Op­dra­get til at stja­e­le

Weekendavisen - - Samfund - Af LENY MALACINSKI

To ru­ma­en­ske dren­ge på om­kring 15 år fik alarm­klok­ker­ne til at rin­ge hos so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne. Dren­ge­ne var ble­vet ta­get for ty­ve­ri, og da po­li­ti­et løslod dem og ud­le­ve­re­de de­res mo­bil­te­le­fo­ner, fo­re­tog de et opkald med det sam­me. De vil­le hver­ken have rent tøj, mad el­ler et sted at sove. De vil­le hjem, og so­ci­al­rå­d­gi­ver­ne kun­ne ik­ke gø­re an­det end at føl­ge ef­ter dem mod Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård, hvor bus­ser­ne til Ru­ma­e­ni­en hol­der. »Vi spurg­te bus­chauf­før­en, hvor­dan de dren­ge kun­ne kom­me hjem, når de ik­ke hav­de pen­ge til bil­let­ten. Han sag­de, at det al­le­re­de var ord­net hjem­me­fra, og ’I do this all the ti­me’. Så for­svandt dren­ge­ne op i bus­sen,« forta­el­ler Ma­ri­ann Vil­lad­sen, so­ci­al­rå­d­gi­ver i Kø­ben­havns Kom­mu­nes So­ci­a­le Døgn­vagt. Døgn­vag­ten til­kal­des, hver gang en min­dre­årig an­hol­des af po­li­ti­et, og til­ba­ge på for­to­vet stod hun og hen­des kol­le­ga med en til­ba­ge­ven­den­de frygt: for­nem­mel­sen af at have set end­nu et glimt af or­ga­ni­se­ret, øst­eu­ro­pa­ei­sk men­ne­ske­han­del, der sen­der min­dre­åri­ge til Dan­mark for at be­gå ty­ve­ri. De ru­ma­en­ske dren­ge i Kø­ben­havn op­fø­rer sig på­fal­den­de iden­tisk: De bli­ver ta­get af po­li­ti­et for ty­ve­ri. De af­slår en­hver hja­elp. De forta­el­ler al­le den sam­me hi­sto­rie om, at de an­kom i går og ta­ger hjem i mor­gen. Og de stik­ker af, så hur­tigt de får lov. Of­te bli­ver dren­ge­ne hen­tet på po­li­ti­sta­tio­nen af per­so­ner, der gi­ver ind­tryk af at va­e­re bar­nets va­er­ge, men som of­test er ru­ma­en­ske ma­end på 19-20 år, kun få år ae­l­dre end dren­ge­ne selv. De frem­vi­ser et stemp­let ru­ma­ensk do­ku­ment, hvor der an­gi­ve­ligt står, at de har lov til at rej­se med dren­ge­ne. »Dren­ge­ne selv si­ger, at det er en na­bo el­ler on­kel el­ler fa­et­ter, men vi har in­gen mu­lig­hed for at un­der­sø­ge det. Vi er be­kym­re­de for, at det er en mel­lem-mel­lem-mand, der har an­sva­ret for bør­ne­ne, mens de er i Dan­mark. Al­le de ting gi­ver mi­stan­ke om, at der er nog­le voks­ne med til at ar­ran­ge­re og be­ta­le den her tra­fik,« si­ger so­ci­al­rå­d­gi­ver Ma­rie Sko­v­gaard. Beg­ge un­der­stre­ger, at de ud­ta­ler sig som pri­vat­per­so­ner og ik­ke på veg­ne af Kø­ben­havns Kom­mu­ne. So­ci­al­rå­d­gi­ver­ne un­drer sig isa­er over, at de end­nu ik­ke har hørt dan­ske be­tjen­te spør­ge dren­ge­ne om ri­si­ko­en for men­ne­ske­han­del. Hel­ler ik­ke selv om man­ge af dem er gen­gan­ge­re. En dreng på 13-14 år er så­le­des ble­vet ta­get for ta­ske­ty­ve­ri om­kring ti gan­ge. De ru­ma­en­ske dren­ge kan va­e­re toppen af et eu­ro­pa­ei­sk is­b­jerg. Men­ne­ske­han­del er ud­bredt i Ru­ma­e­ni­en og Bul­ga­ri­en, der blev op­ta­get i EU i 2007, og po­li­ti i fle­re lan­de har op­trev­let ad­skil­li­ge men­ne­ske­hand­ler­netva­erk, der ud­nyt­ter børn og voks­ne til prosti­tu­tion, tig­ge­ri, ty­ve­ri og ind­brud. Ef­ter­forsk­nin­gen teg­ner ik­ke kun et bil­le­de af ro­ma­lands­by­er i ek­strem fat­tig­dom, men og­så af vol­de­li­ge bag­ma­end, der sa­et­ter ud­nyt­tel­sen i sy­stem. De så­kald­te va­er­ge­pa­pi­rer går igen i en rap­port fra det sven­ske rigs­po­li­ti om øst­eu­ro­pa­ei­ske tig­ge­re. Iføl­ge rap­por­ten fo­re­kom­mer det, at en ger­nings­mand ud­gi­ver sig for at va­e­re bar­nets va­er­ge el­ler sla­egt­ning »for at få bar­net til­ba­ge og fort­sa­et­te for­bry­del­sen«. I Pa­ris blev et men­ne­ske­hand­ler­netva­erk af­slø­ret i som­mer, ef­ter at over 70 ro­mabørn var ble­vet tvun­get til at stja­e­le pun­ge og mo­bil­te­le­fo­ner. I Stor­bri­tan­ni­en af­slø­re­de po­li­ti­et i 2010 han­del med fle­re hund­re­de ro­mabørn, der blev trans­por­te­ret til Eng­land og ta­e­sket og mis­brugt til at tig­ge og stja­e­le. Nog­le børn var an­gi­ve­ligt gjort han­di­cap­pe­de med vil­je af men­ne­ske­hand­ler­ne for at ind­brin­ge fle­re pen­ge på ga­den fra vel­me­nen­de bri­ter. Iføl­ge bri­tisk po­li­ti kun­ne et en­kelt barn ind­brin­ge svim­len­de 842.000 kro­ner om året, 1.700 kro­ner om da­gen ale­ne ved at tig­ge. Of­te ud­nyt­tes bør­ne­ne af de­res eg­ne fora­el­dre, mens pen­ge­ne sen­des til bag­ma­end i Ru­ma­e­ni­en, hvor ny­byg­ge­de pa­lad­ser sky­der op i de el­lers fat­ti­ge lands­by­er.

