Lehmann og Jor­dens ker­ne

Weekendavisen - - Ideer -

Vi no­te­re­de i sid­ste uge, at der bli­ver op­stil­let et monu­ment til ære for den dan­ske vi­den- skabs­kvin­de In­ge Lehmann ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet på Frue Plads. I den for­bin­del­se skrev vi – med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tets pres­se­med­del­el­se som kil­de – at det var In­ge Lehmann, der som den før­ste i ver­den »for­stod og kund­gjor­de, at Jor­dens in­dre be­står af en hård ker­ne«. Det er ik­ke sandt. Der hav­de al­le­re­de fra slut­nin­gen af 1800-tal­let og frem til 1920rne og 1930rne bøl­get vi­den­ska­be­li­ge dis­kus­sio­ner frem og til­ba­ge om, hvor­vidt Jor­dens in­dre hav­de fast el­ler fly­den­de form. In­ge Le­h­manns vi­den­ska­be­li­ge in­put be­stod i, at hun på bag­grund af sei­s­mo­gram­mer fra et jord­s­kælv i 1929 i 1936 of­fent­lig­gjor­de en hy­po­te­se om la­ge­ne i Jor­dens in­dre – her­un­der, at den in­der­ste ker­ne hav­de en ra­di­us på 1400 ki­lo­me­ter. Man skal helt frem til 1960er­ne, før hen­des hy­po­te­se blev an­er­kendt, og man kan der­for si­ge, at det var hen­de, der i 1936 op­da­ge­de Jor­dens in­dre ker­ne. »Der­i­mod kan op­da­gel­sen af den in­dre ker­nes fa­ste struk­tur ik­ke til­skri­ves Lehmann, da hun (...) ik­ke fo­re­slog no­get så­dant,« skri­ver Hel­ge Kragh, Maiken Lolck og Kri­sti­an Hvidt­felt Ni­el­sen i Dansk Na­tur­vi­den­skabs Hi­sto­rie bind fi­re, Vi­den uden græn­ser 1920-1970. eiby

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.