Mas­seud­for­drin­gen

Hjer­tet luk­kes. Vil­le Sve­ri­ge ha­ve til­ladt så stor ind­van­dring, hvis me­di­er­ne hav­de for­talt om kon­se­kven­ser­ne? Ny fak­ta­bog ka­ster lys over Sve­ri­ges vej mod et et­nisk klas­se­sam­fund.

Weekendavisen - - Samfund - Af FREDE VESTER­GAARD

Sven­ske kom­mu­ner er ved at seg­ne un­der op­ga­ven med at skaf­fe de­res til­del­te flygt­nin­ge, der har få­et asyl, ar­bej­de, bo­li­ger og sko­le­gang til de­res børn. Nog­le me­di­er er nu be­gyndt at skri­ve om, at det gi­ver pro­ble­mer. Da SVT for fem år si­den kald­te en ud­sen­del­se: »Hvor me­get ind­van­dring tå­ler Sve­ri­ge?« vak­te det vold­som kri­tik fra po­li­ti­ke­re og kom­men­ta­to­rer. Men der er på kort tid sket et om­s­ving i den sven­ske debat om ind­van­drin­gens om­kost­nin­ger og pro­ble­mer. Det skyl­des de sid­ste par års hø­je flygt­nin­ge­tal. Ale­ne i 2015 kom der 163.000 asyl­sø­ge­re til Sve­ri­ge. Her­af an­gav 35.000, at de var un­der 18 år, hvor­for de kan få fora­el­dre og sø­sken­de til Sve­ri­ge, hvis de an­er­ken­des. Året før kom der 81.000. Og selv om Sve­ri­ge si­den novem­ber 2015 ef­ter gra­en­se­kon­trol og ef­ter at den so­ci­al­de­mo­kra­tisk le­de­de re­ge­rings eget ud­sagn har haft den stram­me­ste flygt­nin­gepo­li­tik i EU, kom der i 2016 28.900 asyl­sø­gen­de. Hver­ken Gräns­po­li­sen el­ler Mi­gra­tions­ver­ket har tal for, hvor de er kom­met ind i Sve­ri­ge, op­ly­ser de på We­e­ken­da­vi­sens fo­re­spørgsel.

