Melan­kolsk ikon

Weekendavisen - - Bøger - Af ASKER HE­DE­GAARD BOYE

Bold 1. En af Eng­lands stør­ste spil­le­re gen­nem ti­der­ne, Ste­ven Ger­rard, erin­drer skar­pt, hø­fligt og glæ­des­løst.

Ste­ven Ger­rard (i sam­ar­bej­de med Do­nald McRae): Min hi­sto­rie. Over­sat fra en­gelsk ef­ter »My Story« af Jo­hn Jensen. 469 si­der. 299,95 kr. Pe­op­le’sPress.

e vig­tig­ste en­gel­ske fod­bold­spil­le­re har en slem uva­ne: De ud­gi­ver ik­ke ba­re én, men fle­re of­fi­ci­el­le selv­bi­o­gra­fi­er i lø­bet af de­res kar­ri­e­re. Så­le­des og­så en af de al­ler­stør­ste, Li­ver­pool-leg­en­den Ste­ven Ger­rard, der sid­ste som­mer sat­te punk­tum ef­ter 17 sæ­so­ner som pro­fes­sio­nel i en­gelsk fod­bold, men som den dag i dag sta­dig er ak­tiv i ame­ri­kan­ske LA Ga­laxy. Hans før­ste me­moi­rer, Ger­rard, ud­kom til­ba­ge i 2006, da han var blot 26 år og på top­pen af sin kar­ri­e­re. Den ujæv­ne

Dbog var først og sidst et kom­merci­elt an­lig­gen­de. Ger­rard-lej­ren så og greb mu­lig­he­den for at spin­de guld på den vund­ne Cham­pions Le­ague-fi­na­le året før. Her­over­for er Min hi­sto­rie, fod­bold­be­rømt­he­dens se­ne­ste ud­gi­vel­se, skre­vet i sam­ar­bej­de med den pris­be­løn­ne­de sport­sjour­na­list Do­nald McRae, hel­dig­vis me­re in­ter­es­sant. For­tæl­lin­gen ind­le­des på bag­sæ­det af en bil i april 2014. Ger­rard er kvalt i gråd, mens hans ko­ne for­sø­ger at trø­ste ham. En ti­me for­in­den har han op­le­vet kar­ri­e­rens stør­ste fi­a­sko. I før­ste halv­legs sid­ste mi­nut i Pre­mi­er Le­ague-kam­pen mod José Mourin­hos Chel­sea gør han sig klar til at mod­ta­ge en pas­ning fra hold­kam­me­ra­ten Ma­ma­dou Sak­ho på mid­ten af ba­nen. Men så sker der no­get. Den nor­malt så drifts­sik­re an­fø­rer mi­ster fod­fæ­stet og gli­der. Bol­den pas­se­rer vi­de­re til mod­stan­der­nes Dem­ba Ba, der sæt­ter i fart mod Li­ver­pool-må­let. Ger­rard kom­mer på be­ne­ne og hal­ser ef­ter se­ne­ga­le­se­ren, men der er ik­ke no­get at gø­re. Chel­sea-an­gri­be­ren spar­ker bol­den i net­tet, og Li­ver­pools mester­skabs­drøm­me for­svin­der som dug for so­len. Det­te skæb­nesvan­gre øje­blik fun­ge­rer som bo­gens mo­tor. Ved før­ste øje­kast kan det sy­nes be­syn­der­ligt at ind­le­de med en ulyk­ke. Ger­rard kun­ne ha­ve valgt Cham­pions Le­ague-fi­na­ler­ne i 2005 el­ler 2007, hans su­veræ­ne præ­sta­tion i FA Cup-fi­na­len i 2006, 4-1-sej­ren over Man­che­ster Uni­ted i 2009, en af hans 114 land­skam­pe el­ler hat­tri­ck­et mod ar­vefjen­der­ne fra Ever­ton i hans 400. liga­kamp for Li­ver­pool i 2012. Men Ger­rard og McRae væl­ger den per­son­li­ge ned­t­ur og ind­vars­ler der­med den melan­ko­li, der lø­ber gen­nem he­le den lan­ge lev­neds­skil­dring. Det er, som om ver­den he­le ti­den dre­jer den for­ker­te vej. Ger­rard har den stør­ste respekt for an­dre af ver­dens­fod­bol­dens kul­tur­bæ­re­re – hold­kam­me­ra­ten Ja­mie Car­rag­her, Pa­o­lo Mal­di­ni i AC Milan, ja, selv Gary Ne­vil­le i Man­che­ster Uni­ted. Men vi må for­stå, at de til­hø­rer et tru­et fol­ke­færd. Min hi­sto­rie, der som de f le­ste an­dre sports­bi­o­gra­fi­er er fyldt med bro­man­ces (den sø­de­ste er med fy­si­o­te­ra­pe­u­ten Chris Mor­gan), fo­ku­se­rer ho­ved­sa­ge­ligt på de ti år, der er gå­et si­den ud­gi­vel­sen af den før­ste selv­bi­o­gra­fi. Der­for fyl­der barn­dom­mens

