Grov­bol­ler til dy­bet

Weekendavisen - - Faktisk -

Vig­go og Myl­le el­sker at fi­ske, men på den mest ne­der­dræg­ti­ge vis må de se sig snydt i kø­en til or­meau­to­ma­ten. I ste­det må de bru­ge ver­dens grove­ste bol­ler til mad­ding. Med det re­sul­tat, at de fan­ger en glubsk fisk. Den kom­mer med hjem og vok­ser dag for dag. Den vok­ser sig alt for stor. Nu kan kun Dok­tor Z hjæl­pe. Hel­dig­vis ser han straks, at det er en dybhavs­fisk, dren­ge­ne har fan­get, og at de er nødt til at føl­ge den hjem igen. Snart går tu­ren mod ha­vets bund, og det vi­ser sig, at al­le dy­bets væ­se­ner er ved at flyg­te. Men hvor­for? Har det no­get med de sæ­re blin­ken­de lys at gø­re? Vig­go og Myl­le har in­tet an­det valg end at prø­ve at nå til bunds i dybhavsmyste­ri­et. Bæ­stet fra dybha­vet er en ty­pisk Dok­tor Z- bog, og der er ik­ke no­gen tvivl om, at du vil hol­de af den, hvis du og­så var glad for de an­dre bø­ger i se­ri­en. Du be­hø­ver i øv­rigt ik­ke at læ­se bø­ger­ne i ræk­ke­føl­ge for at kun­ne væ­re med. Hver bog er en af­slut­tet hi­sto­rie, hvor Vig­go og Myl­le ud­sæt­tes for mas­ser af mærk­vær­dig­he­der og gro­te­ske hver­dags­si­tu­a­tio­ner. Det er bø­ger, der bå­de får dig til at gri­ne og un­dre dig. Med bog num­mer syv kan man godt mær­ke, at det se­je mak­ker­par bag bø­ger­ne har skul­let vri­de hjer­nen for at fin­de på no­get ori­gi­nalt og få al­le en­der til at mø­des. Om for­fat­ter­ne kom­mer li­ge så godt i mål som de­res hel­te Vig­go og Myl­le, må du selv læ­se dig til. Emil Bli­ch­feldt

Dok­tor Z: 7 – Bæ­stet fra dybha­vet. Kas­per Hoff og Jan Sol­heim. Gyl­den­dal. 149 si­der. 100 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.