En tro­va­er­dig stem­me

For­le­den ud­kom en bog om ind­van­drin­gens om­kost­nin­ger, skre­vet af en kur­disk-svensk øko­nom Ti­no Sa­nan­da­ji. Han har kaldt den cir­ka 350 si­der lan­ge bog Mas­seud­for­drin­gen: Mas­sut­ma­ning – Eko­no­misk politik mot utan­förs­kap och an­tiso­ci­alt be­te­en­de. Han be­teg­ner den som en forsk­nings­ba­se­ret de­bat­bog. Den har 32 si­der med re­fe­ren­cer til kil­der. I lø­bet af kort tid er den solgt i me­re end 17.000 ek­sem­pla­rer og er gen­nem­gå­en­de ble­vet vel mod­ta­get i om­ta­ler og an­mel­del­ser. Tit­len er iro­nisk ment. Po­li­ti­ke­re og em­beds­ma­end ta­ler he­le ti­den om ud­for­drin­ger ved ind­van­drin­gen. Han na­ev­ner som ek­sem­pel, at en rap­port sid­ste år fra den sven­ske so­ci­al- og sund­heds­sty­rel­se om sund­heds- og tand­ple­je for asyl­sø­ge­re brug­te or­det ut­ma­ning 215 gan­ge, her­af ni på før­ste si­de. Den fag­ligt bredt an­er­kend­te øko­nom Ti­no Sa­nan­da­ji har i fle­re år på sin blog ti­no.us nid­ka­ert punk­te­ret di­ver­se på­stå­e­de for­de­le ved ind­van­dring ved hja­elp af of­fi­ci­el sta­ti­stik og do­ku­men­ta­tion og har ind i mel­lem og­så på­vist, hvor­dan me­di­er­ne und­la­der at skri­ve om ta­bu­belag­te pro­ble­mer. Hans sta­e­di­ge in­si­ste­ren på do­ku­men­ta­tion for det, han skri­ver på sin blog, har gi­vet ham et stem­pel som tro­va­er­dig. Men det har og­så gjort ham til et ir­ri­ta­tions­mo­ment på den ene si­de af den sven­ske ind­van­drings­de­bat, mens han på den an­den bli­ver ci­te­ret af mod­stan­de­re af »mas­se­ind­van­drin­gen« på de­res blog­ge og nyheds­si­tes. Sven­ske me­di­er har – som vist al­min­de­ligt kendt – la­en­ge va­e­ret me­get til­ba­ge­hol­den­de med in­for­ma­tion om ind­van­dring og ind­van­dre­re, der kan op­fat­tes ne­ga­tivt. Den­ne til­ba­ge­hol­den­hed er utvivl­s­omt ta­enkt i bed­ste me­ning. Dels er det langt­fra al­le ind­van­dre­re, der er in­vol­ve­ret i for ek­sem­pel vold og kri­mi­na­li­tet, dels har man ik­ke vil­let frem­me par­ti­er som Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, der dog al­li­ge­vel kom i Riks­da­gen i 2010 og må­ske bli­ver det stør­ste par­ti ved val­get i sep­tem­ber na­e­ste år. Me­di­er­nes selv­cen­sur har dog med­vir­ket til, at der i Sve­ri­ge er op­stå­et så­kaldt høj­re­ek­stre­me »hat­si­tes« – ha­de­ful­de nyheds­si­der – som ek­sem­pel­vis Av­pix­lat.in­fo, og Fria Ti­der, som – mod­sa­et­ning til de etab­le­re­de me­di­er – ik­ke af­står fra at forta­el­le om, hvem der er blon­de, og hvem der er mørk­hu­de­de. Iføl­ge Ale­xa we­branking er de in­di­mel­lem nog­le af Sve­ri­ges mest be­søg­te hjem­mesi­der. Den tid­li­ge­re kul­tur­mi­ni­ster fra Mo­de­ra­ter­na Le­na Adelso­hn Lil­jero­th med­gav i et in­ter­view i Da­gens Nyhe­ter for et års tid si­den, at hun kig­ger på Av­pix­lat, når der har va­e­ret om­ta­le af volds­for­bry­del­ser og kri­mi­na­li­tet i me­di­er­ne. Sam­men med sin mand, de kon­ser­va­ti­ves tid­li­ge­re par­ti­le­der Ulf Adelso­hn, kri­ti­se­re­de hun de etab­le­re­de me­di­er for ik­ke at om­ta­le al­le aspek­ter af ind­van­drin­gens kon­se­kven­ser. At de la­e­ste Av­pix­lat vak­te stor for­ar­gel­se, men in­di­mel­lem frem­går det, at etab­le­re­de me­di­ers jour­na­li­ster kom­men­te­rer Av­pix­lat – og alt­så la­e­ser det.

