Ud af det blå

Weekendavisen - - Berlingske Tidende - Af HANS MOR­TEN­SEN

Da stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ons­dag af­ten ind­led­te sit så­kald­te »til­ska­e­rings­mø­de« med Dansk Fol­ke­par­tis Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, ske­te det uden egent­ligt man­dat fra en sam­let re­ge­ring. Få ti­mer for­in­den hav­de med­lem­mer­ne af re­ge­rin­gens ko­or­di­na­tions­ud­valg for­ladt et langstrakt mø­de uden at va­e­re nå­et til no­gen kon­klu­sion. Ven­stres med­lem­mer af ud­val­get med stats­mi­ni­ste­ren i spid­sen samt De Kon­ser­va­ti­ve var pa­ra­te til at bø­je af for Dansk Fol­ke­par­ti og la­de af­ta­len om na­e­ste års fi­nans­lov un­der­skri­ve uden sam­ti­dig at have en skat­te­af­ta­le i hus. Re­elt lå fi­nans­lo­vs­af­ta­len på det tids­punkt al­le­re­de klar, men Li­be­ral Al­li­an­ces le­del­se vil­le ik­ke gi­ve Løk­ke man­da­tet. Mi­stil­li­den mel­lem toppen af Li­be­ral Al­li­an­ce og Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se er så ud­talt, at uden­rigs­mi­ni­ster An­ders Samu­el­sen og er­hvervsog øko­no­mi­mi­ni­ster Si­mon Emil Am­mitzbøl­lBil­le ik­ke tur­de sto­le på, at Thu­le­sen Da­hl ef­ter­føl­gen­de vil­le stå ved den skat­te­af­ta­le, der i sto­re tra­ek og­så var ind­gå­et mel­lem re­ge­rin­gen og Dansk Fol­ke­par­ti. I mod­sa­et­ning til re­sten af re­ge­ring­s­top­pen tal­te de for at sa­et­te hårdt mod hårdt for at te­ste, om Thu­le­sen Da­hl re­elt tur­de ud­lø­se et sam­men­brud og mu­lig­vis et fol­ke­tings­valg på et tids­punkt, hvor hans par­ti li­ge har haft et sløjt kom­mu­nalvalg og stri­des med ja­evnt dår­li­ge me­nings­må­lin­ger. Og hvor ge­vin­ster­ne fra den højt pro­fi­le­re­de al­li­an­ce med Met­te Fre­de­rik­sen kun sy­nes at fal­de i so­ci­al­de­mo­kra­tisk ret­ning. At det al­li­ge­vel lyk­ke­des at nå frem til en fort­sa­et­tel­se af for­hand­lings­for­lø­bet, si­ger mere om Lars Løk­ke Ras­mus­sens sta­tus som dansk po­li­tiks ukro­ne­de kon­ge af ka­os end om stem­nin­gen og den po­li­ti­ske sam­hø­rig­hed i det, der går un­der be­teg­nel­sen blå blok. Stats­mi­ni­ste­rens for­hand­lin­ger ske­te til­med med et mis­for­nø­jet re­ge­rings­par­ti i kulis­sen. Be­slut­nin­gen i Li­be­ral Al­li­an­ce var tors­dag at gå til det før­ste mø­de i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et ved frokost­tid for at se, om Thu­le­sen Da­hl over­ho­ve­det var til at flyt­te. På de in­ter­ne mø­der i Li­be­ral Al­li­an­ce var der fra mor­genstun­den tors­dag rø­ster, der tal­te for at for­la­de re­ge­rin­gen, hvis si­tu­a­tio­nen ik­ke for­an­dre­de sig mar­kant.

