Suk­ker­sød kap­pe­strid

Weekendavisen - - Faktisk - Af STI­NE RENDRUP JO­HAN­SEN FO­TO: NI­ELS CHRI­STEN­SEN

Ka­ge­kon­kur­ren­ce. Hvis en ka­ge ve­jer blot et gram me­re, end reg­ler­ne si­ger, ry­ger den ud af kon­kur­ren­cen. Kam­pen om at vin­de Årets ka­ge 2016 er vil­de­re end Den sto­re ba­ge­dyst.

iske­ris så sto­re som vand­me­lo­ner og så små som ap­pels­i­ner hæn­ger på rad og ræk­ke. Sprøjtepo­ser i for­skel­li­ge stør­rel­ser tro­ner som nis­se­hu­er ved si­den af hin­an­den, mens me­ter­hø­je tår­ne af gen­nem­sig­ti­ge

Ppla­sti­c­bok­se med cho­ko­la­despå­ner, tør­re­de hin­d­bær og an­den far­ve­rig ka­ge­py­nt fyl­der et helt hjør­ne. I køk­ke­net på Kon­di­to­ri An­to­i­net­te i Kø­ben­havn fin­der man alt det ka­ge­grej og ud­styr, der skal til for at la­ve de f lot­te­ste ka­ger. Og så er der li­ge et par over­ra­skel­ser. På en hyl­de lig­ger et styk­ke værk­tøj, der mest af alt lig­ner no­get, som man bræn­der gam­mel ma­ling af en dør­karm med. »Det er fak­tisk en var­mepi­stol fra et byg­ge­mar­ked. Men den vir­ker til for­må­let, og det er det vig­tig­ste. Vi bru­ger den, når vi skal tem­pe­re­re cho­ko­la­de og ram­me en be­stemt tem­pe­ra­tur,« for­tæl­ler Li­ne Wol­ter, som er 23 år og Kon­di­to­ri An­to­i­net­tes yng­ste lær­ling. Men det mest uven­te­de er den sølv­far­ve­de kuf­fert, som Li­ne hi­ver frem fra et hjør­ne. He­ri lig­ger den så­kald­te »narko-vægt«. »Den kan ve­je helt ned til en tien­de­del af et gram, og hvad skul­le man el­lers bru­ge det til end til at ve­je narko? Ja, det skul­le da li­ge væ­re ka­ger,« gri­ner Li­ne. Som man­ge an­dre ba­ge­re og kon­di­to­rer lan­det over er hun i gang med at for­be­re­de den ka­ge, der skal væ­re hen­des bi­drag til kon­kur­ren­cen Årets ka­ge 2016. Kon­kur­ren­ce­ka­ger­ne skal op­fyl­de en mas­se

Li­ne bru­ger en var­mepi­stol fra et byg­ge­mar­ked til at tem­pe­re­re cho­ko­la­de.

Li­nes ka­ge har en ker­ne af rød gra­pe­frugt, abri­kos og ci­tron.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.