Crowd­fun­ding

Ti­no Sa­nan­da­ji kom til Sve­ri­ge som ni-årig fra Te­he­ran i 1990 og har en ph.d. i øko­no­mi fra Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go. Fa­de­ren var ud­dan­net i USA og fa­mi­li­en atei­stisk, har han for­talt i et in­ter­view. Sa­nan­da­ji for­sker i na­tio­nalø­ko­no­mi ved Han­dels­højsko­len i Sto­ck­holm. For to år si­den med­del­te han på sin me­get la­e­ste blog, at han vil­le skri­ve en bog om ind­van­drin­gens kon­se­kven­ser, hvis han kun­ne skaf­fe pen­ge til at bli­ve fri­købt fra sit job. Han sat­te en ind­sam­ling i gang via Ki­ck­star­ter. I lø­bet af min­dre end en uge ind­kom 630.000 sven­ske kro­ner fra blandt an­det hans 58.000 fa­ce­book-ven­ner. Den kor­rek­te om­ta­le af ind­van­drin­gen går på, at den er til gavn for folk­hem­met. Men så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Sa­nan­da­ji frem­dra­ger sta­ti­stik, der vi­ser, at den ind­van­dring, der er kom­met fra ik­ke-eu­ro­pa­ei­ske lan­de si­den 1980er­ne, ik­ke har va­e­ret no­gen øko­no­misk for­del i mod­sa­et­ning til de fo­re­gå­en­de år­ti­ers ind­van­dring fra blandt an­det Fin­land, Gra­e­ken­land, Ita­li­en og det tid­li­ge­re Ju­goslavi­en. Tva­er­ti­mod. In­tet sam­men­lig­ne­ligt land har mel­lem 1985 og 2015 ta­get imod så man­ge flygt­nin­ge reg­net pr. ind­byg­ger som Sve­ri­ge, nem­lig fi­re gan­ge så man­ge som gen­nem­snit­tet af det øv­ri­ge Eu­ro­pa. 17 pro­cent af den sven­ske be­folk­ning er født i ud­lan­det, hvor­til kom­mer fem pro­cent an­den­ge­ne­ra­tions­ind­van­dre­re. Ot­te-ni pro­cent af de uden­land­sk fød­te kom­mer fra ik­ke-eu­ro­pa­ei­ske lan­de. I 1980 ud­gjor­de de blot en pro­cent. Sve­ri­ges uvil­je mod en strengt re­gu­le­ret ind­van­dring gen­nem lang tid har over­be­la­stet in­te­gra­tions­ka­pa­ci­te­ten, me­ner Sa­nan­da­ji. Sve­ri­ge har så­le­des den stør­ste for­skel i be­ska­ef­ti­gel­se mel­lem in­den­rigs­fød­te og ind­van­dre­re i no­get OECDland. Selv om ind­van­dre­re kun ud­gør 17 pro­cent står de for 53 pro­cent af ar­bejds­løs­he­den og 60 pro­cent af kon­tant­hja­elps­ud­be­ta­lin­gen. Ind­van­drin­gen står og­så for 35-40 pro­cent af for­kla­rin­gen på, at Sve­ri­ge kla­rer sig så dår­ligt i PISAun­der­sø­gel­ser­ne, for­di der bli­ver fle­re uden­land­ske ele­ver, som tra­ek­ker gen­nem­snit­tet ned. Et be­ty­de­lig del af dis­se ele­ver kla­rer ik­ke grund­sko­lens af­gangs­prø­ve i al­le fag. Den re­la­ti­ve fat­tig­dom – det vil si­ge per­so­ner med ind­komst un­der 60 pro­cent af me­di­a­nind­kom­sten – har va­e­ret ma­er­k­bart sti­gen­de i Sve­ri­ge. Det skyl­des ik­ke, på­pe­ger Sa­nan­da­ji, at ind­fød­te sven­ske­re el­ler ind­van­dre­re, der al­le­re­de er i Sve­ri­ge, bli­ver fat­ti­ge­re, men den sta­di­ge strøm af nye ind­van­dre­re med la­ve ind­kom­ster. Det af­spej­ler sig og­så i bør­ne­fat­tig­dom­men, som om­fat­ter 29 pro­cent af ind­van­drer­bør­ne­ne mod fem pro­cent for svensk­fød­te. Igen er for­kla­rin­gen den sti­gen­de ind­van­drer­be­folk­ning. Kam­pen mod det tra­di­tio­nel­le klas­se­sam­fund var i det sto­re og he­le vun­det, men nu er Sve­ri­ge på vej mod et et­nisk klas­se­sam­fund, si­ger Sa­nan­da­ji.