Nul­ler­nes gen­komst

For­lø­bet er kul­mi­na­tio­nen på et langt dys­funk­tio­nelt for­hold mel­lem de to par­ti­er. Da Lars Løk­ke Ras­mus­sen for godt og vel et år si­den in­vi­te­re­de Li­be­ral Al­li­an­ce og Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti ind i sin re­ge­ring, var det så at si­ge et for­søg på at ge­nind­fø­re nul­ler­nes po­li­ti­ske til­stan­de. Si­tu­a­tio­nen med Ven­stre ale­ne i re­ge­ring og tre støt­te­par­ti­er hav­de vist sig uhånd­ter­lig. Li­be­ral Al­li­an­ce hav­de sat bå­de re­ge­rin­gens liv og An­ders Samu­el­sens stå­l­blå blik i pant på, at top­skat­ten skul­le let­tes med fem pro­cent­po­int. In­tet min­dre, ger­ne mere. Dansk Fol­ke­par­ti var på sin si­de tilsva­ren­de fast i en af­vis­ning af kra­vet. Ved at luk­ke de to mind­ste bor­ger­li­ge par­ti­er ind i mi­ni­ster­kon­to­rer­ne, var hå­bet – ik­ke mindst hos Thu­le­sen Da­hl – at man kun­ne ge­ne­tab­le­re or­de­nen fra nul­ler­ne, hvor Dansk Fol­ke­par­ti ord­ne­de sa­ger­ne med en­ten stats­mi­ni­ste­ren el­ler fi­nans­mi­ni­ste­ren, hvor­ef­ter re­ge­rin­gens kon­ser­va­ti­ve ju­ni­o­r­part­ner in­d­ord­ne­de sig med skif­ten­de gla­e­de. Thu­le­sen Da­hls mål var, at han ef­ter et be­sva­er­ligt år kun­ne do­ku­men­te­re be­grun­del­sen for at sni­ge sig uden om re­ge­rings­mag­ten ef­ter val­get i 2015, hvor Dansk Fol­ke­par­ti end­te med at bli­ve stør­re end Ven­stre. Nem­lig at den po­li­ti­ske indflydelse ved at va­e­re ude er stør­re end ved at va­e­re in­de. Men no­get har va­e­ret mar­kant an­der­le­des. I nul­ler­ne var re­ge­rin­gens cen­tra­le om­drej­nings­punkt va­er­dipo­li­tisk – ho­ved­sa­ge­ligt for­stå­et som ud­la­en­din­ge- og retspo­li­tik. Der­for hav­de man ik­ke de sto­re pro­ble­mer med at gi­ve Dansk Fol­ke­par­ti in­drøm­mel­ser. Og i det be­gra­en­se­de om­fang, re­ge­rin­gen vil­le re­for­me­re den øko­no­mi­ske po­li­tik, kun­ne Dansk Fol­ke­par­ti be­ta­les i sym­bolsta­er­ke in­drøm­mel­ser. Den­ne re­ge­ring har imid­ler­tid sit po­li­ti­ske ho­ved­sig­te et sted mel­lem Samu­el­sens top­skat­te­let­tel­ser og Løk­ke Ras­mus­sens er­kla­e­rin­ger om, at det skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de. Ved det før­ste sted – top­skat­te­let­tel­ser­ne – er Dansk Fol­ke­par­ti slet ik­ke at fin­de. Og når re­ge­rin­gen ta­ler om at lem­pe skat­ten, så det bed­re kan be­ta­le sig at ar­bej­de, min­der Dansk Fol­ke­par­ti om, at man og­så skal hu­ske at til­go­de­se pen­sio­ni­ster­ne. Der­for er Dansk Fol­ke­par­tis pri­o­ri­te­ter grad­vist skif­tet fra fo­kus på, hvad par­ti­et vil have, til hvad par­ti­et ik­ke vil have. I hø­je­re grad at for­hin­dre po­li­tik end at fø­re po­li­tik. Og skat­te­let­tel­ser i toppen er det sto­re sym­bol i den kamp. Der­for har isa­er Li­be­ral Al­li­an­ce al­le­re­de va­e­ret på et be­ty­de­ligt til­ba­ge­tog fra de ul­ti­ma­ti­ve fem pro­cent sid­ste ef­ter­år over »hi­sto­risk sto­re skat­te­let­tel­ser« på par­tiets som­mer­grup­pe­mø­de til no­get, der nu er be­ty­de­ligt min­dre. Men selv det, der lig­ger nu, en lil­le sa­en­kel­se af bund­skat­ten, et for­hø­jet loft over be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get og et nyt jobfradrag blandt an­det, vil kun­ne sa­el­ges som et re­sul­tat. Isa­er for­di Li­be­ral Al­li­an­ce har hu­sket at for­vent­nings­af­stem­me un­der­vejs på re­tra­e­ten.

