Ods­her­red – hvor mystik­ken gror

Weekendavisen - - Kultur - Af NAN­NA GOUL

An­ti-sce­ne. Møg­hund­e­ne, spø­gel­ses­hu­set og Heste­kvin­den. I Fix & Foxys nye forjæt­ten­de vir­ke­lig­heds­mø­de be­sø­ger man ud­valg­te ind­byg­ge­re i de­res hjem i Ods­her­red. Livs­hi­sto­ri­er­ne slår én om­kuld – og skræm­mer in­di­mel­lem me­re ef­fek­tivt end for­bil­le­det Twin Pe­aks.

eg er så langt fra sto­leræk­ker­nes num­me­re­re­de tryg­hed, som jeg kan væ­re. Vi har kørt i lang tid ad små ve­je i mør­ket; to yn­gre fy­re, jeg ik­ke ken­der, og en chauf­før, en tid­li­ge­re kri­mi­nal-ef­ter­for­sker. I bil­ra­dio­en spil­ler mu­sik­ken fra tv-se­ri­en Twin Pe­aks. Ef­ter­for­ske­ren for­tæl­ler, at han i lang tid var mør­keræd. En nat tro­e­de han en­de­lig, det var ble­vet bed­re, han holdt vagt ved et lig un­der en blin­ken­de lyg­te. Mens han for­tæl­ler, stop­per han bi­len. Så sid­der jeg dér i en mi­ni­bus med tre frem­me­de mænd og stir­rer ud i Ods­her­reds mør­ke; sort som en ravn i tjæ­re. »Og så lag­de jeg en hånd på li­gets skul­der,« si­ger han, »og ved I hvad. Det gis­pe­de højlydt.« Da han kort tid ef­ter sæt­ter os af ved den ki­ne­si­ske gård­bu­tik, der lig­ger læn­ge­re ude end langt ude ad en grus­vej, har jeg næ­sten fortr­udt, at jeg er kørt til Vig For­sam­lings­hus, hvor­fra tu­ren går til »fo­re­stil­lin­gen« Vel­kom­men til Twin Pe­aks. En slags li­ve ge­nind­spil­ning af Twin Pe­aks – ude­luk­ken­de med ind­byg­ge­re fra Ods­her­red. De er el­lers me­get ven­li­ge, æg­te­par­ret, der tryk­ker min hånd i den ki­ne­si­ske gård­bu­tik. Vi får en ki­ne­sisk lyk­ke­ka­ge, bli­ver vist rundt i bu­tik­ken og i de­res sto­re, istand­s­at­te gård, der stam­mer til­ba­ge fra mid­ten af 1800-tal­let. Ved

Jso­fa­bor­det får vi kaf­fe og fyld­te cho­ko­la­der. »Det va­re­de ik­ke lang tid, før det be­gynd­te,« for­tæl­ler kvin­den, der i man­ge år har for­søgt at sæl­ge hu­set. Hun knu­ger sin lil­le hund ind til krop­pen. Et spø­gel­se har pla­get dem i åre­vis, det tæn­der og sluk­ker for ly­set, vå­ger over dem, når de sover, pil­ler kvin­den i hå­ret. Når man­den går tur med hund­e­ne, kan de hø­re ly­den af træsko, der går bag dem. De kan ik­ke se no­get. Ly­de­ne stop­per først ved na­bo­går­den. Hund­e­ne er så ban­ge for ly­den, at de ik­ke vil gå tur læn­ge­re, indtil man­den be­gyn­der at bæ­re dem hen til na­bo­går­den. Nu bæ­rer han al­tid hund­e­ne det før­ste styk­ke, når de går tur. Ja, så­dan ly­der ba­re én af de for­tæl­lin­ger, som man bli­ver mødt af, når man en af­ten – som et me­get ut­ra­di­tio­nelt styk­ke pu­bli­kum – rej­ser rundt i Ods­her­reds mør­ke i Vel­kom­men til Twin Pe­aks. Med kult-tv-se­ri­en som løs ram­me – al­le de med­vir­ke­de lo­ka­le for­tæl­ler ek­sem­pel­vis, hvil­ken af de fik­ti­ve per­so­ner de bedst iden­ti­fi­ce­rer sig med og hvor­for – bli­ver man kørt rundt af en ræk­ke ca­ste­de lo­ka­le, der og­så for­tæl­ler de­res hi­sto­ri­er, mens de frag­ter én fra be­søg til be­søg. Må­ske man kom­mer på be­søg hos den lo­ka­le ba­dass drik­ke­klub, »Møg­hund­e­ne«, der hol­der til hos »Græke­ren« på den lo­ka­le kro, el­ler hos »Heste­kvin­den« i stal­den med den hvi­de he­st, den yn­di­ge trans­ve­stit Den­nis med det blå, blå hår el­ler det ho­mo­seksu­el­le par på cam­ping­plad­sen (den ene har mi­stet al­le si­ne tæn­der), der er sam­lings­punk­tet for he­le det mi­ni­sam­fund, som fin­des her. Vel­kom­men til Twin Pe­aks er på man­ge må­der en an­ti-fo­re­stil­ling og et se­tup af den ty­pe vir­ke­lig­heds­te­a­ter, som in­struk­tør-mak­ker­par­ret Tue Bi­e­ring og Jep­pe Kri­sten­sen – ali­as Fix og Foxy – ex­cel­le­rer i at la­ve. De bru­ger sjæl­dent »rig­ti­ge« sku­e­spil­le­re el­ler no­get fast­lagt ma­nuskript, men ud­væl­ger sig i ste­det et styk­ke vir­ke­lig­hed – of­te cen­tre­ret om­kring en mar­gi­na­li­se­ret so­ci­al grup­pe el­ler blot ta­bu­belag­te geo­gra­fi­ske om­rå­der – som de så is­ce­ne­sæt­ter og re­di­ge­rer, så det au­ten­ti­ske får fik­tiv hjælp til at bli­ve frem­kaldt så ef­fek­tivt som mu­ligt.

