Mel­lem for­nuft og fø­lel­ser

Weekendavisen - - Samfund/udland - Af JØR­GEN GRØNNEGÅRD CHRI­STEN­SEN

I NOVEM­BER kun­ne den nye fi­ske­ri­mi­ni­ster, Ka­ren El­le­mann, og samt­li­ge Fol­ke­tin­gets par­ti­er af­bla­e­se kri­gen mod kvo­te­kon­ger­ne og så­ma­end og­så kri­gen mel­lem på den ene si­de mi­ni­ste­ren og em­beds­ma­en­de­ne i den sty­rel­se, som hav­de an­sva­ret for re­gu­le­rin­gen af fi­ske­ri­et, og på den an­den si­de det po­li­ti­ske fler­tal i Fø­de­va­re­ud­val­get. Det er en dob­belt ca­deau til mi­ni­ste­ren og Fol­ke­tin­gets par­ti­er, for det vi­ser nok en gang, hvor­dan man kan sam­ar­bej­de i dansk fol­ke­sty­re, selv når kug­ler­ne fy­ger om ho­ve­d­er­ne på kom­bat­tan­ter­ne. Der er imid­ler­tid mere i for­lø­bet. Det så vi i de for­gang­ne må­ne­der, hvor der var en stan­den­de strid mel­lem den da­va­e­ren­de mi­ni­ster Es­ben Lun­de Lar­sen og et fler­tal i Mil­jø- og Fø­de­va­re­ud­val­get. Den strid var em­beds­ma­en­de­ne i Land­brugs- og Fi­ske­risty­rel­sen og­så hvirv­let ind i, for det he­le kul­mi­ne­re­de, da Rigs­re­vi­sio­nen se­kun­de­ret af Stats­re­viso­rer­ne i au­gust ret­te­de en kras og del­vis fejl­ba­se­ret kri­tik mod for­valt­nin­gen af fi­ske­kvo­ter­ne for at va­e­re »upro­fes­sio­nel og helt util­stra­ek­ke­lig«. Re­vi­sio­nens kri­tik byg­ge­de bå­de på mis­for­stå­el­ser og mang­len­de er­ken­del­se af, at der i sty­rel­sen op gen­nem 2016-2017 blev ar­bej­det gan­ske iha­er­digt med at re­vi­de­re det ga­el­den­de kvo­te­sy­stem, så det imø­de­kom fler­tal­lets øn­ske om re­duk­tion af kvo­te­kon­cen­tra­tio­nen og luk­ning af de hul­ler, som skab­te mu­lig­hed for kre­a­tiv ud­nyt­tel­se af sy­ste­met.

DET var af to grun­de ik­ke nemt: Den ene var, at re­gu­le­rin­gen af fi­ske­ri­et ved hja­elp af om­sa­et­te­li­ge kvo­ter fak­tisk fun­ge­re­de og gav så­vel be­trag­te­li­ge er­hvervs- som sam­fund­s­ø­ko­no­mi­ske ge­vin­ster. Den an­den var, at nog­le af fi­ske­ri­er­hver­vets udø­ve­re med de­res ad­fa­erd ik­ke li­ge­frem lag­de en da­em­per på de po­li­ti­ske fler­tals­ge­myt­ter. Kends­ger­nin­gen er ik­ke de­sto min­dre, at den da­va­e­ren­de sty­rel­se un­der Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et ret sy­ste­ma­tisk ar­bej­de­de med at fin­de løs­nin­ger, som kun­ne imø­de­kom­me fler­tal­lets frygt for kon­cen­tra­tion og mis­brug, og som sam­ti­dig holdt hån­den un­der et sy­stem, der fun­ge­rer og isa­er fun­ge­re­de mar­kant bed­re end for­ti­dens ra­tio­ne­rings­sy­stem. For at lø­se den op­ga­ve køb­te sty­rel­sen råd uden for hu­set. Det ske­te i pagt med tidsån­den hos Kam­me­rad­vo­ka­ten, som på den må­de blev dra­get ind i den po­li­ti­ske pro­ces. Det hand­le­de om mu­lig­he­der­ne for at stram­me hånd­ha­e­vel­sen af reg­ler­ne for »kvo­te­an­dels­in­de­ha­ve­res be­stem­men­de indflydelse over an­dres kvo­ter«, her­un­der om mu­lig­he­den for at for­by­de kvo­te­e­je­re af en vis stør­rel­se at gi­ve lån til an­dre kvo­te­e­je­re. Kam­me­rad­vo­ka­tens løs­nings­for­slag var at er­stat­te den hid­ti­di­ge re­gel, der ale­ne var ba­se­ret på det for­mel­le kvo­te­e­jer­skab med en ud­byt­te­ba­se­ret re­gu­le­ring, hvor fo­kus var på kvo­te­e­jer­nes øko­no­mi­ske ud­byt­te, hvad en­ten kil­den var eget fi­ske­ri el­ler ind­ta­eg­ter fra lå­ne- og kau­tions­af­ta­ler med an­dre for­mel­le kvo­te­e­je­re. Det var et ind­vik­let sy­stem. Så ind­vik­let, at det rej­ste nye af­gra­ens­nings­pro­ble­mer, som igen kun­ne vol­de nye usik­ker­he­der og ny po­li­tisk strid, hvis man så sy­ste­met om­sat i prak­sis. Men sty­rel­sen hen­te­de og­så bi­stand fra fi­ske­ri­ø­ko­no­mer­ne på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Straks ef­ter of­fent­lig­gø­rel­sen af Rigs­re­vi­sio­nens be­ret­ning ad­va­re­de de mod de al­vor­li­ge øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser af kraf­ti­ge mo­di­fi­ka­tio­ner af den ek­si­ste­ren­de re­gu­le­ring ba­se­ret på om­sa­et­te­li­ge kvo­ter. Det vil­le på kort og sand­syn­lig­vis langt sigt for­rin­ge fi­ske­ri­er­hver­vets øko­no­mi og re­du­ce­re bran­chens bi­drag til den sam­le­de sam­fund­s­ø­ko­no­mi. De sam­me fi­ske­ri­ø­ko­no­mer blev klogt nok af sty­rel­sen bedt om at kon­se­kvens­vur­de­re Kam­me­rad­vo­ka­tens for­slag om en ud­byt­te­ba­se­ret re­gu­le­ring. Igen pe­ge­de øko­no­mer­ne på, at mo­del­len ad­mi­ni­stra­tivt (nye af­gra­ens­nings- og im­ple­men­te­rings­pro­ble­mer) og øko­no­misk (nye til­pas­nings­pro­ble­mer i er­hver­vet) vil­le ri­si­ke­re blot at ska­be nye pro­ble­mer. Kam­me­rad­vo­ka­tens mo­del lø­ste alt­så nok et kort­sig­tet po­li­tisk pro­blem, men den var hver­ken øko­no­misk el­ler ad­mi­ni­stra­tivt ba­e­re­dyg­tig og på sigt der­for hel­ler ik­ke po­li­tisk ba­e­re­dyg­tig.