LA sto­ler ik­ke på Thu­le­sen

Pro­ble­met er ba­re, at par­tiets le­del­se ef­ter­hån­den har tabt tro­en på, at Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl over­ho­ve­det vil le­ve­re det, der nu lig­ger på bor­det, selv om man i re­ge­rin­gens op­tik har ef­ter­kom­met ham på na­e­sten al­le om­rå­der, så samt­li­ge top­skat­te­let­tel­ser er ude af for­sla­get. Det var det sto­re strids­punkt på ons­da­gens mø­de i ko­or­di­na­tions­ud­val­get: Kan man over­ho­ve­det sto­le på Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl? Tviv­len, der de­les af an­dre end Li­be­ral Al­li­an­ces med­lem­mer af re­ge­rin­gen, be­grun­des i et for­hand­lings­for­løb, hvor Dansk Fol­ke­par­ti i re­ge­rin­gens op­tik gen­tag­ne gang har smidt nye krav på bor­det, net­op som man var ved at nå til en af­ta­le. Se­ne­st og i mest ek­strem grad, da han i we­e­ken­den pra­e­sen­te­re­de et krav om en helt ny flygt­nin­gepo­li­tik, der blandt an­det vil be­ty­de, at flygt­nin­ge skal op­hol­de sig i sa­er­li­ge lej­re og ik­ke for­sø­ges in­te­gre­ret i sam­fun­det. De­res børn skal ik­ke i fol­ke­sko­le, og de skal ik­ke have job. For­må­let er, at de vil va­e­re let­te­re at sen­de re­tur, hvis der bli­ver fred i hjem­lan­det. Re­elt er det en genop­liv­ning af for­sla­get om flygt­nin­gelands­by­er, som Dansk Fol­ke­par­ti frem­sat­te sid­ste år, og som fik støt­te fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, selv om de to par­ti­er ik­ke var gan­ske eni­ge om de­fi­ni­tio­nen af be­gre­bet. Ide­en blev til gen­ga­eld af­vist af re­ge­rin­gen som ska­de­lig og kon­ven­tions­stri­dig. Men end­nu mere pro­ble­ma­tisk for re­ge­rin­gen er det, at for­sla­get er i di­rek­te mod­strid med en tre­part­s­af­ta­le om at skaf­fe fle­re flygt­nin­ge i ar­bej­de. I det he­le ta­get stri­der det mod he­le ide­en om så vidt mu­ligt at gø­re folk selv­for­sør­gen­de. Det var da hel­ler ik­ke no­get i den ret­ning, der kom ud af stats­mi­ni­ste­rens mund, da han ons­dag af­ten ef­ter mø­det med Thu­le­sen Da­hl be­bu­de­de et pa­ra­dig­meskift i dansk asyl­po­li­tik. Her lod han for­stå, at det mu­lig­vis kan hand­le om hur­ti­ge­re hjem­sen­del­se og yder­li­ge­re ud­sa­et­tel­se af fa­mi­lie­sam­men­fø­ring for de cir­ka 4000 flygt­nin­ge, der har så­kaldt »be­skyt­tel­ses­sta­tus«. Om det er et pa­ra­dig­meskift er selv­føl­ge­lig et spørgs­mål om de­fi­ni­tion.

