Selv de bed­ste kan bræn­de

Weekendavisen - - Faktisk -

David Beckham er be­rømt for sit halv­lig­gen­de vristspark, der kan smæk­ke en bold ind i må­let med svi­den­de styr­ke og præ­ci­sion. I 2004 var det der­for et forun­der­ligt syn, da den el­lers så tek­nisk stær­ke skyt­te skvat­te­de i græs­set, mens bol­den fløj langt over mål.

Cri­sti­a­no Ro­nal­do bli­ver of­te be­trag­tet som ver­dens bed­ste straf­fes­parks­skyt­te. Han føl­ger al­tid sam­me ru­ti­ne: Han pla­ce­rer bol­den på 11-me­ter-plet­ten, går et par skridt til­ba­ge og ta­ger så iskoldt spar­ket. Men når han en sjæl­den gang bræn­der, smel­ter den køli­ge fa­ca­de, og tå­rer­ne får frit løb.

FC Bar­ce­lo­na er en af de mest suc­ces­ful­de fod­bold­hold i hi­sto­ri­en med et hav af pri­ser, re­kor­der og stjer­ne­spil­le­re så­som Lio­nel Mes­si. Sid­ste søn­dag sik­re­de Mes­si dog Barca en ke­de­lig re­kord: flest brænd­te straf­fes­park på en sæ­son. Det ske­te, da hol­det mød­te Ge­ta­fe CF. Kam­pen end­te nu al­li­ge­vel med, at Bar­ce­lo­na vandt 6-0, selv­om Mes­si mis­se­de chan­cen på straf­fes­park.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.