Først klog, så stor

Weekendavisen - - Ideer -

I lø­bet af 100 mil­li­o­ner år ud­vik­le­de tyran­nosaurus­sen sig fra at væ­re en lil­le di­nosaur, ik­ke hø­je­re end et men­ne­ske, til at bli­ve en syv tons tung kæm­pe, der do­mi­ne­re­de top­pen af fø­de­kæ­den. Vi ved me­get lidt om, hvor­dan den ud­vik­le­de sig til den gi­gan­ti­ske og in­tel­li­gen­te jæ­ger, vi ken­der fra fil­me­ne, for­di der hidtil har væ­ret et 20 mil­li­o­ner år stort hul i de fos­si­le op­teg­nel­ser. Men nu afslører fun­det af en ny tyran­nosaurus i Us­be­ki­stan, at rov­di­nosau­ren først fik sin enor­me krop i slut­nin­gen af sin ud­vik­ling. Palæ­on­to­lo­ger fra Uni­ver­si­ty of Edin­burgh har un­der­søgt de fos­si­le re­ster af den nye tyran­nosaurus, Ti­mur­len­gia euo­ti­ca, der le­ve­de for 90 mil­li­o­ner år si­den. Dens kra­nie var min­dre end T. rex’, og stør­rel­sen af bå­de kra­nie og an­dre knog­ler ty­der på, at Ti­mur­len­gia var på stør­rel­se med en he­st og kun­ne ve­je op til 250 ki­lo. Den hav­de lan­ge ben og et kra­nie med slan­ke knivs­blads­lig­nen­de tæn­der, så palæ­on­to­lo­ger­ne me­ner, den har væ­ret en adræt for­føl­gel­ses­jæ­ger, der har ja­get sto­re plan­te­æ­de­re som had­rosau­rer­ne. Kra­ni­et af Ti­mur­len­gia vi­ser des­u­den, at den hav­de en stor hjer­ne og en su­perb hørelse. Ti­mur­len­gia le­ve­de 80 mil­li­o­ner år, ef­ter at de før­ste tyran­nosaurus­ser op­stod. Det be­ty­der, at det først var end­nu se­ne­re, at tyran­nosaurus blev stor. Det var først, ef­ter at dis­se for­fædre ud­vik­le­de de­res sto­re hjer­ner og skar­pe san­ser, at Tyran­nosaurus rex kun­ne ud­vik­le sig til en in­tel­li­gent kæm­pe. Tyran­nosaurus­ser­ne var til­sy­ne­la­den­de nødt til at bli­ve klo­ge, in­den de kun­ne bli­ve sto­re.

PNAS, 14. marts

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.