Bo­gen er me­re end no­get an­det en sprin­gen­de som fe­te­ret fod­bold­spil­ler, far, hus­bond og må­ske i sid­ste en­de et tem­me­lig ensomt men­ne­ske.

fod­bold­kam­pe på Iron­si­de Ro­ad i ar­bej­der­by­de­len Huyton i Li­ver­pool kun gan­ske lidt. Ger­rard re­fe­re­rer og ana­ly­se­rer de se­ne­re års vig­tig­ste kam­pe. Han min­des for­ti­dens hel­te som Jo­hn Bar­nes og Bill Shankly, og han hyl­der tal­ri­ge hold­kam­me­ra­ter, heri­blandt ga­de­d­ren­gen og lov­bry­de­ren Lu­is Suárez, som den an­der­le­des høf li­ge for­tæl­ler fø­ler sig be­slæg­tet med: »Det be­tød ik­ke no­get, om man var fra Mon­te­vi­deo (Suárez er fak­tisk fra Salto, red.) el­ler Mer­sey­si­de, vi var ble­vet præ­get på den sam­me må­de. Fod­bol­den sty­re­de vo­res liv.« Men bo­gen er me­re end no­get an­det en sprin­gen­de re­flek­sion over til­væ­rel­sen som fe­te­ret fod­bold­spil­ler, far, hus­bond og må­ske i sid­ste en­de et tem­me­lig ensomt men­ne­ske. McRae gør, hvad David La­gercrantz gjor­de i Jeg er Zla­tan, et af gen­rens mester­vær­ker: Han fin­der sin ho­ved­per­sons in­dre stem­me. Hver­ken Ibra­him­ovic el­ler Ger­rard er dig­te­re. De er fod­bold­spil­le­re. De­res tan­ker skal skri­ves frem. Min hi­sto­rie er en skarp og læ­se­vær­dig bog, som er ind­be­gre­bet af den sær­li­ge provin­sånd, der læn­ge har pla­ce­ret by­en og klub­ben Li­ver­pool i en stolt of­fer­po­si­tion: Vi har må­ske man­ge pen­ge, men de an­dre har fle­re. Vi er en stor fod­bold­klub, men vi hu­sker vo­res rød­der. Vi er ik­ke Lon­don, vi er vir­ke­lig­he­den. Li­ver­pool-iko­nets fæt­ter var blandt de 96 om­kom­ne i sta­dionu­lyk­ken på Hills­bor­ough i Sh­ef­fi­eld i 1989. »Han vil­le ha­ve væ­ret 34 år i dag.« Ger­rard tog al­drig imod til­bud­de­ne fra me­re suc­ces­ful­de klub­ber. Han for­blev tro mod si­ne ven­ner og sin by. Men han blev al­drig en­gelsk me­ster.

FO­TO: AP PHOTO/JON SU­PER

Cap­tain Fan­ta­stic ale­ne i ver­den. Se­kun­der for­in­den, på en smuk, sen april­søn­dag i 2014, er Ste­ven Ger­rard gle­det, har tabt bol­den og set Chel­seas Dem­ba Ba sco­re det mål, der fik Li­ver­pools mester­skabs­drøm­me til at syn­ke i grus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.