MED Vel­kom­men til Twin Pe­aks vi­ser Fix & Foxy, hvor emi­nent en me­to­de dét kan væ­re, når det lyk­kes op­ti­malt. Tid­li­ge­re har det ind­føl­te og skrø­be­li­ge haft svært ved helt at blom­stre i in­struk­tø­rer­nes op­sæt­nin­ger, men sid­ste års Ung­dom – der og­så vandt en Re­u­mert – vi­ste, at de var kom­met stærkt på spo­ret af og­så dét. I den­ne op­sæt­ning, der på selv­stæn­dig vis mi­mer – og på man­ge må­der for­stær­ker – den gå­de­ful­de uhyg­ge og hu­mor, som og­så ken­de­teg­ne­de tv-se­ri­en – kom­mer de helt ind på li­vet af det op­rig­ti­ge, al­vors­ful­de og in­der­li­ge med ind­byg­ger­nes for­tæl­lin­ger. De ud­valg­te au­ten­ti­ske be­ret­nin­ger har en be­sæt­ten­de po­esi i sig, der på al­le må­der til­ba­ge­vi­ser den frygt for fo­re­stil­lin­gen, man på for­hånd kun­ne ha­ve: Nem­lig at in­struk­tø­rer­ne slog plat på de lo­ka­les »provin­si­a­lis­me«, og at de lo­ka­le blev ud­stil­let som dyr i et for­fal­dent cir­kus. Det mod­sat­te vi­ser sig på im­po­ne­ren­de vis at væ­re til­fæl­det: De men­ne­sker, vi mø­der i Vel­kom­men til Twin Pe­aks, får man dyb respekt for, og de be­rø­rer én langt stær­ke­re – i den­ne kon­tekst – end no­gen sku­e­spil­ler kun­ne ha­ve gjort. Det er og­så de­res fortje­ne­ste, at Vig og Ods­her­red – når man kø­rer hjem ef­ter fo­re­stil­lin­gen – har ef­ter­ladt sig et bli­ven­de – og over­ra­sken­de! – spor som no­get at­trak­tivt, mystisk og dybt gå­de­fuldt! El­ler som der stod på den sed­del (et ci­tat fra Twin Pe­aks), jeg først da­gen ef­ter fandt i den ki­ne­si­ske lyk­ke­ka­ge: »Coo­per: I be­lie­ve I was vi­si­ted by a gi­ant last night. Twi­ce.« No­gen­lun­de så­dan fø­les det og­så at væ­re en del af Vel­kom­men til Twin Pe­aks.

Vel­kom­men til Twin Pe­aks. Kon­cept og is­ce­ne­sæt­tel­se: Jep­pe Kri­sten­sen og Tue Bi­e­ring. Re­k­rut­te­ring: Hen­rik Ip­sen. Med­vir­ken­de: 26 ind­byg­ge­re. Mø­de­sted: Vig For­sam­lings­hus. Fo­re­stil­lin­gen hol­der nu pau­se og spil­ler først igen 28.-31. juli og 10.-13. au­gust kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.