In­gen lands­da­ek­ken­de tal

Der fin­des in­gen lands­da­ek­ken­de tal for, hvor man­ge min­dre­åri­ge der fryg­tes men­ne­ske­hand­let til Dan­mark for at be­gå ty­ve­ri. I Kø­ben­havn re­gi­stre­re­de Den So­ci­a­le Døgn­vagt sid­ste år 35 min­dre­åri­ge øst­eu­ro­pa­e­e­re og 24 i før­ste hal­vår af 2017. Cen­ter mod Men­ne­ske­han­del har slet ik­ke re­gi­stre­ret no­gen min­dre­åri­ge øst­eu­ro­pa­e­e­re hand­let til ty­ve­ri sid­ste år. Fra 2009 til 2015 re­gi­stre­re­des tre ru­ma­en­ske min­dre­åri­ge samt en dreng fra Ko­so­vo. Iføl­ge kon­su­lent Han­ne Mainz vi­ser det, hvor sva­ert det er at få of­re­ne i ta­le. »Der kan va­e­re min­dre­åri­ge, der bli­ver men­ne­ske­hand­let til at be­gå ty­ve­ri i Dan­mark, uden at vi når at kom­me i kon­takt med dem. Det er en stor ud­for­dring for os,« be­kra­ef­ter Han­ne Mainz fra Cen­ter mod Men­ne­ske­han­del. Dren­ge­ne stik­ker af, så snart de løsla­des, og der­for sam­ar­bej­der CMM og Døgn­vag­ten nu om nye løs­nin­ger. »Vi hå­ber, at vi med en tva­er­sek­to­ri­el ap­pro­ach kan prø­ve at få løst det her,« si­ger kon­su­lent Han­ne Mainz.

