus­se­kun­der – ja, De læ­ste rig­tigt: to se­kun­der – i det sam­le­de regn­skab.

DET var ik­ke ba­re un­der­hol­den­de i sig selv, men lo­ve­de og­så godt for bjerg­fi­na­len, da Con­ta­dors vil­de kør­sel åben­lyst rø­be­de, at han vil­le la­ve bal­la­de. Det gjor­de Con­ta­dor og­så, og han gjor­de det helt ef­ter bo­gen, da han ti ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen sat­te Ma­j­ka i front, og po­lak­ken kør­te så brutalt, at fel­tet på ste­det eks­plo­de­re­de. De her­li­ge for­ud­si­ge­lig­he­der fort­sat­te godt fem ki­lo­me­ter fra fi­na­len, hvor bjer­get hav­de sin skrap­pe­ste stig­ning. Nu var det tid til, at Con­ta­dor selv sat­te det he­le på plads, og det gjor­de han for så vidt og­så, el­ler ret­te­re: Con­ta­dor cyk­le­de det bed­ste, han hav­de lært, og det er ik­ke så lidt, men desvær­re for den kre­a­ti­ve cy­kel­ar­tist var Team Sky usæd­van­ligt stærkt og di­sci­pli­ne­ret kø­ren­de med det re­sul­tat, at Con­ta­dor end­te på en tred­je­plads ef­ter rus­si­ske Za­ka­rin og – vær­re end­nu – Team Skys Ge­raint Tho­mas, som der­med kør­te sig i gult fem­ten se­kun­der for­an Con­ta­dor i den sam­le­de stil­ling. Der­for så det hel­ler ik­ke godt ud for El Pi­sto­lero, da lø­bets sid­ste eta­pe om­kring Ni­ce på pa­pi­ret så for let ud, spe­ci­elt for­di fi­na­len be­stod af en ik­ke vi­de­re van­ske­lig ned­kør­sel mod ba­de­by­en. Men ty­pisk for Con­ta­dor le­ve­de han igen op til det gam­le punk­mot­to: »Du har ik­ke en chan­ce – grib den!« – for når et løb slut­ter med en ned­kør­sel, skal man nød­ven­dig­vis først kø­re opad, og her trå­d­te Con­ta­dor så even­tyr­ligt hårdt, at Ge­raint Tho­mas ik­ke kun­ne føl­ge med, skønt han sta­dig hav­de den i øv­rigt stærk kø­ren­de co­lum­bi­an­ske Ser­gio He­nao som hjæl­pe­ryt­ter. På top­pen var di­ver­gen­sen mel­lem Con­ta­dor og Tho­mas om­kring et halv mi­nut. Men nu fulg­te den for­ban­de­de ned­kør­sel, som til gen­gæld med­før­te det mest spæn­den­de cy­kel­ræs i mands min­de. Con­ta­dor trå­d­te hårdt, men det gjor­de Ge­raint Tho­mas og­så, og han hav­de be­tænk­somt nok ud­sty­ret sin cy­kel med en ek­stra stor klin­ge. Der blev med an­dre ord spist se­kun­der, og­så lidt for man­ge, for da lø­bet var slut, og det en­de­li­ge regn­skab kun­ne gø­res op, vi­ste det sig, at Con­ta­dor sam­men­lagt hav­de tabt med søl­le fi­re se­kun­der til Tho­mas. Kind­kys­se­ne blev alt­så igen gi­vet til en Team Sky-ryt­ter, men her­fra skal der fal­de en kram­mer til Con­ta­dor, der vandt sin kar­ri­e­res og må­ske he­le cy­kel­spor­tens stør­ste, moral­ske sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.