In­sek­tvin­ge i øjet

Weekendavisen - - Ideer -

Na­tu­ren har brugt mil­li­o­ner af år på at ud­vik­le smar­te løs­nin­ger på al­skens ud­for­drin­ger. For ek­sem­pel er vin­ger­ne på ci­ka­der og gulds­me­de an­ti­bak­te­ri­el­le. Vin­ger­ne er be­klædt med en skov af små spid­se søj­ler, der spid­der og dræ­ber bak­te­ri­er, der er så uhel­di­ge at lan­de på dem. Den­ne ef­fekt har bio­in­ge­ni­ø­rer fra Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia, Ir­vi­ne, nu ef­ter­lig­net i et for­søg på at la­ve kun­sti­ge horn­hin­der, der vir­ker bak­te­ri­edræ­ben­de. Bio­in­ge­ni­ø­rer­ne stø­ber na­no­søj­ler­ne ind i akryl (og­så kendt som ple­xig­las), som er flit­tigt brugt til at la­ve ek­sem­pel­vis kon­taktl­in­ser. Ved at ind­byg­ge na­no­søj­ler bli­ver over­fla­den bak­te­ri­edræ­ben­de. Bio­in­ge­ni­ø­rer­ne har al­le­re­de vist, at de kan stø­be na­no­søj­ler li­ge­som dem, der fin­des på ci­ka­ders vin­ger. De er og­så lyk­kes med at stø­be na­no­søj­ler­ne ind på en bu­et over­fla­de som en kun­stig horn­hin­de. Her be­hol­der akry­lover­fla­den sin bak­te­ri­edræ­ben­de ev­ne uden at ska­de cel­ler­ne i øjet. Der er dog et pro­blem: Ci­ka­de­søj­ler­ne kan dræ­be så­kaldt »gram-ne­ga­ti­ve« bak­te­ri­er så­som E. co­li, men de vir­ker ik­ke på »gram-po­si­ti­ve bak­te­ri­er« som MRSA og strep­tokok­ker, der har tyk­ke­re cel­le­væg­ge. Net­op dis­se mi­kro­ber for­år­sa­ger of­te in­fek­tio­ner på ho­spi­ta­ler og me­di­cinsk ud­styr. Her kan gulds­me­des na­no­søj­ler til gen­gæld hjæl­pe. De er nem­lig hø­je­re og tyn­de­re og kan dræ­be gram-po­si­ti­ve mi­kro­ber, men de­res form gør dem og­så svæ­re­re at ef­ter­lig­ne. Når in­ge­ni­ø­rer­ne prø­ver at stø­be dem, knæk­ker de of­te, når de skal ud af for­men. Der­for ar­bej­der de nu på at ud­vik­le for­men, så de kan la­ve horn­hin­der med gulds­me­de-na­no­søj­ler, som må­ske om nog­le år vil kun­ne bru­ges til at red­de sy­net hos men­ne­sker uden ri­si­ko for bak­te­ri­e­in­fek­tio­ner.

Ame­ri­can Che­mi­cal So­cie­ty 251st Na­tio­nal Me­e­ting & Expo­si­tion, 15. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.