Gå det væk!

Weekendavisen - - Ideer -

FALSIFICERET

Det gi­ver til­sy­ne­la­den­de langt me­re rent kal­o­ri­e­mæs­sigt at gå, end man hidtil har vur­de­ret, især hvis man er lil­le af sta­tur. Det vi­ser et nyt stu­die fra Sout­hern Met­ho­dist Uni­ver­si­ty i Dal­las, USA. Det er især in­den for det se­ne­ste år­ti ble­vet me­get populært at tæl­le skridt, når man går, men nok så man­ge men­ne­sker tæl­ler, hvor man­ge kal­o­ri­er de for­bræn­der, når de går me­get. Nu vi­ser det sig imid­ler­tid, at de da­ta, man har for, hvor man­ge kal­o­ri­er man for­bræn­der, når man er ude at gå, har væ­ret ba­se­ret på tal, som er no­get mis­vi­sen­de. Det skyl­des, at de må­lin­ger, som man har ta­get ud­gangs­punkt i gen­nem me­re end 50 år, er ba­se­ret på et gan­ske be­græn­set an­tal men­ne­sker. I det nye stu­die fra Sout­hern Met­ho­dist Uni­ver­si­ty har man dels la­vet en ny stan­dard­lig­ning for, hvor man­ge kal­o­ri­er et gen­nem­snits­men­ne­ske for­bræn­der, dels la­vet nye be­reg­nin­ger, der i hø­je­re grad in­d­ar­bej­der in­di­vi­du­el­le for­skel­le i høj­de og drøj­de. De gam­le stan­dar­der un­der­vur­de­re­de, hvor man­ge kal­o­ri­er der blev brændt af i 97 pro­cent af de sa­ger, fy­si­o­lo­ger­ne un­der­søg­te. Stort set al­le får alt­så me­re ud af at gå og van­dre, end man hidtil har ment. Det er dog især de min­dre stør­rel­ser, som har mest at vin­de på de nye stan­dar­der, for brænd­sto­fø­ko­no­mi­en – alt­så må­lt i kal­o­ri­er – er bed­re for sto­re men­ne­sker, for­stå­et på den må­de, at de bru­ger re­la­tivt min­dre ener­gi på at flyt­te ki­lo­e­ne. eiby

Sout­hern Met­ho­dist Uni­ver­si­ty, 15. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.