Det smuk­ke spil

Weekendavisen - - Bøger - Af MOR­TEN HESSELDAHL

Bold 2. Fod­bol­dens ener­gi for­plan­ter sig ik­ke til Phi­lip Ker­rs nye ro­man­se­rie om en skal­les­mæk­ken­de ma­na­ger og hans sam­men­sat­te hold i den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague.

Phi­lip Kerr: Guds hånd. Over­sat fra en­gelsk ef­ter »Hand of God« af Ras­mus Klit­gaard Han­sen. 327 si­der. 299 kr. Mod­tryk.

ee­kend ef­ter we­e­kend ta­ger de tu­ren ud af spil­lertun­ne­ler­ne og op på ba­nen til brø­let fra tu­sin­der af til­sku­e­re. I 2 x 45 mi­nut­ter kæm­per de det bed­ste, de har lært i et for­søg på at hæ­ve sig i ta­bel­len og ind­fri de per­son­li­ge am­bi­tio­ner. Det er en leg for voks­ne, »det smuk­ke spil«, som det kal­des, og det er bog­sta­ve­ligt talt en kamp på liv og død. I hvert fald hos skot­ske Phi­lip Kerr, der nu i sin an­den fod­bol­dro­man – Guds hånd føl­ger ef­ter sid­ste års Ja­nu­ar­vin­du­et – gi­ver den he­le ar­men med man­de­hørm, her­re­slags­mål og gust­ne ty­per i kulis­sen.

WLon­don Ci­ty er et fik­tivt hold, der kæm­per fik­ti­ve kam­pe mod navn­giv­ne hold fra den vir­ke­li­ge ver­den. Ma­na­ge­ren i klub­ben er en vel­ta­len­de bis­se med en for­tid som bå­de pro­fes­sio­nel spil­ler og fængsels­ind­sat. Scott Man­son hed­der han, og han for­står at le­ve­re si­ne pointer med punch, når han ka­ster sig ud i si­ne of­te alt for rab­len­de ord­gu­ir­lan­der. Den­ne gang sid­der hol­det fast i et kri­se­ramt Græken­land, hvor et mistæn­ke­ligt døds­fald blandt en af spil­ler­ne gør, at al­le til­ba­ge­hol­des, mens ef­ter­forsk­nin­gen står på. Stem­nin­gen er ond. Strej­ker lam­mer in­fra­struk­tu­ren, til­hæn­ger­ne af de for­skel­li­ge græ­ske hold ha­der hin­an­den, og in­ter­nt på Lon­don Ci­ty-hol­det er der blo­di­ge mod­sæt­nin­ger mel­lem spil­ler­ne, der sy­nes kul­tu­relt me­re sam­men­sat end en Be­net­ton-re­k­la­me. Af man­gel på frem­drift og fær­dig­he­der hos de lo­ka­le myn­dig­he­der gi­ver Man­son sig på egen hånd i kast med opkla­rin­gen. Den brin­ger ham i kon­takt med eks­klu­si­ve escort­pi­ger, kor­rup­te bag­mænd og rundt i et sam­fund, der er fal­det fra hin­an­den, hvil­ket fle­re af fi­gu­rer­ne an­ty­der er selv­for­skyldt. Alt sam­men no­get, der kun­ne ha­ve væ­ret en fin ram­me for en for­tæl­ling om sto­re drøm­me og men­ne­ske­lig dår­skab, men det svinger ba­re ik­ke rig­tig. Ik­ke for­di Kerr ik­ke skri­ver godt. Det gør han. De fyn­di­ge me­ta­fo­rer og saf­ti­ge one­li­ners smæl­der igen­nem luf­ten, men man la­der sig ik­ke for al­vor for­fø­re af hver­ken mil­jø el­ler kam­pre­fe­ra­ter, der uden vir­ke­lig­he­dens in­ten­si­tet fø­les li­ge­gyl­di­ge. Og­så selv om en per­leræk­ke af vir­ke­lig­he­dens hold og per­son­lig­he­der med rund hånd drys­ses ud over tek­sten som nu vo­res egen Kas­per Schmeichel. Phi­lip Kerr har hø­stet fortjent hæ­der for sin fi­ne se­rie om den ty­ske po­li­ti­mand og pri­va­te ef­ter­for­sker Ber­nie Gunt­her, der igen­nem Ber­lin Noir-se­ri­ens hal­ve snes bind be­væ­ger sig rundt i Tys­kland før, un­der og ef­ter An­den Ver­denskrig. Scott Man­son er imid­ler­tid in­gen Ber­nie Gunt­her, selv om han ta­ler på præ­cis sam­me må­de. Hvor Gunt­her for­hol­der sig til en gen­nem­ført in­ter­es­sant og vel­re­sear­chet hi­sto­risk vir­ke­lig­hed, tra­sker Man­son mut og ma­ve­sur rundt i et kon­stru­e­ret uni­vers, der nok re­fe­re­rer til en ver­den af me­dri­ven­de præ­sta­tio­ner, men som al­drig selv bli­ver sær­ligt en­ga­ge­ren­de.

Det svinger ba­re ik­ke rig­tig. Ik­ke for­di Kerr ike skri­ver godt. Det gør han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.