Gym­na­sten fra Her­ning

Ta­ler man med de to par­ter om for­lø­bet af den sag, er det van­ske­ligt at tro, at de har va­e­ret til de sam­me mø­der. Iføl­ge re­ge­rings­kil­der kom for­sla­get fra Dansk Fol­ke­par­ti som lyn fra en klar him­mel på et tids­punkt, hvor man tro­e­de sig fa­er­di­ge med at for­hand­le. Der­med for­sta­er­kes bil­le­det af Thu­le­sen Da­hl som en for­hand­ler, der kon­stant flyt­ter mål­stre­gen la­en­ge­re va­ek. Der­til en for­nem­mel­se af, at Dansk Fol­ke­par­ti er gå­et i pa­nik over et dår­ligt kom­mu­nalvalg og har haft et be­hov for at ska­er­pe pro­fi­len på de­res mest klas­si­ske po­li­ti­k­om­rå­de. Mod­sat er det Dansk Fol­ke­par­tis op­fat­tel­se, at man kon­stant har for­søgt at få ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken ind i for­hand­lin­ger­ne, men par­ti­et er ik­ke ble­vet hørt, for­di isa­er fi­nans­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen er en dår­lig for­hand­ler med rin­ge øre og øje for Dansk Fol­ke­par­tis be­hov og øn­sker. Par­ti­et be­gra­e­der åben­lyst, at dets gam­le ven Claus Hjort Fre­de­rik­sen er skif­tet ud med »gym­na­sten fra Her­ning«. Den ty­pe hi­sto­ri­e­forta­el­ling har og­så en vis gang på jord i fi­nans­mi­ni­ste­rens eget par­ti, hvor ske­let­ter­ne fra for­mands­op­gø­ret i som­me­ren 2014 al­tid tru­er med at va­el­te ud af ska­be­ne. Var det nu ik­ke klun­tet, at Kri­sti­an Jen­sen var så ba­stant i sin af­vis­ning af at ad­skil­le fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger og skat­te­for­hand­lin­ger, da Thu­le­sen Da­hl fo­re­slog det? Er det igen Jen­sens slet­te bol­dø­je, der har svig­tet, spør­ges der, mens det be­ma­er­kes, at stats­mi­ni­ste­ren und­lod at sva­re på tv-fol­ke­nes spørgs­mål om, hvor­vidt for­hand­lin­ger­ne hidtil var dår­ligt hånd­te­ret. Det an­det in­ter­es­san­te ved ta­len om Kri­sti­an Jen­sens ev­ne til at hø­re og fø­le stem­nin­ger hos Dansk Fol­ke­par­ti er, at den er ud­tryk for en sa­er­lig følsom­hed hos støt­te­par­ti­et. Man kun­ne kal­de det »stu­e­ren­heds­syn­dro­met«. En sart­hed over for mi­ni­stre, der be­hand­ler par­ti­et ar­ro­gant el­ler kan mista­en­kes for at se ned på Dansk Fol­ke­par­ti. Det var i nul­ler­ne isa­er ud­talt i for­hold til kon­ser­va­ti­ve mi­ni­stre. Nu er det i høj grad et pro­blem i for­hold til Li­be­ral Al­li­an­ce, hvor blandt an­dre trans­port­mi­ni­ster Ole Birk Ole­sen har skaf­fet sig be­ty­de­li­ge po­li­ti­ske van­ske­lig­he­der, for­di hans ke­mi med Dansk Fol­ke­par­tis rund­jovi­a­le ord­fø­rer, Kim Chri­sti­an­sen, er gjort af det stof, der får pot­te­plan­ter til at vis­ne. Det­te mis­for­hold gi­ver selvsagt pro­ble­mer. Men det af­gø­ren­de, der be­ty­der, at blå blok na­e­sten ik­ke kan be­teg­nes som en blok, er det po­li­ti­ske ind­hold. Det er sva­ert at fin­de to po­li­ti­ske par­ti­er, der i grund­forta­el­lin­gen pas­ser dår­li­ge­re sam­men. Gan­ske vist har Li­be­ral Al­li­an­ce for­ladt det ud­la­en­din­gepo­li­ti­ske stå­sted, der kun­ne sam­men­fat­tes som ’åb­ne gra­en­ser og luk­ke­de kas­ser’. Alt­så at man skul­le gi­ve plads til al­le, der kun­ne for­sør­ge sig selv. Men selv om det ik­ke la­en­ge­re er par­tiets linje, ser man sta­dig Dansk Fol­ke­par­tis mod­vil­je mod uden­land­sk ar­bejds­kraft som bagstra­e­be­risk og di­rek­te ska­de­lig. Tilsva­ren­de ser man støt­te­par­tiets vel­fa­erds- og for­de­lings­po­li­ti­ske linje som ren­dyr­ket so­ci­al­de­mo­kra­tis­me og fuld­sta­en­dig fejl­ag­tig. Den­ne ide­o­lo­gi­ske for­skel er stri­dens klang­bund. Der­for er den endt med at bli­ve et grund­vil­kår for Lars Løk­ke Ras­mus­sens tre­par­ti­re­ge­ring. Det vil bli­ve et af de cen­tra­le spørgs­mål i na­e­ste valg­kamp, hvor Dansk Fol­ke­par­ti har stil­let sig som mål, at par­ti­et vil i re­ge­ring. Ger­ne på be­kost­ning af Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve.

Det er sva­ert at Àn­de to po­li­ti­ske par­ti­er, der i grund­forta­el­lin­gen pas­ser dår­li­ge­re sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.