Hyl­dest.

Weekendavisen - - Berlingske Tidende - Af LI­NEA MA­JA ERNST

Drag Ra­ce er alt det bed­ste og va­er­ste ved ame­ri­kansk re­a­li­ty-tv. Li­nea Ma­ja Ernst er fan.

Fe-gud­mødre. Hvor­for blev en hyste­risk re­a­li­ty-ta­lent­kon­kur­ren­ce for USAs dyg­tig­ste drag que­ens el­sket af gen­nem­snits-tv-se­e­ren – og te­e­na

e kom­mer mar­che­ren­de på uri­me­ligt lan­ge, slan­ke man­de­ben – i stilet­ter, i gli­tren­de kjo­ler, overdå­di­ge paryk­ker, ki­lo­vis af sce­ne-ma­keup – ind i et ba­ck­s­ta­ge­rum med smin­kespej­le og sy­bor­de; de knip­ser, po­se­rer, dril­ler hin­an­den og er klar til kamp. RuPaul’s Drag Ra­ce er et re­a­li­tys­how, hvor en ra­ek­ke del­ta­ge­re kon­kur­re­rer om at bli­ve kå­ret som USAs bed­ste drag qu­e­en. Se­ri­en er kun ble­vet mere og mere po­pu­la­er i lø­bet af ind­til vi­de­re ni sa­e­so­ner. Hvor­dan kan det va­e­re, at drag – en obs­kur og kits­chet ni­che­kunst­form i que­er-kul­tu­ren – har få­et et så mas­sivt main­stream-gen­nem­brud? Jeg er selv en af de jub­len­de di­scip­le, som føl­ger pro­gram­met tro­fast og hen­gi­vent. Del­ta­ger­ne er af­sin­digt ta­lent­ful­de, de syn­ger, dan­ser, skri­ver stan­dup, syr kostu­mer og imi­te­rer be­røm­te kvin­der i over­drev­ne, gli­tren­de pang­far­ver, ae­ste­tik­ken er visu­elt bland-selvs­lik, do­pa­min for øj­ne­ne. Det er et so­ci­alt eks­pe­ri­ment: Hvad sker der, hvis man ta­ger ti ek­stremt udad­vend­te per­so­ner, der el­sker op­ma­er­k­som­hed, og spa­er­rer dem in­de på ti kva­drat­me­ter? Del­ta­ger­ne er iso­le­re­de fra om­ver­de­nen, be­søg fra ven­ner og fa­mi­lie er for­budt, de ar­bej­der fra so­l­op­gang til sol­ned­gang i et luk­ket uni­vers, he­le kon­cep­tet er op­gej­let og kom­pe­ti­tivt: Der bli­ver hvi­net, gri­net og ud­veks­let gif­tig­he­der for­an

Ds­min­kespej­le­ne, al­le har tu­sind hvis­len­de co­me­ba­cks op­pe i ae­r­met, det er en del af mil­jø­et, at man mob­ber hin­an­den. Når to que­ens er i fa­re for at ry­ge ud, skal de »lip sync’e« mod hin­an­den. Det vil si­ge, at de dan­ser og mi­mer til den sam­me sang, og al­le kneb ga­el­der: De går i spa­gat, ka­ster med paryk­ker­ne, rå­flir­ter med dom­mer­ne. Men det er og­så et ek­stremt om­sorgs­fuldt mil­jø. Hvis én bry­der sam­men un­der pres­set, er de an­dre que­ens der til at trø­ste dem og sam­le dem op. Un­der de ar­ka­e­o­lo­gi­ske lag af ma­keup fin­des en fa­el­les skrø­be­lig­hed, en fa­mi­lie­so­li­da­ri­tet. Man­ge af del­ta­ger­ne har sør­ge­li­ge bag­grunds­hi­sto­ri­er, de ta­ler sam­men om spi­se­for­styr­rel­ser, hiv, trans­køn­net­hed, man­ge er ble­vet smidt ud hjem­me­fra af ho­mo­fo­bi­ske fora­el­dre og har si­den fun­det nye fa­el­les­ska­ber i drag­mil­jø­et. Det er en vig­tig del af selv­for­stå­el­sen, at man ud­gør hin­an­dens fa­mi­lie og be­skyt­tel­se. Der er og­så stør­re forta­el­lin­ger, que­er-hi­sto­ri­e­ti­mer: De ae­l­dre que­ens ud­dan­ner de yn­gre i drag­gens hi­sto­rie. De forta­el­ler om Sto­newall-kam­pe­ne for ho­mo­seksu­el­les ret­tig­he­der i 1969, om aids-kri­sen i 1980er­ne, om de sto­re, dø­de for­mødre, som ty­ve­åri­ge del­ta­ge­re ik­ke nød­ven­dig­vis ken­der.

