Ha­ck­era­ka­de­mi

Weekendavisen - - Faktisk -

Hvis du er ty­pen, der er vild med com­pu­te­re og pro­gram­me­ring og des­u­den for­står at hol­de på en hem­me­lig­hed, så er der li­ge duk­ket en ny kar­ri­e­re­vej op, som du kan over­ve­je, når du bli­ver stor. For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har nem­lig op­ret­tet et nyt ha­ck­era­ka­de­mi. Her skal de ud­valg­te ele­ver træ­nes til at bry­de igen­nem it-for­svar­s­vær­ker­ne hos for ek­sem­pel ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­ner og op­s­nap­pe hem­me­lig­he­der uden at ef­ter­la­de sig spor. Der er in­gen krav til ud­dan­nel­se – men man skal ha­ve ren straf­fe­at­test. »Det kan og­så væ­re na­tur­ta­len­ter, som ba­re er go­de til at be­væ­ge sig rundt på net­tet, og som har den ret­te psy­ke og først og frem­mest vil­je til at bli­ve ved og ved, indtil de knæk­ker ko­der­ne,« si­ger chef for ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten, Lars Find­sen, til Po­li­ti­ken. For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste har in­dryk­ket annoncer med bil­le­de af en hæt­te­klædt per­son og tek­sten: »Har du det, der skal til for at bli­ve en del af en hem­me­lig eli­te­en­hed?« I bil­le­dets bag­grund er skjult en ko­de, som man kan for­sø­ge at knæk­ke, hvis man vil vi­de, om man er eg­net. Lou­i­se Fogh Han­sen

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.