Hiz­bol­lah

Weekendavisen - - Faktisk -

Li­ge nu skri­ver avi­ser­ne me­get om bor­ger­kri­gen i Sy­ri­en. Kon­flik­ten står mel­lem for­skel­li­ge is­la­mi­ske op­rørs­grup­per og det, vi ken­der som Is­la­misk Stat, over for præ­si­dent Bas­har al-As­sad, der har sid­det ved mag­ten si­den år 2000. En af hans al­li­e­re­de er Hiz­bol­lah. Nav­net be­ty­der Guds Par­ti (Hizb Al­lah), og de kom­mer egent­lig fra na­bo­sta­ten Li­ba­non. Be­væ­gel­sen op­stod un­der den li­ba­ne­si­ske bor­ger­krig (197590), og da den var slut, valg­te den at be­hol­de si­ne vå­ben, for­di den vil­le for­sva­re lan­det mod yd­re fjen­der, hvil­ket først og frem­mest var Is­ra­el. Hiz­bol­lah er shi­amus­lim­sk. De stil­ler sig imod sunni­mus­li­mer­ne, som et me­get stort fler­tal af den is­la­mi­ske ver­den til­hø­rer. De­res vig­tig­ste sam­ar­bejds­part­ner er sty­ret i Iran, som og­så er shi­amus­li­mer, og for­di Is­la­misk Stat er sunni­mus­lim­sk, be­slut­te­de Hiz­bol­lah at støt­te Bas­har al-As­sad i hans kamp mod dem. In­ter­nt be­står Li­ba­non af fi­re et­ni­ske grup­per – shia- og sunni­mus­li­mer, ma­ro­ni­ti­ske krist­ne samt dru­se­re – og så de palæsti­nen­si­ske flygt­nin­ge, som er næ­sten uden ret­tig­he­der. Men på grund af al­le de­res vå­ben har Hiz­bol­lah i dag en stor rol­le i Li­ba­non. Hans Hen­rik Faf­ner

FO­TO:SCAN­PIX

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.