Hyk­le­ren

Kom­men­tar. Na­ser Kha­der prak­ti­se­rer det, han ha­ev­der at be­ka­em­pe.

Weekendavisen - - Samfund - Af SØ­REN K. VILLEMOES

DET er trist at va­e­re vid­ne til Na­ser Kha­ders po­li­ti­ske derou­te. Stri­den mel­lem ham og den kvin­de­li­ge imam She­rin Khankan lig­ner i til­ta­gen­de grad en sa­e­be­o­pe­ra. Men det er va­er­re end det. Det er en po­li­ti­ker, der dag for dag vi­ser sig som alt det, han ha­ev­de­de at be­ka­em­pe. I sid­ste uge kom det frem, at Kha­der har va­e­ret ka­e­re­ste med Khankan. Den selv sam­me imam han de se­ne­ste må­ne­der ved­va­ren­de har be­skyldt for at va­e­re en is­la­mist i for­kla­ed­ning. Kha­der hav­de i star­ten held med at over­be­vi­se Ven­stres Marcus Knuth og DFs Mar­tin Hen­rik­sen om, at de skul­le fravri­ste Khankans Exitcirk­len de sats­pul­je­mid­ler, hen­des pro­jekt var ble­vet til­delt. Sta­ten skul­le ik­ke be­vil­ge pen­ge til en sha­ria-hungren­de mid­delal­der­pra­e­di­kant, lød lo­gik­ken. Men pla­ner­ne om at ta­ge pen­ge­ne fra Exitcirk­len blev af­slø­ret af Ber­ling­s­ke, og Kha­der fik sta­dig sva­e­re­re ved at løf­te be­vis­byr­den for si­ne an­kla­ger. For­nem­mel­sen bred­te sig, at der mere var ta­le om et gam­melt, per­son­ligt fjend­skab end en vig­tig prin­cipsag. I Ra­dio24­syv und­lod Khankan at af­vi­se et ryg­te om, at Kha­der hav­de fri­et til hen­de for 17 år si­den, og sag­de, at hans even­tu­el­le fø­lel­ser den­gang ik­ke var gen­ga­eld­te. Kha­der send­te Khankan en be­sked, der i sid­ste uge blev of­fent­lig­gjort, og som af fle­re, her­un­der Khankan selv, op­fat­tes som en trus­sel: »Jeg fandt en hel del i kas­sen i går, blandt an­det fo­tos vi tog sam­men i Lund i år 2000 og et mo­del­fo­to, du send­te til mig i 1999. Gi­der du hol­de op med at ly­ve?«

I åre­vis har Kha­der måt­tet la­eg­ge ryg til et et­nisk mi­no­ri­tets­mil­jø, der har be­hand­let ham grimt, hå­nen­de og til ti­der vol­de­ligt. PET har måt­tet be­skyt­te ham, da hans kri­tik af is­la­mis­men har gjort li­vet far­ligt for ham. I ind­van­drer­kred­se er »Na­ser Kha­der« ble­vet en be­teg­nel­se i sam­me gen­re som »On­kel Tom«: En an­kla­ge mod per­so­ner, der har »solgt ud« og er ble­vet »for dan­ske«. Det har va­e­ret ra­ed­somt at se, hvor­dan hans fuldt be­ret­ti­ge­de kri­tik af ind­van­drer­mil­jø­er­nes ae­reskul­tur er ble­vet mødt med be­na­eg­tel­se og vre­de blandt dan­ske mus­li­mer. Kha­der har må­ske ik­ke al­tid va­e­ret ele­gant i sin kri­tik, nog­le gan­ge er det for­fal­det til per­fi­di­te­ter, men hans sag har va­e­ret moralsk rig­tig og grund­la­eg­gen­de sym­pa­tisk. Med den se­ne­ste ud­vik­ling teg­ner der sig dog et sta­dig mere selv­mod­si­gen­de bil­le­de af Kha­der og hans kamp mod mus­lim­ske tå­be­lig­he­der. Gen­nem ti­den er vi stødt på fle­re af dem. Som da det i 2015 kom frem i et indslag med Mi­cha­el Jep­pe­sen, at Na­ser Kha­der ik­ke tror på evo­lu­tions­te­o­ri­en. Som han for­mu­le­re­de sin mi­stro: »Hvor­for er der sta­dig­va­ek aber den dag i dag?« Det var en ab­surd po­si­tion for en mand, der ka­em­per mod mid­delal­der­li­ge ver­dens­op­fat­tel­ser og ger­ne kri­ti­se­rer den mang­len­de op­lys­ning i mus­lim­ske kred­se. Det blev dog ge­ne­relt af­skre­vet som en fjol­let kurio­si­tet. Ak­ku­rat som hans for­svar for yt­rings­fri­hed blev for­vand­let til in­drej­se­for­bud mod had­pra­e­di­kan­ter og bur­ka­for­bud. Men de kha­der­ske selv­mod­si­gel­ser er ik­ke la­en­ge­re blot kurio­si­te­ter. Vi ser nu man­den, der skrev en hel bog, hvori han kri­ti­se­rer mus­lim­ske mil­jø­er for at la­de kvin­den ba­e­re fa­mi­li­ens ae­re og skam i sit un­der­liv, bru­ge nøj­ag­tigt det­te ide­al om ae­r­bar­hed til at frem­me si­ne eg­ne in­ter­es­ser. Hans egen ae­re blev kra­en­ket af Khankans på­stan­de. Og for at genop­ret­te den tru­er han med at af­slø­re hen­de som en skø­ge, hvis hun ik­ke tra­ek­ker i land. Det er i hvert fald sva­ert at la­e­se be­ske­den an­der­le­des. Plud­se­lig er ae­re og skam ik­ke no­get, man kri­ti­se­rer, men no­get man prak­ti­se­rer.

SAM­TI­DIG ser han ud til at mis­bru­ge sit ry som en stål­sat mod­stan­der af is­la­mis­men som kamu­fla­ge for en li­ge­gyl­dig per­son­fejde. Der er end­nu in­tet sub­stan­ti­elt, der pe­ger i ret­ning af, at She­rin Khankan går ind for po­li­tisk is­lam. At Exitcirk­len skul­le va­e­re en re­de for is­la­mi­ster, er ind­til vi­de­re blot uun­der­byg­ge­de på­stan­de. På­stan­de der kun run­ger de­sto mere hult, når Kha­der sam­ti­dig i den­ne uge i Bør­sen hyl­der den sau­di­a­ra­bi­ske kron­prins, Mo­ham­med bin Sal­man, som en is­la­misk re­for­ma­tor. Na­ser Kha­der vil have os til at tro, at en kvin­de­lig imam (hvor man­ge er der li­ge af dem?), der stik imod tra­di­tio­nel prak­sis vi­er mus­lim­ske kvin­der med ik­ke-mus­lim­ske ma­end, er en far­lig is­la­mist, mens den kron­prins, der de fa­cto er le­der af ver­dens mest bruta­le is­la­mi­sti­ske re­gi­me, er en kraft for mo­de­ra­tion og re­for­mer. In­tet vir­ker la­en­ge­re til at ha­en­ge sam­men i det kha­der­ske uni­vers. Det er vir­ke­ligt trist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.