Kram­mer

Weekendavisen - - Bøger -

Ni­els Blunch Ne­der­by­vej 65 Rin­ke­næs 6300 Grå­sten

Sø­ren Ul­rik Thomsen på­pe­ger i sid­ste uges Bø­ger, at det for­hold, at »kram­me­ren« (i hvert fald i vis­se mil­jø­er) sy­nes at er­stat­te håndtrykket, fø­rer til tab af nu­an­cer, så­le­des at »kram­me­ren« mi­ster sin op­rin­de­li­ge me­ning som ud­tryk for et nær­me­re for­hold, end håndtrykket kan for­mid­le. Det har vi jo op­le­vet en gang før, nem­lig da De-for­men blev er­stat­tet af »du« i al­le sam­men­hæn­ge. At »væ­re dus« be­tød vir­ke­lig no­get gan­ske sær­ligt. I dag sav­ner vi i man­ge si­tu­a­tio­ner den­ne nu­an­ce i spro­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.