25 løs­nings­for­slag

Så hvad fo­re­slår Sa­nan­da­ji, den sven­ske re­ge­ring gør ved det? Han be­gyn­der med at ta­ge af­stand fra la­ve­re be­gyn­del­ses­løn for flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, som el­lers har va­e­ret an­be­fa­let fra fle­re si­der i Sve­ri­ge – og og­så i Dan­mark. Han me­ner ik­ke, det vil ha­ve no­gen spe­ci­el virk­ning, for hvis lø­nom­kost­nin­ger­ne er af­gø­ren­de, bur­de de lønt­ilskud på 50-80 pro­cent, som al­le­re­de fin­des i Sve­ri­ge, ha­ve re­sul­te­ret i man­ge fle­re job end nog­le få ti­tu­sin­de. Han ha­ev­der, at sven­ske ar­bejds­gi­ve­re ik­ke vil an­sa­et­te voks­ne uden grund­sko­le, som ik­ke ta­ler svensk, selv om de så ar­bej­de­de gra­tis. Det er ik­ke be­sva­e­ret va­erd med vej­led­ning og tra­e­ning og så vi­de­re. Halv­de­len af de ny­an­kom­ne har ik­ke en gym­na­si­al ud­dan­nel­se. En tred­je­del af de voks­ne har min­dre end ni års grund­sko­le sam­men­lig­net med 0,6 pro­cent af svensk­fød­te. Og blandt kvin­der­ne, der er kom­met som fa­mi­lie­sam­men­før­te, an­gi­ver halv­de­len, at de al­drig har ar­bej­det uden for hjem­met. »Det mest ef­fek­ti­ve in­stru­ment for in­te­gra­tio­nen er der­for re­gu­le­ret ind­van­dring.« Han op­rem­ser 25 løs­nings­for­slag, hvoraf fle­re har ge­ne­rel ka­rak­ter. Ek­sem­pel­vis bør Sve­ri­ge sat­se på at frem­me hø­je­re øko­no­misk va­ekst i ste­det for at sø­ge at ska­be lav­t­løn­ne­de, så­kaldt enk­le jobs. Det kom­mer he­le øko­no­mi­en til gavn. Re­ge­rin­gen bør og­så sa­en­ke skat­ten for de lav­t­løn­ne­de, til gavn for bå­de ind­van­dre­re og et­ni­ske sven­ske­re med lav løn. Når det ga­el­der ind­van­drin­gen, fo­re­slår han at øge støt­ten til at rej­se hjem. Man­ge, som får af­slag på asyl, vil ik­ke rej­se hjem, og det er sva­ert at tvin­ge dem. Men der er og­så man­ge flygt­nin­ge, som er lok­ket af et ure­a­li­stisk bil­le­de af for­hol­de­ne i Sve­ri­ge og ger­ne vil ven­de hjem. En be­ty­de­lig del har til­hørt mid­delklas­sen i de­res eget land og har dér en ma­te­ri­el le­ve­stan­dard, som – når man ta­ger hen­syn til le­veom­kost­nin­ger­ne – ik­ke er me­get la­ve­re, end den de får i Sve­ri­ge på lavind­komst el­ler på kon­tant­hja­elp. Der­for bør den sven­ske stat til­by­de hjem­rej­se og ti­dob­le ge­ne­tab­le­rings­støt­ten, som nu er 30.000 kro­ner pr. vok­sen og 75.000 kro­ner per fa­mi­lie, der al­le­re­de er kom­met til Sve­ri­ge. Det vil va­e­re en win-win si­tu­a­tion bå­de for den sven­ske stat og den asyl­sø­gen­de selv. Til gen­ga­eld spa­rer Sve­ri­ge over­før­sels­ind­kom­ster samt vel­fa­erds­ud­gif­ter i sund­heds­sek­to­ren, ae­l­dreomsor­gen og of­fent­lig ser­vi­ce med me­re. Des­u­den, skri­ver Sa­nan­da­ji, har Sve­ri­ge et moralsk an­svar for at ha­ve lok­ket så man­ge til Sve­ri­ge med re­to­rik­ken om åb­ne hjer­ter for si­den – fra den ene dag til den an­den – at aen­dre reg­ler­ne for asyl og fa­mi­lie­sam­men­fø­ring. Vi­de­re an­be­fa­ler han at renove­re det så­kald­te mil­li­on­pro­gram. Det vil si­ge de cir­ka en mil­li­on be­ton-bo­li­ger, der blev byg­get i 1960er­ne. De tra­en­ger sta­er­kt til renove­ring. Det er her, en stor del af ind­van­drer­ne – og i dag kun få et­ni­ske sven­ske­re – bor, og renove­rin­gen kun­ne gi­ve dem be­ska­ef­ti­gel­se. Han an­be­fa­ler og­så at re­k­rut­te­re fle­re ind­van­dre­re til det så­kaldt blå­lys­per­so­na­le, det vil si­ge po­li­ti og red­nings­va­e­sen, der ja­evn­ligt over­da­en­ges med sten i uden­for­skab­s­om­rå­der som Rin­ke­by for ny­lig. An­de­len af po­li­ti­folk med ik­ke-ve­st­lig bag­grund er me­get lav, og det er med til at ska­be mod­sa­et­nin­ger. Og så bør der sa­et­tes sta­er­kt ind mod diskri­mi­ne­ring, og­så i nat­te­li­vet. Det op­le­ves kra­en­ken­de og for­ned­ren­de at bli­ve af­vist, for­di man har et ik­ke-eu­ro­pa­ei­sk ud­se­en­de. Man for­nem­mer, at Ti­no Sa­nan­da­ji må­ske selv har va­e­ret ude for så­dan­ne af­vis­nin­ger. Som barn har han 5-6 gan­ge va­e­ret nødt til at slå fra sig over for svensk­fød­te dren­ge, har han sagt i et in­ter­view i Expres­sen.

