Bak­te­ri­e­ef­fek­ten

Weekendavisen - - Ideer -

En mors tarm­bak­te­ri­er på­vir­ker til­sy­ne­la­den­de in­di­rek­te det ufød­te fosters im­mun­sy­stem. Det vi­ser en se­rie nye eks­pe­ri­men­ter, som im­mu­no­lo­ger fra Uni­ver­sitäts­kli­nik für Visze­ra­le Chirur­gie und Me­dizin, In­sel­spi­tal i Schweiz har ud­ført på mus. I for­sø­ge­ne blev dræg­ti­ge, ste­ri­le mus po­det med svæk­ke­de E. co­li- bak­te­ri­er. Bak­te­ri­er­ne ud­dø­de af sig selv, in­den un­ger­ne blev født. Men den mid­ler­ti­di­ge bak­te­ri­e­fl­ora i tar­me­ne gjor­de, at un­ger­ne ef­ter føds­len hav­de fle­re im­mun­cel­ler end un­ger fra helt ste­ri­le mødre. Bak­te­ri­er­ne i mo­der­dy­rets tar­me på­vir­ker alt­så ud­vik­lin­gen af foste­rets im­mun­for­svar. Der­med for­be­re­der mo­de­rens bak­te­ri­er foste­ret på den vold­som­me in­va­sion af bak­te­ri­er, en ste­ril ba­by ud­sæt­tes for næ­sten øje­blik­ke­ligt ef­ter føds­len. For bed­re at for­stå, hvor­dan foste­rets im­mun­for­svar på­vir­kes af mo­de­rens bak­te­ri­e­fl­ora, un­der­søg­te grup­pen mu­se­un­ger­nes RNA. Mæng­den af RNA afslører nem­lig, hvor­dan mu­se­un­ger­nes ar­ve­ma­te­ri­a­le bli­ver af­læst. Her vi­ste det sig, at un­ger af mødre med tarm­bak­te­ri­er hav­de en ræk­ke ge­ner op­re­gu­le­ret, blandt an­det ge­ner in­vol­ve­ret i cel­le­de­ling, cel­le­spe­ci­a­li­se­ring, slim­pro­duk­tion, ion-ka­na­ler, stof­skif­te og im­mun­funk­tio­ner. I et sid­ste for­søg gav for­sker­ne de dræg­ti­ge, ste­ri­le mus blod­væ­ske fra mus med bak­te­ri­er. Det vi­ste sig at væ­re til­stræk­ke­ligt til at øge an­tal­let af im­mun­cel­ler i fo­stre­ne. Alt i alt ser det alt­så ud til, at an­ti­stof­fer fra mo­de­ren præ­sen­te­rer foste­ret for bak­te­ri­el­le mo­le­ky­ler, som hjæl­per det ufød­te fo­ster med at for­be­re­de sit im­mun­for­svar til ver­dens myl­der af mi­kro­ber.

Sci­en­ce, 18. marts

FO­TO: BERN­HARD JANK, OTT LAB, CEN­TER FOR REGENERATIVE ME­DI­CI­NE, MASSACHUSETTS GE­NE­RAL HO­SPI­TAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.