Tvivl­s­om han­del

Ana­ly­se. Stats­sel­ska­bet DONG skal før børsno­te­rin­gen sæl­ge si­ne gas- og oli­e­rør i Nord­s­ø­en.

Weekendavisen - - Samfund - Af FRE­DE VESTER­GAARD

OP­RIN­DE­LIG var DONG Ener­gy A/S et stats­ligt olie- og gas­sel­skab. DONG står for Dansk Olie og Na­tur­gas. Frem­over skal det – ud over at sæl­ge elek­tri­ci­tet – væ­re et sel­skab, der for­trins­vis byg­ger havvind­møl­ler i ud­lan­det. Langt stør­ste­delen af for­ret­nin­gen er al­le­re­de fra el­pro­duk­tion fra dan­ske, ty­ske og bri­ti­ske hav­møl­le­par­ker. Po­li­tisk er det af­talt at børsno­te­re DONG. Sta­ten, der un­der stor po­li­tisk bal­la­de al­le­re­de har solgt en an­del på 17,9 pro­cent til den ame­ri­kan­ske in­ve­ste­rings­bank Gold­man Sa­chs i 2013, har i dag en ak­tie­an­del på 58,8 pro­cent. Den skal sam­ti­dig ned på 50,1 pro­cent. In­den børsno­te­rin­gen skal DONG Ener­gy skæ­res til. Det be­ty­der blandt an­det, at et stort an­tal me­d­ar­bej­de­re bli­ver fy­ret, som med­delt i går. Det be­ty­der og­så, at DONG skal sæl­ge de­le af sin in­fra­struk­tur til stats­sel­ska­bet Ener­gi­net.dk, der står som ejer af det over­ord­ne­de el- og gas­net og sik­rer Dan­marks for­sy­ning med el og gas. DONG skal så­le­des sæl­ge oli­e­rør­led­nin­gen med me­re fra Nord­s­ø­en til olie­ter­mi­na­len i Fre­de­ri­cia samt gas­rør­led­nin­ger­ne ind til Ny­bro. De to rør trans­por­te­rer pro­duk­tio­nen ind til land mod en af­gift, som i dag til­fal­der DONG. Vi­de­re skal DONG skil­le sig af med di­stri­bu­tions­net­tet for na­tur­gas i det syd­li­ge Jyl­land og i Vest- og Sydsjæl­land. Det ind­går i den po­li­ti­ske af­ta­le, at det ik­ke må bli­ve dy­re­re for ga­skun­der­ne, at DONG sæl­ger gas­net­tet til Ener­gi­net.dk. Det læg­ger en stærk be­græns­ning på den pris, Ener­gi­net.dk kan be­ta­le. Men no­get til­sva­ren­de gæl­der ik­ke for oli­e­rør­led­nin­gen og gas­rør­led­nin­ger­ne. Her skal de to stats­sel­ska­ber enes om en pris. Hvis ik­ke man al­le­re­de del­vis hav­de pri­va­ti­se­ret DONG, bur­de sa­gen væ­re en­kel. Så kun­ne ejer­ska­bet uden sær­li­ge pro­ble­mer over­dra­ges fra det ene stats­sel­skab til det an­det. Men i DONG er der mi­no­ri­tetsak­tio­næ­rer, ik­ke mindst Gold­man Sa­chs, som næp­pe er indstil­let på at foræ­re en del af sel­ska­bets vær­di­er til Ener­gi­net. dk nder det med, at Ener­gi­net.dk be­ta­ler en høj pris til DONG, bli­ver Ener­gi­net.dk nødt til at opkræ­ve en hø­je­re trans­port­af­gift for olie og gas. Fak­tisk læg­ger et lov­for­slag op til at gø­re det mu­ligt. Men skal sel­ska­ber­ne be­ta­le me­re for at få olie og gas ind til land, kan det gå ud over in­teres­sen for at sø­ge ef­ter olie og sæt­te ny pro­duk­tion i gang. I for­vej­en har fal­det i olie­pri­sen og nye krav til sel­ska­ber­ne dæm­pet in­teres­sen. I den så­kaldt sy­ven­de ud­bud­s­run­de har sel­ska­ber­ne kun for­plig­tet sig til at bru­ge 800 mil­li­o­ner kro­ner i jag­ten på nye fund. Det er mar­kant min­dre end tid­li­ge­re, og det vil ko­ste ar­bejds­plad­ser i Es­b­jerg og omegn. I bran­che­for­e­nin­gen Olie Gas Dan­mark si­ger di­rek­tør Martin Næs­by: »Uan­set hvem der ejer in­fra­struk­tu­ren fra Nord­s­ø­en ind til land, bør trans­port­ta­rif­fer­ne sæn­kes el­ler fast­hol­des. Dansk olie­in­du­stri er li­ge nu un­der hårdt pres og skal sam­ti­dig in­den læn­ge træf­fe be­slut­nin­ger om helt nød­ven­di­ge in­ve­ste­rin­ger for at frem­tids­sik­re pro­duk­tions­an­læg­ge­ne. Hvis vi skal pro­du­ce­re Nord­s­ø­ens sto­re po­ten­ti­a­le, skal om­kost­nin­ger­ne ned – ik­ke op.« Med an­dre ord: Op­når DONG Ener­gy en høj pris for rør­led­nin­ger­ne, kan det må­ske på kort sigt væ­re en for­del for statskas­sen og Gold­man Sa­chs. Men på ba­re lidt læn­ge­re sigt kan det be­ty­de, at der bli­ver pum­pet min­dre olie og gas op fra Nord­s­ø­en, og der­med vil Nord­s­ø­en ik­ke bi­dra­ge med så man­ge pen­ge til statskas­sen og tog­fon­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.