Når per­so­na­let svig­ter

Weekendavisen - - Ideer -

Alzhei­mers syg­dom er en de­mens­syg­dom, som er ken­de­teg­net ved blandt an­det dår­lig hukom­mel­se. Et nyt stu­die fra det ja­pan­ske hjer­ne­forsk­nings­cen­ter RIKEN-MIT Cen­ter for Neu­ral Circu­it Ge­ne­ti­cs in­di­ke­rer nu, at det ik­ke er sel­ve lag­rin­gen af in­for­ma­tio­ner – gam­le såvel som nye – den er gal med, men der­i­mod den funk­tion i hjer­nen, der har at gø­re med at op­spo­re og hen­te in­for­ma­tio­ner de rig­ti­ge ste­der. Hvis man fo­re­stil­ler sig hjer­nen som et stort bi­bli­o­tek, er der alt­så bø­ger, tids­skrif­ter og pa­pi­rer nok på hyl­der­ne og må­ske end­da sor­te­ret i de rig­ti­ge kas­ser og sek­tio­ner, men det er bi­bli­o­te­ka­rer­ne og de­res un­ge hjæl­pe­re, som ik­ke kan fin­de rundt på hyl­der­ne og der­for ik­ke for­mår at fin­de de rig­ti­ge bø­ger og in­for­ma­tio­ner og brin­ge dem til­ba­ge til den, der har be­stilt dem. Det er her vig­tigt at po­in­te­re, at det er et stu­die, som er gen­nem­ført på mus, hvor hukom­mel­se i høj grad hand­ler om lag­ring af er­fa­rin­ger med for ek­sem­pel at fryse el­ler op­le­ve frygt. Gan­ske op­mun­tren­de er det dog lyk­ke­des neu­ro­lo­ger- ne at for­bed­re mu­se­hjer­ner­nes funk­tio­ner med hen­syn til at op­spo­re og hen­te in­for­ma­tion. Det gjor­de de ved hjælp af ge­ne­tisk lys­ma­ni­pu­la­tion, hvor hjer­ne­cel­ler gen­mo­di­ce­res, så de kan ak­ti­ve­res ved hjælp af lys­glimt, så­kaldt op­to­ge­ne­tik. Indtil vi­de­re for­bed­re­des de neu­ra­le funk­tio­ner dog kun i få da­ge ad gan­gen. eiby

Na­tu­re, 16. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.