For kul­tur­ra­di­ka­lis­men

Weekendavisen - - Bøger -

Mik­kel Plum for­fat­ter og mu­sik- og dra­malæ­rer Ned­re Gart­ner­ga­ten 1. A 5011 Ber­gen Nor­ge

Tak til Ar­ne Hardis for en in­ter­es­sant ar­ti­kel om Ha­rald Ni­el­sen og hans til­hæn­ge­re i Bø­ger den 4. marts. Det bør til­fø­jes, at kul­tur­ra­di­ka­lis­men er me­get me­re end Ge­org Bran­des. En stor ba­ne­bry­den­de eu­ro­pæ­isk be­væ­gel­se af læ­re­re, pæ­da­go­ger, ar­ki­tek­ter, mu­si­ke­re, kunst­ne­re, for­fat­te­re, in­ge­ni­ø­rer m.fl., som stod for fri­sind og vil­le æn­dre det sti­ve og kon­for­me i da­ti­dens Dan­mark/Eu­ro­pa. Det be­gynd­te vel egent­lig for al­vor, da Jo­sep­hine Ba­ker kom og dan­se­de på sce­nen i sit ba­nans­kørt. Her del­te van­de­ne sig skar­pt i dem, som syn­tes, det var fedt, og dem, som be­stemt ik­ke syn­tes det. Sidst­nævn­te var og­så imod ja­zz, afri­kansk mu­sik, blu­es, gospel samt børn, som slog på tromme, sang og spil­le­de eg­ne san­ge. Alt det, som de kul­tur­ra­di­ka­le brag­te til torvs. Det blev forag­te­ligt stemp­let som »pri­mi­tiv ne­ger­mu­sik«. An­set som et an­slag mod den dan­ske sangskat, mod den klas­sisk-ro­man­ti­ske tra­di­tion og ik­ke mindst mod sæ­de­lig­he­den og di­sci­pli­nen. For ek­sem­pel når de kul­tur­ra­di­ka­le pæ­da­go­ger spil­le­de, dan­se­de og la­ve­de bæk­ken­ro­ta­tio­ner med de­res ele­ver, så lød der et ra­ma­skrig fra Ha­rald Ni­el­sen og hans sner­pe­de støt­ter. Så når man er imod kul­tur­ra­di­ka­lis­men, er man sam­ti­dig yderst for­døm­men­de over for sor­te men­ne­sker og de­res kul­tur, over for ar­ki­tek­ter som for ek­sem­pel ty­ske Mies van der Ro­he, le­der af den epo­ke­gø­ren­de Bauhaus-sko­le, som na­zi­ster­ne luk­ke­de, og over for Sum­mer­hillsko­len i Eng­land, som tog ud­gangs­punkt i, at børn og voks­ne har sam­me ret­tig­he­der (no­get som blev ta­get op af Den Lil­le Sko­le og Ber­na­dot­tesko­len i Dan­mark), over for non­fi­gu­ra­tiv og sur­re­a­li­stisk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.