Årets ka­ge

Weekendavisen - - Faktisk -

Kø­ben­havns Kon­di­tor­laug står bag Årets ka­ge. Kon­kur­ren­cen er for pro­fes­sio­nel­le kon­di­to­rer, ba­ge­re og cho­ko­la­de­ma­ge­re, og al­le, uan­set er­fa­rings­ni­veau, kan del­ta­ge og kon­kur­re­rer på li­ge fod. Sid­ste år vandt Savio Lo­bo fra Kon­di­to­ri An­to­i­net­te med ka­gen Golds­pot.

Årets ka­ge 2016 løb af stab­len den 12. marts på Crow­ne Pla­za Ho­tel i Øre­sta­den. Vin­de­ren blev Li­ne Gorm Møl­ler fra Kur­ho­tel Skod­s­borg med ka­gen Oran­gek­nas.

Li­ne Wol­ter fik en 12. plads i kon­kur­ren­cen. Det var især ka­gens ud­se­en­de, der hø­ste­de ros. I alt 81 ka­ger blev ind­le­ve­ret til be­døm­mel­se.

Det var i år 32. gang, kon­kur­ren­cen af­hold­tes. Vin­de­ren får 10.000 kro­ner og ret­ten til at ud­stil­le Årets ka­ge­van­dre­po­ka­len i sin bu­tik/re­stau­rant i et år. Li­nes til­gang til det at la­ve ka­ger for lidt nør­det. »Det si­ger han, for­di jeg går me­get op i at tæn­ke og fin­de på nye og an­der­le­des ting. Jeg våg­ner tit om nat­ten og har få­et en idé og skal så li­ge teg­ne en skit­se,« si­ger hun.

Ba­re et nip me­re af ...

Klonk, klonk, klonk. En ny lyd fyl­der kon­di­to­ri­ets køk­ken. Det er ba­ger Mik­kel Jä­ni­chen, der på en kæm­pe­ma­ski­ne er ved at æl­te et hold cho­ko­la­de­bol­ler, som skal le­ve­res til et stort ho­tel. Han del­ta­ger og­så i Årets ka­ge, men li­ge nu skal den dag­li­ge drift af bu­tik­ken pas­ses. Så hans for­be­re­del­ser må ven­te til ef­ter ar­bej­de. »Vi er jo kon­kur­ren­ter i kon­kur­ren­cen, men vi er mest kol­le­ger, og jeg sy­nes, vi er go­de til at hjæl­pe hin­an­den. Man får en smags­prø­ve og gi­ver en vur­de­ring af, hvor­vidt der li­ge skal lidt me­re af det ene el­ler det an­det i. Men man hol­der nok og­så lidt på si­ne bed­ste ide­er,« me­ner Mik­kel Jä­ni­chen og til­fø­jer: »Li­nes ka­ge i år ser su­per­flot og læk­ker ud. Og så er den me­get en­kel og li­ge­til. Det er godt,« ro­ser han. For Li­ne Wol­ter er det mu­lig­he­den for at ud­vik­le og ska­be nyt, der er he­le driv­kraf­ten bag hen­des kon­di­tor­vir­ke. Og en kon­kur­ren­ce som Årets ka­ge gi­ver blod på tan­den. »Træ­nings­pro­ces­sen op til kon­kur­ren­cen er fed. Det her med at ska­be no­get nyt og ud­vik­le sig kre­a­tivt – det er me­get vig­tigt for mig. Jeg har al­tid ma­let, ar­bej­det med ler og fo­to­gra­fe­ret, og de in­ter­es­ser pas­ser rig­tig godt med det her fag. Jeg skal ha­ve no­get mel­lem hæn­der­ne, hvor jeg kan få lov til at ska­be,« si­ger hun og af bry­der sig selv, for­di hun li­ge skal sik­re sig, at hen­des kol­le­ger har hu­sket at sæt­te gang i det sto­re par­ti pe­tit­four- ka­ger, der er be­stilt til se­ne­re på da­gen. Så selv­om kon­di­tor­fa­get er fyldt med lan­ge ar­bejds­da­ge, hvor man står op og får ondt i krop­pen, så er der in­gen tvivl for Li­ne Wol­ter. »På Kon­di­to­ri An­to­i­net­te har vi stor fri­hed til at tæn­ke nyt og la­ve man­ge for­skel­li­ge ting. Der­for er det det he­le værd. I hvert fald for en som mig, der el­sker det,« si­ger hun, in­den hun ha­ster ned i køk­ke­net for at ba­ge de ma­rengs, der skal py­n­te de be­stil­te ka­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.