Tom in­de­ni

Weekendavisen - - Kultur - Af ASKER HE­DE­GAARD BOYE

Sce­ne. »Hvad kom­mer du ren­den­de for? Jeg har sagt far­vel!« Tørst på Te­a­ter Får302 er en smuk, lil­le for­tæl­ling om den stør­ste sorg.

et kun­ne nemt væ­re endt i en grå­d­kvalt, op­byg­ge­lig kli­ché, vi har hørt mindst tre­di­ve gan­ge før. En kvin­de mi­ster sin mand, en dat­ter mi­ster sin far. De to kvin­der bi­der ad hin­an­den, for­di de ik­ke ved, hvad de el­lers skal stil­le op med de­res liv. De for­sø­ger at glem­me den af­dø­de, men na­tur­lig­vis duk­ker han he­le ti­den op, lys­le­ven­de, i de­res tan­ker. Hel­dig­vis har Abe­lo­ne Kop­pels Tørst på

DTe­a­ter Får302 stør­re kunst­ne­ri­ske am­bi­tio­ner end den blot­te gen­ta­gel­se af kli­che­en. Det er den mi­dal­dren­de kvin­de Nat (Benedikte Han­sen) og hen­des sto­re te­e­na­ge­dat­ter Lil­le (Nan­na Skaarup Voss), der har mi­stet de­res mand og far, de in­vi­te­rer os med in­den­for i de­res hjem. Vi be­fin­der os i en mo­der­ne dag­ligstue; på den grå so­fa lig­ger et tæp­pe, og i de slan­ke va­ser st­rut­ter for­sy­tia-gre­ne­ne. Længst væk dæk­ker de hvi­de gar­di­ner det sto­re gulv-til-loft-vin­due ud mod ter­ras­sen. Ved før­ste øje­kast lig­ner det en hvil- ken som helst nor­disk mid­delklas­sestue, men der er no­get, der ik­ke er, som det skal væ­re. På gul­vet står tre sto­re klyn­ger af vand­g­las. Halvt ful­de el­ler halvt tom­me – alt ef­ter tem­pe­ra­ment. På væg­gen kan man kun ak­ku­rat ane en far­ve­for­skel mel­lem re­sten af væg­gen og det rek­tangu­læ­re are­al, hvor der nu blot hæn­ger et ensomt søm. Den­ne su­veræ­ne blan­ding af ty­de­lig sym­bo­lik og raf­fi­ne­re­de an­tyd­nin­ger gør det svært at få øj­ne­ne fra Mie Ri­is’ sceno­gra­fi, der le­der tan­ker­ne mod de på én gang lu­ne og is­nen­de in­den­dørs­sce­ner i den ab­sur­de hol­land­ske thril­ler Borg­man (2013). »Vi ta­ler ik­ke om ham. Vi slu­ger or­det ’far’ bog­stav for bog­stav,« si­ger Lil­le. »Du kan ik­ke hu­ske, du har haft en far,« for­sø­ger Nat, der al­drig kom­mer ud af si­ne tø­f­ler og nat­kjo­le. Gar­di­ner­ne slås fra, og ude i ha­ven står de fi­ne­ste blom­ster i far­vet fl­or. I vin­du­et ser vi en spej­ling af et ba­de­kar, der er pla­ce­ret i stu­en uden for pu­bli­kums syns­vin­kel. Ind gen­nem den åb­ne ter­ras­se­dør træ­der af­dø­de Tom (Benja­min Boe Ras­mus­sen). Han er ik­lædt hvid skjor­te og sort jak­ke­sæt og fin­des

FO­TO: AAL­BORG TE­A­TER

I en skram­let og ro­det sceno­gra­fi re­du­ce­res et af lit­te­ra­tu­rens ho­ved­vær­ker til en ual­min­de­lig lang­truk­ken sæ­be­o­pe­ra.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.