Straf­fes­par­kets op­fin­der

Weekendavisen - - Faktisk -

Cuju er ki­ne­sisk og be­ty­der bog­sta­ve­ligt »spark bold«. Det er nav­net på den tid­lig­ste hi­sto­risk do­ku­men­te­re­de form for fod­bold­spil, iføl­ge fod­bold­for­bun­det FI­FA, og blev spil­let i Han-dy­na­sti­et i om­kring år 2-300. Spil­let, som vi ken­der det, har få­et si­ne mo­der­ne reg­ler i Eng­land op gen­nem de sid­ste år­hund­re­der. Sel­ve straf­fes­par­ket blev dog først ind­ført i 1891. Det var sjovt nok en må­l­mand, den ir­ske Wil­li­am McCrum, der fo­re­slog det. Han men­te nem­lig, at det for­styr­re­de spil­let, at der blev la­vet så man­ge hår­de ta­ck­lin­ger tæt på må­let. Straf­fen skul­le væ­re stør­re end ba­re et fris­park, men­te han. Straf­fes­parks­kon­kur­ren­cen, hvor en uaf­gjort kamp kan af­gø­res di­rek­te mel­lem skyt­te og må­l­mand, blev først ind­ført i de sto­re tur­ne­rin­ger i lø­bet af 1970er­ne.

Lio­nel Mes­si er ble­vet kå­ret til ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler fem gan­ge. Men han kan sta­dig bræn­de et straf­fes­park. Jo­han Absa­lon­sen (til høj­re) er den­ne sæ­sons top­sco­rer på straf­fes­park i Su­per­liga­en.

Lars Høgh med den da­væ­ren­de land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.