Bon­de­går­dens glæ­der

Weekendavisen - - Faktisk -

Din gam­le bedste­far har ef­ter­ladt dig en gård, da spil­let Star­dew Val­ley be­gyn­der. Det vi­ser sig dog, at går­den ba­re er et lil­le hus, og mar­ker­ne er dæk­ket af sten og ukr­udt. Du er alt­så nødt til at smø­ge ær­mer­ne op og gå i gang med hak­ke, le og øk­se for at ryd­de lidt land, så du kan be­gyn­de at plan­te og se­ne­re sæl­ge hø­sten i lands­by­en. I lø­bet af for­å­ret kan du må­ske tje­ne nok til at ud­vi­de med en høn­se­gård el­ler en ko. Hvis du da ik­ke er i gang med no­get helt an­det, for du har utal­li­ge mu­lig­he­der i spil­let. Du kan ta­ge på fi­ske­tur, ud­for­ske de gam­le mi­ner, af­prø­ve madop­skrif­ter el­ler gå i gang med et byg­ge­pro­jekt. Det frie ga­me­play i Star­dew Val­ley min­der me­get om Ter­ra­ria og Mi­necraft. Du kan og­så hjæl­pe de an­dre lands­by­bo­e­re, og med ti­den kan du få go­de ven­ner. Du kan end­da bli­ve gift i spil­let. Lands­by­bo­er­ne har hver sin per­son­lig­hed, som du læ­rer at ken­de i lø­bet af spil­let, og det er især her, Star­dew Val­ley skil­ler sig ud. Valg­fri­he­den og de sjove lands­by­bo­e­re gør Star­dew Val­ley til et su­verænt spil fra et lil­le en­mands­fir­ma.

Tho­mas Lin­ne­mann

Star­dew Val­ley ko­ster ca. 110 kr. og fås til PC.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.