BAGMANDEN (el­ler -kvin­den, thi nog­le gan­ge er han kla­edt i jak­kesa­et, an­dre gan­ge lig­ner han top­mo­del­len Tyra Banks på en sa­er­ligt flam­boy­ant dag), RuPaul selv, er et ma­er­ke­ligt fa­bel­dyr, et rumva­e­sen uden køn og al­der. Han har no­get te­flo­n­ag­tigt over sig, bå­de på grund af sin blan­ke, umu­ligt glat­te hud og den må­de, det er en pra­e­mis i showet, at han ik­ke kan gø­re no­get for­kert. Man sa­et­ter ik­ke spørgs­måls­tegn ved »Ma­ma Ru«. RuPaul er fryg­te­ligt cor­ny, han el­sker on­kel-ag­ti­ge ord­spil, men sam­ti­dig er han vis, mu­lig­vis er han hund­re­de år gam­mel. Han op­fø­rer sig bå­de som en streng, ka­er­lig mor og la­ver jo­kes om num­se­sex. Han er en for­ret­nings­mand og en bor­ger­ret­tig­heds­for­ka­em­per, en ae­r­kea­me­ri­kansk mogul, der ba­re ger­ne vil va­er­ne om LGBT-mi­no­ri­te­ters ret­tig­he­der – og la­ve en fa­el bun­ke pen­ge, mens han gør det. Man lab­ber her­lig­he­der­ne i sig, men kan og­så plud­se­lig få en dår­lig smag i mun­den over, at RuPaul sid­der der som en én­mand­s­in­du­stri og skum­mer flø­den. Det er uvant for eu­ro­pa­ei­ske se­e­re, at que­er­kul­tur har så har­monisk en sa­mek­si­stens med ren­dyr­ket ka­pi­ta­lis­me: RuPaul sa­el­ger igen­nem Drag Ra­ce la­es­se­vis af mer­chan­di­se, al­bums med ra­ed­som au­to­tu­ne-mu­sik og sin egen ma­keup-linje. Drag­mil­jø­et er vok­set ud af den sam­me ame­ri­kan­ske drøm­me­vir­ke­lig­hed som ma­cho­ty­per­ne i gangs­ta rap er run­det af. At bli­ve rig er at vin­de. Hvis du kom­mer fra in­gen­ting og nu tje­ner skam­lø­se sum­mer pen­ge, så til­lyk­ke til dig, du har snydt sy­ste­met. Ka­pi­ta­lis­me­kri­tik er ik­ke ga­debør­ne­nes an­svar. Drag Ra­ce er en ud­krystal­li­se­ring af alt, hvad der er bedst og va­erst ved ame­ri­kansk re­a­li­ty-tv: ek­stremt kom­merci­elt, men ek­stremt men­ne­ske­ligt, en bit­chy kon­kur­ren­ce med ae­g­te, øm­me fø­lel­ser. RuPaul’s Drag Ra­ce zigzag­ger ube­sva­e­ret mel­lem højstemt sorg og lal­leg­lad ma­ni: Det ene øje­blik gra­e­der en del­ta­ger ud ved en an­dens skul­der, det na­e­ste øje­blik kon­kur­re­rer de blodtørstigt om, hvem der gør den bed­ste fi­gur i en mu­si­cal om Kar­das­hi­an-sø­stre­nes liv. Drag-uni­ver­set er som et ar­kiv over po­pkul­tu­rel­le re­fe­ren­cer, drag que­ens er se­xe­de ku­sto­der i en kol­lek­tiv hukom­mel­se, de hu­sker, inkar­ne­rer og over­dri­ver iko­ni­ske kvin­de­skik­kel­ser fra de sid­ste hund­re­de års un­der­hold­nings- og kunst­ver­den. Drag er en be­ga­vet, men us­nob­bet kunst­form, der til­be­der skyts­hel­ge­ner som Kim Kar­das­hi­an, Brit­ney Spears og Liza Min­nel­li. Som se­er bli­ver man in­der­ligt op­løf­tet af den ka­er­lig­hed, der dri­ver del­ta­ger­ne. Ka­er­lig­hed til iko­ner­ne, men og­så til sel­ve fa­get, tra­di­tio­nen drag. Der er en van­vit­tig grad af ind­for­stå­et­hed i RuPaul’s Drag Ra­ce, som er fuld­sta­en­dig aty­pisk for main­stream re­a­li­ty-tv. Hvis ga­engs re­a­li­ty ma­der se­e­ren med små, over­kom­me­li­ge hap­se­re, så får man i Drag Ra­ce sko­v­let sto­re ske­ful­de mystisk glit­ter­stads ind i mun­den. Showet be­kym­rer sig me­get lidt om at

Der bli­ver hvi­net, gri­net og ud­veks­let gif­tig­he­der for­an smin­kespej­le­ne, al­le har tu­sind hvis­len­de co­me­ba­cks op­pe i ae­r­met, det er en del af mil­jø­et, at man mob­ber hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.