Bør­ne­ne kø­bes el­ler le­jes

Mo­dus ope­ran­di sy­nes at gå igen i fle­re lan­de. Iføl­ge svensk rigs­po­li­ti kon­tak­ter men­ne­ske­hand­le­re fat­ti­ge fa­mi­li­er i Ru­ma­e­ni­en el­ler Bul­ga­ri­en for at kø­be el­ler le­je de­res børn til tig­ge­ri og kri­mi­na­li­tet. Børn på 10-14 år op­la­e­res i at stja­e­le og trans­por­te­res her­ef­ter til ud­lan­det i fa­mi­li­e­lig­nen­de kon­stel­la­tio­ner på to voks­ne og to-tre børn, som sam­men dra­ger på en slags ty­ve­ri-tur­né igen­nem EU-lan­de­ne. Beskri­vel­sen mat­cher na­er­mest punkt for punkt om­sta­en­dig­he­der­ne om­kring en 15-årig ro­ma­pi­ge, som jurist Ma­ja Løvb­jerg Hansen fra Ga­dejuri­sten mød­te sid­ste år. Pi­gen var ble­vet an­holdt to gan­ge på et år for at ud­de­le døv­stum­me­kort, selv om hun ik­ke var døv­stum. Hun kom på en sik­ret in­sti­tu­tion, hvor hun blev af­hen­tet af et par, der ha­ev­de­de at va­e­re hen­des fora­el­dre. Juri­sten ha­ef­te­de sig dog ved, at de voks­ne hver­ken del­te ef­ter­navn med pi­gen el­ler med hin­an­den. »Jeg fryg­te­de selv­føl­ge­lig, at der var ri­si­ko for men­ne­ske­han­del el­ler grov ud­nyt­tel­se, men hun blev løsladt, uden at no­gen un­der­søg­te, om pi­gen over­ho­ve­det hør­te til de voks­ne,« si­ger Ma­ja Løvb­jerg Hansen, der ar­bej­der med at sik­re so­ci­alt ud­sat­tes ret­tig­he­der. Hun un­drer sig over, at der gik fem da­ge, fra hun un­der­ret­te­de Cen­ter mod Men­ne­ske­han­del om pi­gen, til de en­de­lig kom og in­ter­viewe­de hen­de. Det vil CMM hver­ken be- el­ler af­kra­ef­te. Hun un­dre­de sig og­så over, at kvin­den, der ha­ev­de­de at va­e­re pi­gens mor, fik af­slag på at kom­me med til pi­gens af­hø­ring, iføl­ge po­li­ti­et for­di de mista­enk­te hen­de for selv at va­e­re en del af bed­ra­ge­ri­et. Al­li­ge­vel blev moren iføl­ge Ga­dejuri­sten al­drig af­hørt. Kø­ben­havns Po­li­ti skrev den­gang i en mail, Ga­dejuri­sten fik ud­le­ve­ret: »Det var po­li­tiets over­be­vis­ning, at mo­de­ren var be­kendt med bed­ra­ge­ri­et og jf. de an­hol­den­de be­tjen­tes over­be­vis­ning var hun selv en del af bed­ra­ge­ri­et (det­te kun­ne dog ik­ke be­vi­ses, hvor­for hun ik­ke blev an­holdt).« Mai­len for­kla­rer ik­ke, hvor­for po­li­ti­et helt und­lod at af­hø­re hen­de om mi­stan­ken om bed­ra­ge­ri. Grup­pen er i dag rejst vi­de­re til Tys­kland, og Ma­ja Løvb­jerg Hansen un­drer sig over, at sy­ste­met uden vi­de­re slip­per de uden­land­ske min­dre­åri­ge, når et om­fat­ten­de un­der­ret­nings­ar­bej­de går i gang for et dansk barn, der an­hol­des. »Hvem in­ter­es­se­rer sig for de uden­land­ske børn? Hvor man­ge dan­ske­re får lov til at vif­te med nog­le ukla­re pa­pi­rer på en po­li­ti­sta­tion? Va­er­ge­pa­pi­rer­ne kan va­e­re en in­di­ka­tor på men­ne­ske­han­del el­ler ud­nyt­tel­se, så der må sa­et­tes en for­ret­nings­gang op med for ek­sem­pel den ru­ma­en­ske am­bas­sa­de. Man kan ik­ke ba­re si­ge, at så­dan er ro­mabørn og de­res kul­tur. Børn har ret til be­skyt­tel­se, uan­set hvor de kom­mer fra.« De ru­ma­en­ske dren­ge, der an­hol­des i Kø­ben­havn, ta­ler of­te an­dre sprog som fransk el­ler spansk, hvil­ket kan va­e­re en in­di­ka­tor på gra­en­se­over­skri­den­de men­ne­ske­han­del. So­ci­al­rå­d­gi­ver­ne i Døgn­vag­ten har før for­søgt at kon­tak­te Den ru­ma­en­ske am­bas­sa­de, men fik først svar ef­ter fle­re må­ne­der, da bar­net for la­engst var for­s­vun­det. Den ru­ma­en­ske am­bas­sa­de har ik­ke be­sva­ret We­e­ken­da­vi­sens hen­ven­del­se.

