Bitch i pro­fil

Weekendavisen - - Bøger - Af BIRTE WEISS

Dort­he Cha­kra­var­ty: Jo – Carls­berg fru­en, der gik si­ne eg­ne ve­je. Et po­rtræt af Jo Ja­cob­sen. 288 si­der, il­lu­stre­ret. 300 kr. Gyl­den­dal.

vis bitch hav­de væ­ret gang­bart dansk for 100 år si­den, vil­le or­det nok ha­ve klæ­bet til skan­da­le­for­fat­te­ren og sam­funds­de­bat­tø­ren Jo Ja­cob­sen. I det mind­ste per­so­ni­fi­ce­re­de hun man­ge af be­gre­bets be­tyd­nin­ger, po­si­ti­ve og ne­ga­ti­ve: Smuk, for­før­en­de, fremad­stormen­de, ego­cen­tre­ret, selv­ret­fær­dig, ma­ni­p­u­le­ren­de, em­sig og vred. Nyt­ti­ge egen­ska­ber, hvis man ger­ne vil om­møb­le­re sam­fun­dets mora­log køns­op­fat­tel­se og etab­le­re sig i rol­len som ustop­pe­lig pionér. Det frem­går med al ty­de­lig­hed af hi­sto­ri­ke­ren Dort­he Cha­kra­var­tys spæn­den­de bi­o­gra­fi om den i dag glem­te Jo Ja­cob­sen, at hun var uden brem­se­klod­ser. Alt, hvad den til­træk­ken­de skip­per­dat­ter fra Mid­del­fart ka­ste­de sig ud i, var spek­taku­lært, og når et en­ga­ge­ment vis­ne­de, var der al­tid et nyt på vej. Hun lod sig vil­ligt ri­ve med af man­ge af de strøm­nin­ger, der pop­pe­de op i den før­ste halv­del af 1900-tal­let: kvin­desag, seksu­a­l­op­lys­ning, abort, psy­ko­a­na­ly­se, spi­ri­tis­me, so­ci­al kamp, og hvad der el­lers faldt for.

HDet be­gynd­te el­lers tra­di­tio­nelt med en ung pi­ge, der ba­re vil­le væk hjem­me­fra og tog til Kø­ben­havn for at bli­ve steno­graf. En dag lø­ber hun på Carls­berg-dy­na­stiets yng­ste gren, Vagn Ja­cob­sen, de fo­rel­sker sig, og Jo gif­ter sig i 1906 ind i det kø­ben­havn­ske bour­geoi­si. Hun bli­ver en strå­len­de og til det yder­ste mo­derig­tig vær­tin­de i et mil­jø, hvor pen­ge­ne og champag­nen strøm­mer frit, og nøg­le­per­so­ner fra kunst, po­li­tik og vi­den­skab ger­ne del­ta­ger. Det er la bel­le époque, som med lidt forsinkelse er nå­et til Dan­mark. Men Jo be­gyn­der ef­ter ti år og to børn at få pro­ble­mer med kedsom­hed og med Vagn, som har svært ved at af­fin­de sig med, at fa­ren ik­ke fin­der ham eg­net til at stå i spid­sen for fa­mi­lie­virk­som­he­den. Carls­berg er ble­vet om­dan­net til en fond, hvis be­sty­rel­se til en­hver tid har hånds- og hals­ret over bryg­ge­ri­ets drift og for­mue. Bryg­ger­søn­nen får lov til at kal­de sig di­rek­tør, men der er in­gen be­ty­de­li­ge op­ga­ver knyt­tet til tit­len, og iføl­ge Jo ud­vik­ler hans fru­stra­tion sig til vol­de­lig­hed. Dort­he Cha­kra­var­ty har få­et fat i re­de­gø­rel­ser, som de to par­ter har sendt til ju­stits­mi­ni­ste­ri­et op til den of­fi­ci­el­le skils­mis­se. Det er ar­tig læs­ning. Jo skri­ver om blå mær­ker på hal­sen og »næt­ter, hvor han be­hand­le­de mig med en gru­som­hed, der ik­ke syn­tes at til­hø­re et nor­malt sind«, mens Vagn hen­vi­ser til »hen­des sy­ge sind og ulyks­a­li­ge trang til sen­sa­tion«. De­res fi­re år lan­ge kamp om for­æl­dre­myn­dig­hed og pen­ge bli­ver en læk­ker­bi­sken i det for­slad­re­de kø­ben­havn­ske sel­skabs­liv.

DET skul­le vi­se sig, at in­gen i mil­jø­et kun­ne vi­de sig sik­re. Jo Ja­cob­sen hav­de ved se­pa­ra­tio­nen og f lyt­ning til slot­tet Ryd­ha­ve ved Lim­fjor­den i 1918 be­slut­tet sig for at bli­ve sam­funds­de­bat­tør og for­fat­ter, in­spi­re­ret af samvær med blandt an­dre Jo­han­nes Bu­chholtz i Stru­er, Jep­pe Aakjær på Jen­le og Thit Jensen fra Far­sø. Det før­ste for­søg, ro­ma­nen Hjer­tets Køn, blev be­trag­tet som en lit­terær lat­ter­lig­hed, men Jo lod sig ik­ke slå ud. Hen­des man­tra var, at mod­gang i pas­sen­de do­ser gør stærk. Hun hav­de få­et vind i sej­le­ne som kro­ni­kør og fored­rags­hol­der om køns­rol­ler, og hun bag­te på nøg­lero­ma­nen Hu­set Han­sen. Da den ud­kom i 1925, var in­gen i tvivl om, at det var hen­des svi­ger­fa­mi­lie og tid­li­ge­re om­gangskreds, der blev dyp­pet i sy­re­bad. De var ri­ge, men en­ten uvi­den­de, dov­ne, vol­de­li­ge, over­fla­di­ske el­ler ut­ro, nog­le af dem det he­le på én gang.

Fri­gø­rel­se. Spæn­den­de bi­o­gra­fi om den i dag glem­te bryg­ger­frue, de­bat­tør og for­fat­ter Jo Ja­cob­sen – en kvin­de uden brem­se­klod­ser.

FORT­SÆT­TES SI­DE 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.