Hvor­for så la­en­ge?

Man kan un­dre sig over, at der skul­le gå så lang tid, før Sve­ri­ge en­de­lig aen­dre­de kurs i flygt­nin­gepo­li­tik­ken i novem­ber 2015. I lø­bet af ba­re seks år fra 2011-16 har Sve­ri­ge haft en net­to­ind­van­dring på 432.000, og fol­ket­al­let har net­op run­det 10 mil­li­o­ner. Si­den 2000 har i alt 1,5 mil­li­o­ner få­et op­hold­stil­la­del­se i Sve­ri­ge, hvoraf dog ik­ke al­le er flygt­nin­ge og fa­mi­lie­sam­men­før­te. Ud­gif­ter­ne (net­to) til ind­van­dre­re ko­ster de sven­ske of­fent­li­ge kas­ser 80-90 mil­li­ar­der kro­ner om året. Der­til kom­mer om­kost­nin­ger­ne i asyl­fa­sen, der er bud­get­te­ret til 70 mil­li­ar­der kro­ner i så­vel 2016 som 2017. At kur­sa­en­drin­gen var så la­en­ge om at kom­me, skyl­des uden tvivl blandt an­det me­di­er­nes uvil­je til at rap­por­te­re og pro­ble­ma­ti­se­re kon­se­kven­ser­ne af stor ind­van­dring på kort tid, som al­le, der vil­le, dog kun­ne fin­de be­skre­vet i of­fi­ci­el­le rap­por­ter og sta­ti­stik. For dem, der har gjort det, er Ti­no Sa­nan­da­jis fak­ta-spa­ek­ke­de bog ik­ke over­ra­sken­de. En an­den med­vir­ken­de for­kla­ring er utvivl­s­omt frem­kom­sten i be­gyn­del­sen af nul­ler­ne af Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, SD, med epi­te­tet frem­med­fjend­sk og ra­ci­stisk og med »stop for mas­se­ind­van­drin­gen« som pa­ro­le. In­gen af de gam­le par­ti­er – el­ler me­di­er og kom­men­ta­to­rer – vil­le for alt i ver­den gå ind for at stram­me ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, når det var den politik, SD stod for. Re­sul­ta­tet har va­e­ret, at ind­van­drin­gen er fort­sat, men og­så at SD er ble­vet sta­dig stør­re. De kon­ser­va­ti­ve har al­le­re­de sagt far­vel til Re­in­feldts er­kla­e­ring om åb­ne hjer­ter. Om en må­ned hol­der So­ci­al­de­mo­kra­ter­na kon­gres un­der pa­ro­len »Tryg­ghet i en ny tid«. I par­ti­le­del­sens ud­spil ta­les der blandt an­det om ret og pligt (til at ar­bej­de) og lov og or­den, stop for tig­ge­ri­et på Sve­ri­ges ga­der, hår­de­re reg­ler for re­li­gi­øse frisko­ler, ska­er­pet ind­sats mod kri­mi­na­li­tet, og at sid­ste års i prin­cip­pet mid­ler­ti­di­ge stram­ning af flygt­nin­gepo­li­tik­ken skal gø­res per­ma­nent.

FO­TO: GOR­DON WELTERS/SCAN­PIX

Den re­la­ti­ve fat­tig­dom har va­e­ret ma­er­k­bart sti­gen­de i Sve­ri­ge. Heste­vogn ved Ro­sen­gard-kom­plek­set i Malmö.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.