Tegn på men­ne­ske­han­del

Spørgs­må­let er, om po­li­ti­et ef­ter­for­sker mu­lig­he­den for men­ne­ske­han­del. Ru­ma­e­ner­ne op­hol­der sig lov­ligt i lan­det ef­ter reg­ler­ne om EUs fri be­va­e­ge­lig­hed, og en min­dre­årig kan iføl­ge loven ik­ke til­ba­ge­hol­des, med­min­dre der er ta­le om al­vor­lig kri­mi­na­li­tet. I Nor­ge er loven aen­dret, så et barn må til­ba­ge­hol­des med tvang, hvis der er mi­stan­ke om men­ne­ske­han­del. Kø­ben­havns Po­li­ti øn­sker ik­ke at la­de sig in­ter­viewe. Kom­mu­ni­ka­tions­rå­d­gi­ver Ti­na Lys­da­hl Hansen be­kra­ef­ter blot, at de so­ci­a­le myn­dig­he­der er til ste­de ved af­hø­rin­ger­ne. »Vi kan des­u­den op­ly­se, at der i Kø­ben­havns Po­li­ti er et fo­kus på mu­lig men­ne­ske­han­del i den for­bin­del­se, men det har vi ik­ke mu­lig­hed for at kom­men­te­re på,« ly­der det. I 2004 kort­lag­de tre mi­ni­ste­ri­er om­fan­get af hand­le­de børn i Dan­mark. Kø­ben­havns Kom­mu­ne meld­te den­gang om 26 ru­ma­en­ske min­dre­åri­ge. So­ci­al­rå­d­gi­ver­ne i Døgn­vag­ten hå­ber på, at mere op­ma­er­k­som­hed om de ru­ma­en­ske dren­ge kan fø­re til mere hand­ling. Ik­ke mindst for­di de fryg­ter, at dren­ge­ne ud­sa­et­tes for vold i Dan­mark. So­ci­al­rå­d­gi­ver Ma­ri­ann Vil­lad­sen så en dag to ru­ma­en­ske dren­ge, hun før hav­de mødt på ga­den. De var i sam­ta­le med en ae­l­dre øst­eu­ro­pa­ei­sk mand, der til­sy­ne­la­den­de gjor­de dren­ge­ne ban­ge. Na­e­ste gang hun så dren­ge­ne, hav­de den ene ar­men i gips, og beg­ge var på kryk­ker. De var fal­det på cyk­len, sag­de de, og stav­re­de va­ek fra hen­de mod bus­ser­ne på Ho­ved­ba­ne­går­den. »Vi kom­mer i kon­takt med en del børn, der vi­ser fle­re in­di­ka­to­rer på men­ne­ske­han­del, men vi har ik­ke et sy­stem, der kan hand­le på be­kym­rin­gen. For­ud­sa­et­nin­gen for at bli­ve iden­ti­fi­ce­ret som et men­ne­ske­hand­let barn er na­er­mest, at bar­net si­ger det til os, før­ste gang det mø­der os, of­te på en po­li­ti­sta­tion, hvor det er an­kla­get for no­get kri­mi­nelt. Det ved al­le er fuld­sta­en­digt ure­a­li­stisk. Så spørgs­må­let er, om vi re­elt le­ver op til vo­res in­ter­na­tio­na­le for­plig­tel­ser til at for­hin­dre men­ne­ske­han­del med børn,« si­ger Ma­rie Sko­v­gaard.

FO­TO: COURTNEY PEDROZA.

En ry­ge­tra­en­gen­de dreng i Sa­jo­ka­za, en ro­ma-lands­by i Un­garn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.