Sko­v­må­ling

Weekendavisen - - Faktisk -

Det kan væ­re svært at se sko­ven for træ­er. Så­dan ly­der et gam­melt ord­s­prog, og må­ske kan der væ­re no­get om snak­ken. I hvert fald er det me­get svært at se, hvor me­get skov der er på vo­res klo­de. Det er nem­lig end­nu ik­ke ble­vet må­lt præ­cist, og det vil NASA nu gø­re no­get ved. NASAs for­ske­re har fun­det en me­to­de til at op­må­le al skov på jord­klo­den. Det fo­re­går ved hjælp af la­ser fra Den In­ter­na­tio­na­le Rum­sta­tion. Me­to­den hed­der Li­dar og må­ler træ­er­nes høj­de og tyk­kel­se med la­ser­strå­ler, der sen­des ned fra rum­sta­tio­nen. Ved at må­le den tid, der går, før la­ser­strå­len re­flek­te­res, kan stør­rel­sen på træ­er­ne reg­nes ud. Og bag­ef­ter sæt­tes tal­le­ne sam­men for at dan­ne et 3D-bil­le­de af he­le sko­ven. Det er vig­tigt, for jo me­re ver­dens lan­de ta­ger an­svar for CO2-ud­led­nin­gen, jo vig­ti­ge­re bli­ver det at ken­de det sam­le­de are­al skov i ver­den. Det skyl­des, at CO2 bli­ver op­sam­let i træ­er­ne. Der­for har det en ef­fekt på ud­led­nin­gen, hvis man fæl­der et styk­ke skov. Men end­nu har man alt­så ik­ke no­gen idé om, hvor stor el­ler lil­le ef­fek­ten er, før man ved, præ­cis hvor me­get CO2 der er ble­vet lag­ret af træ­er­ne. René Gum­mer

FO­TO:NASA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.