Var­me­re­kord

Weekendavisen - - Faktisk -

Kan du mær­ke, at det er ble­vet var­me­re? Fak­tisk er det ik­ke kun i Dan­mark, men over he­le klo­den, at tem­pe­ra­tu­ren sti­ger. Fe­bru­ar i år var den var­me­ste må­ned, der no­gen­sin­de er må­lt på klo­den. Og det er fem­te må­ned i træk, at den re­kord bli­ver sat. Det er NASA i USA, der hol­der øje med tem­pe­ra­tu­rer over he­le klo­den. Når de si­ger, at der er sat ny var­me­re­kord, be­ty­der det ik­ke, at der al­drig har væ­ret var­me­re på klo­den. Det har der. Før der var men­ne­sker, var der pe­ri­o­der med me­get var­me­re vejr end i dag. Man be­gynd­te først for al­vor at må­le tem­pe­ra­tu­rer i mid­ten af 1800-tal­let. Og en var­me­re­kord be­ty­der, at det i dag er var­me­re end gen­nem­snit­tet mel­lem 1951 og 1980. Fe­bru­ar i år var 1,35 gra­der var­me­re end i de 30 år frem til 1980. Der er man­ge me­nin­ger om, hvad det var­me vejr be­ty­der. Men de fle­ste er eni­ge om, at det er men­ne­sker, der er med til at ska­be det. Nog­le me­ner end­da, at sid­ste år, alt­så 2015, var det var­me­ste år i he­le men­ne­ske­he­dens hi­sto­rie. Mar­kus Bern­sen

FO­TO: SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.