For den sto­re ma­ski­ne

Weekendavisen - - Kultur - Af JAKOB LE­VIN­SEN

Kon­cert. Næ­sten lut­ter uro­p­fø­rel­ser af sto­re or­ke­ster­vær­ker ved PULSAR-festi­va­lens kon­cert med DR Sym­fo­nior­ke­stret. Det hø­rer man ik­ke hver dag.

uls­ar-festi­va­len, der be­gynd­te for­ri­ge tors­dag og slut­ter i dag fre­dag, er Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­ums år­li­ge ud­stil­lings­vin­due for helt ny mu­sik af pri­mært gan­ske un­ge kom­po­ni­ster og kom­po­si­tions­stu­de­ren­de. Den har i år ek­si­ste­ret i så me­get som ti år og ik­ke mindst nydt godt af kon­ser­va­to­ri­ets ind­t­og i 2008 i Vil­helm Lauritzens ma­ge­lø­se gam­le ra­dio­hus på Fre­de­riks­berg med ri­ge­lig plads i bå­de sto­re og små sa­le. Som ef­ter­hån­den snart sagt al­le an­dre dan­ske festi­va­ler for ny mu­sik er den be­gyndt at hæg­te sig på per­for­man­ceog mul­ti­me­di­e­mil­jø­et, så i år fo­re­går en del af festi­va­len på Kunst­hal Char­lot­ten­borg i sam­ar­bej­de med Kun­sta­ka­de­miets Bil­ledsko­ler; det gør og­så det godt fem ti­mer lan­ge ka­val­ka­dear­ran­ge­ment i dag. Men selv om den før­ste re­gu­læ­re, sto­re kon­cert på kon­ser­va­to­ri­et i tors­dags rum­me­de he­le tre uro­p­fø­rel­ser og en dansk første­o­p­fø­rel­se, kom der, del­vis ufri­vil­ligt, og­så et let nostal­gisk skær over den. Det var nem­lig DR Sym­fo­nior­ke­stret, der som en slags al­ter­na­tiv tors­dags­kon­cert var på vi­sit i sin egen, gam­le kon­cert­sal, og vel at mær­ke alt­så med et vold­somt am­bi­tiøst pro­gram med ny mu­sik af den art, som i 1980er­ne og 1990er­ne nær­mest var hver­dag for net­op dét or­ke­ster i dén sal. Nu har det jo så til gen­gæld få­et en me­get stør­re og aku­stisk me­re vel­fun­ge­ren­de kon­cert­sal ude i Øre­sta­den.

PDE lidt tran­ge­re kår på den gam­le hjem­me­ba­ne ufor­talt blev det un­der den ame­ri­kan­ske kom­po­nist og di­ri­gent Brad Lub­mans le­del­se dog og­så en magt­de­mon­stra­tion af, hvor over­le­gent og nær­væ­ren­de lan­dets bed­ste or­ke­ster fort­sat kan spil­le og­så me­get frisk, tem­me­lig for­skel­lig og ik­ke nød­ven­dig­vis per­fekt hel­støbt ny mu­sik. Og når nu un­ge kom­po­ni­ster for en gangs skyld får mu­lig­hed for at bli­ve op­ført af en så top­tu­net or­ke­s­ter­ma­ski­ne, kan man og­så dår­ligt for­tæn­ke dem i at bå­de kom­po­ne­re langt, vold­somt og med det sto­re ud­træk ude rig­tig me­get af ti­den. Og det var der san­de­lig og­så i veks­len­de grad ble­vet gjort i al­le tre uro­p­fø­rel­ser; bå­de Bur­lesque af Martin Stau­ning (f. 1982), Gro­und Moves af James Bla­ck (f. 1990) og Doub­le Face af Aya Yos­hi­da (f. 1992). Kon­cer­tens æld­ste værk var det kor­te­ste, Poul Ru­ders’ sva­le, lil­le Tun­dra fra 1990. Ik­ke ale­ne var ve­te­ra­nens øko­no­mi med bå­de ide­er og de­res ud­fol­del­se en vel­kom­men og læ­re­rig kon­trast ved en kon­cert, der el­lers ik­ke var vold­somt præ­get af be­græns­nin­gens kunst. Let­te­re iro­nisk var imid­ler­tid og­så, at de yn­gre kom­po­ni­ster lan­ge styk­ker ad de­res respek­ti­ve ve­je prø­ve­de at ud­fol­de sig i en klang­ligt luk­suri­øs, små­pul­se­ren­de stil, som om ik­ke al­ver­den var hændt, si­den Ru­ders var mi­dal­dren­de. Selv de skæ­ren­de skingre klan­g­ef­fek­ter un­der­vejs i Aya Yos­hi­das værk lig­ne­de og­så gran­gi­ve­lig no­get, den end­nu yn­gre Ru­ders li­ge så vel kun­ne ha­ve fun­det på i et af si­ne me­re di­a­bol­ske øje­blik­ke.

KON­CER­TENS læng­ste værk var imid­ler­tid og­så dens mest ori­gi­nalt og kon­se­kvent tur­ne­re­de. Chri­sti­an Wint­her Chri­sten­sen (f. 1977) har si­de om si­de med Ru­ders væ­ret frem­hæ­vet festi­val­kom­po­nist, og hans Chro­ma­ti­s­che Welt­mu­sik fra 2013, der her fik dansk første­o­p­fø­rel­se, for­mår i stor­slå­et grad at ar­bej­de episk med små, ty­ste vir­ke­mid­ler, der kon­stant skær­per lyt­te­rens op­mærk­som­hed på bå­de struk­tu­rer, hi­sto­ri­er og ci­ta­ter. Selv de to om­fat­ten­de so­l­o­par­ti­er for cel­lo og ak­kor­deon for­blev helt be­vidst over­ve­jen­de ved an­tyd­nin­ger­ne af mu­sik, helt frem til To­ke Møl­d­rup og Bjar­ke Mo­gen­sen som ek­stra­num­mer frem­hæ­ve­de den Schu­bert-me­lo­di fra sang­kred­sen Win­ter­rei­se, der hæv­de­des at spø­ge dybt in­de i Chri­sten­sens værk.

»Det er en magt­de­mon­stra­tion af, hvor over­le­gent og nær­væ­ren­de lan­dets bed­ste or­ke­ster fort­sat kan spil­le.«

FO­TO: JAKOB BO­SERUP

PULSAR-festi­va­len er Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Mu­sik­kon­ser­va­to­ri­ums frem­vis­ning af ny mu­sik kom­po­ne­ret af helt un­ge kom­po­ni­ster og kom­po­si­tions­stu­de­ren­de. Festi­va­len kun­ne i år fejre 10 års ju­bilæum.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.