Trold­man­den.

Weekendavisen - - Berlingske Tidende - Af NAN­NA GOUL

Uhy­ret un­der sen­gen tal­te man al­drig om hos fa­mi­li­en Mann. Nan­na Goul om ny, saf­tig bi­o­graÀ.

Man­ner. Bi­o­gra­fi­en om Tho­mas Mann og hans fa­mi­lie – et af det 20. år­hund­re­des mest be­røm­te og be­ryg­te­de kunst­ner­hjem – ska­ber et nu­an­ce­ret po­rtra­et af en selv­be­vidst, for­fa­en­ge­lig og myto­man for­sam­ling, hvor al­le må of­re sig for den sto­re kunst­ner: Trold­man­den.

Til­mann La­h­me: Fa­mi­li­en Mann – En bi­o­gra­fi. Over­sat fra tysk ef­ter »Die Manns – Ges­chi­ch­te ei­ner Fa­mi­lie« af Ju­dy­ta Preis og Jør­gen Herman Monrad. 460 si­der, ill. 299,95 kr. Gyl­den­dal.

elt fra den spa­e­de be­gyn­del­se er dø­ren til Tho­mas Manns ar­bejds­va­e­rel­se luk­ket. I det sto­re smuk­ke hus i Mün­chen, som Trold­man­den – som han blot kal­des af fa­mi­li­en – fik råd til at kø­be ef­ter sin tid­li­ge suc­ces (Tho­mas Mann var som be­kendt blot 25 år, da hans de­but­ro­man, Bud­den­brooks, i 1901 gjor­de ham rig og be­rømt), li­ster man rundt om kunst­ne­rens ska­ber­va­e­rel­se. In­tet må for­styr­re ge­ni­et, al­le ved, at han er so­len, som de al­le dre­jer rundt om, og hvis man glem­mer det, hvis man al­li­ge­vel gør op­gør mod den hie­rar­ki­ske pla­ce­ring af pla­ne­ter­nes or­den, så fal­der nat­ten øje­blik­ke­ligt på. Al­le må ae­de no­get, of­re no­get, for at få mu­lig­hed for at kom­me ta­et på den ly­sen­de stjer­ne. Men der er in­gen ga­ran­ti­er. Selv er Trold­man­den skån­sels­løs. I Til­mann La­h­mes bi­o­gra­fi om Fa­mi­li­en Mann, ek­sem­pla­risk over­sat af Ju­dy­ta Preis og Jør­gen Herman Monrad, bli­ver det hur­tigt klart, at det er så­dan, tin­ge­ne ser ud i den be­røm­me­de og kulør­te kunst­ner­fa­mi­lie. Men det er ik­ke no­get, som for­fat­te­ren, lit­te­ra­tur­hi­sto­ri­ke­ren og Mann-eks­per­ten selv gør et stort forta­el­le­ma­es­sigt num­mer ud af. Hans bi­o­gra­fi er et ab­so­lut ha­e­der­ligt, in­ter­es­sant og enormt lø­digt va­erk. Men det er og­så et over­ra­sken­de kon­ser­va­tivt og bu­reau­kra­tisk va­erk. Den mo­der­ne og nar­ra­ti­ve hi­sto­ri­e­forta­el­ling – som vi her­hjem­me ken­der fra blandt an­dre Pe­ter Øvig el­ler Tom Buk-Swi­en­ty – lig­ger mile­vidt her­fra. Vi star­ter kro­no­lo­gisk i 1922 og slut­ter i 2002. Der ind­dra­ges ma­te­ri­a­le fra dag­bø­ger, al­ver­dens kil­der og ik­ke mindst nye pri­va­te do­ku­men­ter, der til­la­der La­h­me at gi­ve forta­el­lin­gen om Mann-fa­mi­li­en en til­tra­engt op­da­te­ring og af­stem­ning af vir­ke­lig­he­den. Og det er ved Trold­man­dens hat og­så til­tra­engt. Fa­mi­li­en Mann hav­de en for­ka­er­lig­hed for at fortra­en­ge sand­he­den og op­dig­te le­gen­da­risk mere gla­mourø­se ud­ga­ver af vir­ke­lig­he­den, når det pas­se­de dem. Må­ske er det og­så der­for, at La­h­me har valgt at pla­ce­re sig lidt til den tør­re si­de – for at ska­be en slags kon­trast. Hel­dig­vis er hi­sto­ri­en så saf­tig, hef­tig og kulørt i sig selv, at den sti­ve be­de­mands­stil ik­ke dra­e­ber stof­fet. Det er glim­ren­de la­es­ning, som at spi­se en di­ge­sti­vekiks: tør og fed på sam­me tid. Hi­sto­ri­en om Die Manns er hi­sto­ri­en om en sa­er og stor fa­mi­lie, hvor der bli­ver »talt og skre­vet uaf­brudt om alt mu­ligt, men al­drig om det af­gø­ren­de«, som La­h­me ud­tryk­ker det. Sandt nok. Tho­mas Mann gif­ter sig med rig­mands­dat­te­ren Ka­tia, der kom­mer fra en fa­mi­lie, hvor man ta­ler be­ga­vet, vit­tigt og med skarp og usen­ti­men­tal tun­ge – isa­er om si­ne eg­ne børn. Man hol­der et for­bil­led­ligt – og of­te ret per­fidt – kon­ver­sa­tions­ni­veau, hvor man al­drig ta­ler om uhy­ret un­der sen­gen. Og dem er der el­lers man­ge af. Det står ek­sem­pel­vis tid­ligt klart, at Tho­mas Mann har »ho­mo­seksu­el­le la­engs­ler«, hvil­ket Ka­tia – og fa­mi­li­en som så­dan – er helt på det re­ne med og ac­cep­te­rer. Trold­man­den skri­ver selv om det i et es­say, »Om ae­g­te­ska­bet«, hvor han gør det klart, at

