For me­get af det on­de

Weekendavisen - - Bøger - Af MOR­TEN HESSELDAHL

Over­spændt. For man­ge ræds­ler og for man­ge trau­ma­ti­se­re­de per­so­ner gør ny norsk spæn­dings­ro­man an­stren­gen­de.

Gard Sve­en: Hel­ve­de åbent. Over­sat fra norsk ef­ter »Hel­ve­te åpent« af Ib Høy Han­sen. 378 si­der. 299,95 kr. For­la­get Klim.

lle kræf­ter sæt­tes ind på at fin­de ger­nings­man­den bag en mod­by­de­lig mis­hand­ling af en li­tau­isk prosti­tu­e­ret. Først og frem­mest Oslo-po­li­ti­man­den Tom­my Berg­mann og hans uru­ti­ne­re­de kol­le­ga Sus­an­ne Bech. Ad snirk­le­de ve­je ar­bej­der de sig bag­ud; til­ba­ge til eg­ne trau­mer og til­ba­ge til en el­lers luk­ket sag om en be­sti­alsk se­ri­e­mor­der, der før­te til til­fan­ge­ta­gel­sen af en vis Ar­ne Rask, som imid­ler­tid er alt an­det end net­op det. Han er bim­len­de gal og be­reg­nen­de og

Alig­ger i en per­ma­nent krig med en næ­sten li­ge så van­vit­tig psy­ki­a­trisk over­læ­ge, som kæm­per for at hol­de ham bag lås og slå, selv om de fag­li­ge ar­gu­men­ter for længst er stå­et af. I hvert fald når det dre­jer sig om én be­stemt sag om dra­bet på en ung pi­ge. Her har Rask gan­ske vist til­stå­et, men der har al­drig væ­ret kon­kre­te be­vi­ser til at dom­fæl­de ham, og da han nu træk­ker sin til­stå­el­se til­ba­ge, åb­ner det for mu­lig­he­den af, at der fort­sat er en kvin­de­mor­der i omløb. In­spira­tio­nen her er klart den vir­ke­li­ge hi­sto­rie om myto­ma­nen Stu­re Bergwall/ Tho­mas Qui­ck, der til ud­bredt til­freds­hed in­drøm­me­de hvil­ket som helst kvin­de­d­rab, man kun­ne kom­me i tan­ke om. Det luk­ke­de sa­ger­ne, men det fan­ge­de ba­re ik­ke de vir­ke­li­ge mor­de­re. Hos Gard Sve­en er ik­ke ba­re én psy­ko­pat på spil, men fle­re og fle­re, som hi­sto­ri­en fol­der sig ud, li­ge­som stort set al­le an­dre, der op­træ­der, vir­ker tem­me­lig for­styr­re­de og med til­stræk­ke­ligt med lig i la­sten til at fyl­de en mel­lem­stor kir­ke­gård. Al­le og en­hver sy­nes at li­de af kval­me, søvn­be­svær og svim­mel­hed, li­ge­som der ses spø­gel­ser, hø­res stem­mer og ta­ges vars­ler i et om­fang, som om al­le Hel­ve­des por­te står på vid gab li­ge her midt i det nor­ske vin­ter­land. Det er på en gang alt for me­get og alt for lidt. For me­get, for­di vir­ke­mid­ler­ne over­do­se­res, og for lidt, for­di den hi­sto­rie, som sæt­tes i gang med det­te før­ste bind i en vars­let se­rie, ik­ke skil­ler sig ud fra så me­gen an­den kon­stru­e­ret kri­mi­lit­te­ra­tur i dis­se år. Kun ne­ga­tivt. Spro­get er om­stæn­de­ligt og tungt, og over­sæt­te­ren, der kon­se­kvent dø­jer med at ken­de for­skel på hans og sin, får det ik­ke til at dan­se på dansk. Her bak­ses for ek­sem­pel med at gi­ve et fyn­digt sig­na­le­ment af hie­rar­ki­et i po­li­ti­kor­p­set: »Og på grund af pres­sens ag­gres­si­ve to­ne hav­de po­li­ti­meste­ren åben­bart få­et en skæ­re­bræn­der op bagi af folk, der stod hø­je­re på sti­gen end hun selv. Og først så vil­le der be­gyn­de at ske ting og sa­ger i Po­li­ti­hu­set.« Gard Sve­en de­bu­te­re­de sid­ste år på dansk med Den sid­ste pil­grim. Det var en ro­bust spæn­dings­ro­man i fa­mi­lie med Robert God­dard, bå­ret frem af en om­hyg­ge­ligt til­ret­telagt hi­sto­rie og et in­ter­es­sant tids­bil­le­de af et Nor­ge un­der be­sæt­tel­sen. I Hel­ve­de åbent er om­hyg­ge­lig­he­den slå­et over i for­kram­pet­hed og en for­gæ­ves sø­gen ef­ter egen stem­me.

At de­tek­ti­ver fal­der for fa­ta­le kvin­der, gør dem kun end­nu me­re men­ne­ske­li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.