Tris er til­ba­ge

Weekendavisen - - Faktisk - Af SØ­REN STAAL BALSLEV

det ly­der.

vo­res tid fyl­der tan­ker om Jor­dens un­der­gang rig­tig me­get. Det er lidt un­der­ligt, for helt kon­kret har men­ne­sket fak­tisk al­drig haft det bed­re. Og selv­om man nor­malt prø­ver at skå­ne børn for lidt af hvert, sni­ger un­der­gangs­for­tæl­lin­ger sig og­så ind i bør­ne­nes ver­den – i hvert fald de sto­re børns. Ba­re tænk på Hun­ger Ga­mes, The Ma­ze Run­ner og ad­skil­li­ge bog­se­ri­er om un­ge, der skal over­le­ve, ef­ter at vo­res vel­kend­te sam­fund er brudt sam­men. Li­ge nu har den tred­je film i Di­ver­gent- se­ri­en pre­mi­e­re. Den hed­der Al­le­gi­ant, og i den er der vir­ke­lig dømt ru­i­ner og dra­be­li­ge kon­flik­ter. Di­ver­gent- se­ri­en byg­ger på Vero­ni­ca Ro­t­hs bø­ger, der fo­re­går, i ti­den ef­ter at ver­den, som vi ken­der den, er gå­et un­der. I et gan­ske sær­ligt sam­fund i Chi­ca­go har

Iman ind­ret­tet sig i fem for­skel­li­ge grup­per, og den or­den er af­gø­ren­de for le­der­ne af sam­fun­det – grup­per­ne sik­rer sta­bi­li­tet, og der­for er loy­a­li­tet over for sy­ste­met vig­tig. Ho­ved­per­so­nen Be­a­tri­ce Pri­or (Shai­le­ne Wood­ley) op­da­ger, at hun ik­ke pas­ser ind i no­gen af grup­per­ne, og det fø­rer til dra­ma­ti­ske op­gør med den tyran­ni­ske sam­funds­mo­del. Det går det me­ste af den før­ste og an­den film i se­ri­en med. Tred­je del star­ter, da en ny le­del­se har over­ta­get sty­rin­gen, og der skal ren­ses ud. Det be­ty­der, at de nye le­de­re hen­ret­ter dem, der har gjort no­get galt, og li­ge her er fil­men ret vold­som, spe­ci­elt for små børn. Tris flyg­ter sam­men med den smæk­ker-se­je Four (Theo James) og en­kel­te an­dre med­sam­men­s­vor­ne over den kæm­pe­mæs­si­ge mur, som ad­skil­ler Chi­ca­go fra re­sten af ver­den. Der­u­de lig­ger en fryg­tind­g­y­den­de tom og for­gif­tet øde­mark, men og­så no­get helt an­det: En hem­me­lig by, hvor man ar­bej­der på at gø­re ver­den bed­re. Her be­stem­mer David (Jeff Da­ni­els). Men selv­om bå­de han og al­le de vir­ke­ligt se­je sol­da­ter ser til­lidsvæk­ken­de ud, er no­get helt galt. Det ly­der må­ske me­get fint, men Al­le­gi­ant er al­li­ge­vel for­bav­sen­de dår­lig. Replik­ker­ne er kun­sti­ge, godt og vel al­le sku­e­spil­ler­ne er alt for un­ge, og in­gen af fø­lel­ser­ne i fil­men gi­ver me­ning el­ler får lov til at ud­vik­le sig. Nog­le ste­der er fil­men me­get flot, sær­ligt når ka­me­ra­et gli­der ma­jestætisk hen over ru­i­ner­ne i de enor­me by­er. Men hvis du går ef­ter, at en film skal un­der­hol­de el­ler ri­ve dig med, så fejl­er den her no­get så gru­somt. Én ting gør fil­men dog bed­re end så man­ge an­dre: Den har et me­get smukt lydspor, som er til at græ­de over. Hvis du i for­vej­en er vild med se­ri­en, bli­ver du ik­ke skuf­fet over tre­e­ren – men hvis du kræ­ver ba­re lidt, skal du nok over­ve­je, om Al­le­gi­ant har fortjent di­ne pen­ge. Den fjer­de og sid­ste film i se­ri­en for­ven­tes at få pre­mi­e­re til næ­ste år. The Di­ver­gent Se­ri­es: Al­le­gi­ant. In­str.: Robert Schwent­ke. Fra 11 år. Spil­le­tid 1 ti­me og 53 mi­nut­ter. I bi­o­gra­fer lan­det over.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.