Hho­mo­seksu­a­li­tet er umoralsk, at det er »li­ber­ti­nis­me, si­gø­j­ne­ri, flyvsk­hed« og et symp­tom på »mang­len­de frugt­bar­hed og per­spek­tiv-, kon­se­kvens- og an­svars­løs­hed«. Mens ae­g­te­ska­bet der­i­mod står for tro­skab, fa­mi­lie og liv. Tho­mas Manns moral­ske ta­le til sig selv – og ko­nen. For­fat­te­ren va­el­ger med an­dre ord det bor­ger­li­ge liv med en fast struk­tur, der gør det mu­ligt for ham at hel­li­ge sig sit for­fat­ter­skab som en ab­so­lu­tis­me og la­de an­dre hel­li­ge sig ham og hans va­erk ik­ke mindst. Kun­sten før li­vet that is. Jeg har al­tid ha­det ud­tryk­ket, at »bag en­hver stor mand står en stor kvin­de«, det fo­re­kom­mer mig at va­e­re en slags søl­le er­stat­nings­ga­ve til den opof­ren­de kvin­de: He got the fa­me, all I got was this lou­sy T-shirt. Men i til­fa­el­det Tho­mas Mann er det una­eg­te­lig sandt. Ka­tia støt­ter ham så ka­te­go­risk, at det for en kvin­de i dag er umu­ligt at fat­te. Hun er hans evigt tje­nen­de ånd og sty­rer al prak­tik, øko­no­mi og al gen­nem­strøm­ning af vir­ke­lig­hed igen­nem al­le de huse, som de igen­nem ti­der­ne bor i. Først i Mün­chen, ved Hit­lers mag­tover­ta­gel­se se­ne­re i Schweiz, så i USA og så til­ba­ge til Eu­ro­pa, da An­den Ver­denskrig er slut og bli­ver er­stat­tet af Den Kol­de Krig, som ik­ke er god for Die Manns med de­res over­ve­jen­de kom­mu­ni­sti­ske sym­pa­ti­er. Ka­tia la­der blandt an­det helt af­kla­ret Trold­man­den sva­er­me for de un­ge fy­re, for det gør ham jo så glad (!?), og hun be­skyt­ter ae­g­te­man­den for al­ver­dens ube­ha­ge­li­ge »sa­ger«, der kun­ne for­styr­re hans skri­ve­pro­ces. Et gro­tesk ek­sem­pel: Da Trold­man­den se­ne­re i li­vet var syg med lun­ge­kra­eft, og chan­cer­ne for over­le­vel­se var fifty­fifty, sør­ge­de Ka­tia for, at han in­tet fik at vi­de. Det vil­le va­e­re for hårdt for ham. Det for­lød, at han blot led af en lil­le lun­ge­be­ta­en­del­se. Hel­dig­vis over­le­ve­de han. I for­hold til bør­ne­ne – og dem var der seks af – var Ka­tia og­så den ul­ti­ma­ti­ve le­der. Fem af dem hav­de kunst­ne­ri­ske am­bi­tio­ner, blandt an­det den de­ka­den­te for­fat­ter Klaus Mann, sku­e­spil­le­ren og for­fat­te­ren Eri­ka Mann og mu­si­ke­ren Mi­cha­el Mann. Den ene­ste, det gik rig­tigt godt (psy­kisk, kar­ri­e­re­ma­es­sigt), var Go­lo Mann, søn­nen, der valg­te ik­ke at gå i sin fars kunst­ne­ri­ske fod­spor, men fulg­te en mere aka­de­misk lø­be­ba­ne og blev for­fat­ter til va­eg­ti­ge hi­sto­ri­ske og po­li­ti­ske va­er­ker i sam­ti­den. Det var ik­ke nemt at føl­ge i fa­de­rens fod­spor. Isa­er ik­ke, når fa­de­ren så ty­de­ligt skrev om si­ne fod­spor – isa­er in­den han modt­og No­bel­pri­sen i 1929. Trold­man­den yn­de­de fil­ter­løst at skri­ve aet­sen­de po­rtra­et­ter