Bold­him­mel

Weekendavisen - - Faktisk -

Ro­ck­et Le­ague er en­de­lig ud­kom­met til Xbox One. Det kom på mar­ke­det til PS4 og Win­dows sid­ste år, og nu er tu­ren så kom­met til Xbox’en. Det har hel­dig­vis hver­ken med­ført slem­me æn­drin­ger el­ler unød­ven­di­ge ju­ste­rin­ger. Du får sta­dig et ma­ge­løst bold­spil, hvor man spar­ker til en kæm­pe bold – ik­ke med si­ne ben, men i un­der­s­køn­ne bi­ler i al­le tæn­ke­li­ge far­ver. Spil­let in­de­hol­der vold­somt mor­som­me og me­get for­skel­lig­ar­te­de kamp­for­mer: Der er du­el­ler én mod én og hold, som spil­ler lystigt mod hin­an­den. Og så er det et spil, der rent fak­tisk kræ­ver ta­lent. Ro­ck­et Le­ague er al­le­re­de ble­vet en of­fi­ci­el e-sport, så hold øje i den kom­men­de tid, hvor de før­ste sto­re tur­ne­rin­ger vil bli­ve af­holdt. Det er fuldt for­stå­e­ligt, for Ro­ck­et Le­ague er det til da­to sjove­ste sport­s­spil. No­gen­sin­de. Og­så selv­om det fo­re­går i bi­ler på en frem­tids­bold­ba­ne.

Sø­ren Staal Balslev

Ro­ck­et Le­ague kan nu og­så kø­bes til Xbox One. Det ko­ster 155 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.