Exit

Weekendavisen - - Faktisk -

Ruslands præ­si­dent Vla­di­mir Pu­tin har en for­tid i KGB, den sov­je­ti­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Der lær­te han blandt an­det at væ­re ufor­ud­si­ge­lig for bå­de si­ne fjen­der og ven­ner. Den­ne ev­ne har han si­den de­mon­stre­ret man­ge gan­ge i sit po­li­ti­ske liv. Se­ne­st har Pu­tin over­ra­sket al­le i bå­de Rusland og den ve­st­li­ge ver­den ved at mel­de ud, at den stør­ste del af de rus­si­ske mi­li­tær­styr­ker vil bli­ve truk­ket ud af Sy­ri­en. De fle­ste har el­lers haft en for­vent­ning om, at Rusland vil­le bli­ve ved med si­ne mas­si­ve bom­bar­de­men­ter i Sy­ri­en rig­tig læn­ge. Men Pu­tin har be­slut­tet, at det var nok for den­ne gang. Han har sik­ret sin al­li­e­re­de, Sy­ri­ens præ­si­dent Bas­har al-As­sad, ved at bom­be sy­ri­ske op­rø­re­re. Han har vist Ruslands mi­li­tær­styr­ke til he­le ver­den. Og så har han und­gå­et at bli­ve alt for ind­dra­get i den sy­ri­ske krig. Det får han nu ros for af man­ge rus­si­ske po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer, der el­lers for kun kort tid si­den tal­te om, at Rusland måt­te bli­ve og kæm­pe i Sy­ri­en i lang tid. I Rusland er det så­dan, at de fle­ste kom­men­ta­to­rer helst vil væ­re eni­ge med Pu­tin, uan­set hvad han gør. An­drey Kazankov

FO­TO:SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.