af si­ne børn og na­er­me­ste ind i si­ne ro­ma­ner og forta­el­lin­ger. Det var sja­el­dent pa­e­ne ord. Tra­di­tio­nen var så­le­des, at Trold­man­den sam­le­de fa­mi­li­en i stu­en og la­e­ste op fra sit nye va­erk. Så sad fa­mi­li­en om­kring ham og lyt­te­de ae­r­bø­digt til per­fi­di­te­ter om de­res per­so­ner. Bag­ef­ter skul­le man klap­pe. Sen­ti­men­tal var Tho­mas Mann ik­ke. Han skri­ver åben­hjer­tigt i sin dag­bog om af­sky­en for de for­skel­li­ge børn, når de ik­ke ter sig, og hvor­le­des hans før­ste bar­ne­barn (ik­ke) rø­rer ham: »Jeg er nu ble­vet bedste­far i en sen al­der og det gør ik­ke no­get stør­re ind­tryk på mig.« Da Klaus Mann se­ne­re, da de er emi­gre­ret til USA, ta­ger af sted for at del­ta­ge i An­den Ver­denskrig, gi­ver Tho­mas Mann sin søn et kram. Klaus Mann er for­bløf­fet. Det er før­ste gang, det er sket. Fa­mi­li­ens hi­sto­rie bli­ver så­le­des hi­sto­ri­en om en be­rømt fa­mi­lie, hvor man for­ti­er, fortra­en­ger og gl­o­ri­fi­ce­rer. En ro­sen­de ar­ti­kel i en ame­ri­kansk avis ud­na­ev­ner Die Manns til »This Ama­zing Fa­mily«. Det ta­ger man til sig med det sam­me. Frem­over re­fe­re­rer fa­mi­li­en pri­ma­ert til sig selv med de tre ord og gen­forta­el­ler fa­mi­lie­be­gi­ven­he­der di­rek­te løg­n­ag­tigt. Men al­le støt­ter op, og al­le – i det mind­ste mens Trold­man­den le­ver – for­ti­er af­gø­ren­de plet­ter. Plet­ter­ne kun­ne va­e­re det ud­bred­te stof­mis­brug, som man­ge i fa­mi­li­en – og­så Tho­mas Mann, der får en al­vor­lig ner­ve­kri­se, hver gang hans hu­stru er bort­rejst – har. El­ler når Klaus Mann end­nu en gang ar­re­ste­res for om­gang med mand­li­ge prosti­tu­e­re­de, el­ler når den usta­bi­le søn Mi­cha­el i fuld­skab dra­e­ber sin hund(!) el­ler over­fal­der sin kvin­de­li­ge kol­le­ga med kniv. Det mør­ke i men­ne­sket lu­rer al­le veg­ne, det kom­mer ik­ke bag på no­gen i fa­mi­li­en, det er de vok­set op med. Det hand­ler der­i­mod om at kun­ne kon­trol­le­re det – som Trold­man­den. Hvis man ik­ke kan det, er det uva­er­digt. Da søn­nen Klaus Mann dør af en over­do­sis – selv­mord – kom­mer hver­ken Ka­tia el­ler Tho­mas Mann til be­gra­vel­sen. De er på en aere­fuld tur­né, hvor Trold­man­den hyl­des. Al­le ved, hvad der er vig­tigst, og­så bør­ne­ne. Kun en en­kelt duk­ker op til ce­re­mo­ni­en. Da Trold­man­den selv dør, går der ik­ke la­en­ge, før bør­ne­ne prø­ver at over­gå hin­an­den i erin­drin­ger om den sto­re stjer­ne. De ud­gi­ver dag­bø­ger, ar­bej­der på fil­ma­ti­se­rin­ger af hans va­er­ker, nye bi­o­gra­fi­er. Selv ef­ter dø­den hand­ler alt om Tho­mas Mann. Som Til­mann La­h­me skri­ver til sidst: »Al­le fa­ed­re dør. Und­ta­gen den­ne.«

E G I L LU S T RATION: L A R S V

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.