Bitch i pro­fil

Weekendavisen - - Bøger -

Bo­gen star­te­de en lang­va­rig de­bat om græn­sed­rag­nin­gen mel­lem lit­te­ra­tur, slad­der og slam, og iføl­ge Dort­he Cha­kra­var­ty går der en ube­kræf­tet hi­sto­rie om, at Ja­cob­sen-fa­mi­li­en op­køb­te re­sto­p­la­get og brænd­te det i går­den på Carls­berg. Jo selv var stolt af bo­gen, hun nød at ha­ve skabt sig en selv­stæn­dig iden­ti­tet og bli­ve om­talt som for­fat­ter. Lad så væ­re, at det ko­ste­de nog­le ven­ska­ber, blandt an­det med Ka­rin Mi­chaëlis; er­fa­rin­gen hav­de vist, at hun al­tid kun­ne skaf­fe sig nog­le nye, om ik­ke i Dan­mark, så i Ber­lin el­ler Wi­en, hvor hun op­holdt sig i lan­ge pe­ri­o­der. Det var og­så her, hun med van­lig nys­ger­rig­hed ka­ste­de sig over psy­ko­a­na­ly­sen. Hun stif­ter be­kendt­skab med Freud-di­scip­len Wil­helm Reich og over­la­der ham sin lej­lig­hed på Øster­bro, da han som jø­de og kom­mu­nist nog­le må­ne­der i 1933 har be­hov for et hel­le på af­stand af den vok­sen­de na­zis­me. Man for­nem­mer, at med seksu­a­l­op­lys­nin­gen og stu­di­et af sin­dets dyb­der har Jo om­si­der fun­det sin hyl­de. I skif­ten­de ko­a­li­tio­ner med ti­dens dan­ske pio­ne­rer, abort­læ­gen J.H. Le­un­bach, psy­ko­a­na­ly­ti­ke­ren Si­gurd Næs­gaard og for­fat­te­ren Thit Jensen, som hun hur­tigt kom på kol­li­sions­kurs med, gi­ver hun den seksu­a­li­tets­be­vid­ste, mo­der­ne kvin­de mæ­le. Hen­des lek­tie, som for­mid­les via bø­ger, pje­cer og fored­rag, er, at kvin­der har ret til selv at be­stem­me over egen krop, og at seksu­a­li­tet bør væ­re et te­ma al­le­re­de i bør­ne­ha­ven. Det skab­te stormvejr, og hun nød det. Jo Ja­cob­sens ven­skab med den le­gen­da­ri­ske so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske ju­stits- og so­ci­al­mi­ni­ster K.K. Ste­in­cke er det bæ­ren­de ele­ment i bo­gens sid­ste del. Her mø­der man hen­de som en sam­fund­sen­ga­ge­ret sø­gen­de sjæl, op­ta­get af ti­dens so­ci­a­le pro­ble­mer. Men hun er først og frem­mest kvin­de og kan ik­ke la­de væ­re med at læg­ge an på ham, hvil­ket han skrift­ligt fra­be­der sig. Han vil dis­ku­te­re alt med hen­de, men ha­ve sit æg­te­skab i fred. Tak­ket væ­re Dort­he Cha­kra­var­tys om­fat­ten­de re­search blandt an­det i pri­va­te brev­sam­lin­ger får den i dag glem­te Jo Ja­cob­sen kød, blod og in­dig­na­tion nok til at fa­sci­ne­re som en kvin­de, der på nog­le punk­ter var langt for­ud for sin tid, men he­le ti­den druk­ne­de i rast­løs­hed og ego­cen­tri. Hun dø­de i 1963, stort set glemt som bå­de de­bat­tør og skøn­lit­terær for­fat­ter. Jo – Carls­berg­fru­en, der gik si­ne eg­ne ve­je er et spids­vink­let bi­drag til for­stå­el­se af det de­bat­kli­ma, som nu­ti­dens selv­be­ro­en­de kvin­derol­le er vok­set frem af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.