SER man på af­ta­len, som El­le­mann med bi­stand fra em­beds­ma­en­de­ne i den nye og uden­rigs­mi­ni­ste­ri­el­le fi­ske­risty­rel­se har ind­gå­et med samt­li­ge par­ti­er, vi­ser den, at man har gi­vet sig tid til at lyt­te. Ik­ke til Rigs­re­vi­sio­nen og Stats­re­viso­rer­ne, som blot pu­ste­de til den po­li­ti­ske ild. Men til et fler­tal, som var kri­ti­ske over for nog­le si­der af det ek­si­ste­ren­de sy­stem og dets kon­se­kven­ser, og som, da det kom til styk­ket, ik­ke var ude på at spo­le­re det. For at kom­me der­til lyt­te­de man og­så til så­vel juri­disk som øko­no­misk sag­kund­skab, og man til­lod de­res kon­tra­dik­to­ri­ske in­put til be­slut­nings­pro­ces­sen. Det af­bø­de­de nog­le af de ska­van­ker, der var ind­byg­get i Kam­me­rad­vo­ka­tens ud­spil, og det gør, at af­ta­len nu etab­le­rer en mo­del, som ny­de­fi­ne­rer, hvad der lig­ger i det helt cen­tra­le re­gu­le­rings­ma­es­si­ge be­greb »be­stem­men­de indflydelse« uden at ude­luk­ke net­va­er­ks­ba­se­re­de fi­nan­si­e­rings­mo­del­ler. Af­ta­len har sam­ti­dig sin pris. Det er en pris, der be­ta­les i form af en re­gu­le­ring, der er ble­vet mere fint­ma­sket, som stil­ler stør­re krav til den stats­li­ge kon­trol, og som for­ud­sa­et­ter en ud­byg­ning af myn­dig­heds­struk­tu­ren i form af bå­de et rej­se­hold af kon­trol­lø­rer og nye IT-in­ve­ste­rin­ger. Sam­ti­dig in­de­ba­e­rer res­sorta­en­drin­gen i ef­ter­som­me­ren, som gi­vet var po­li­tisk nød­ven­dig, knop­skyd­nin­ger i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, som kun­ne have va­e­ret und­gå­et, hvis sa­gen ik­ke var gå­et op i en spids ef­ter Rigs­re­vi­sio­nens og Stats­re­viso­rer­nes in­ter­ven­tion.

DER er yder­li­ge­re to la­e­re­styk­ker af det spe­ge­de for­løb. Det ene er, at den stats­li­ge re­vi­sion gør klogt i at hol­de sig fri af po­li­ti­se­ren­de virk­som­hed, og at den og­så skal va­e­re pin­ligt op­ma­er­k­som på fak­ta. Den an­den er, at den men­ne­ske­li­ge grå­dig­hed end­nu en gang har vist sin fa­ta­le styr­ke, for­di den har un­der­gra­vet til­li­den til en po­li­tik, som på én og sam­me tid gav­ne­de de grå­di­ge selv og sik­re­de et for­dums øko­no­misk be­tra­engt er­hverv, og som så­ma­end og­så for­led­te dem til at sa­et­te kort­sig­tet egen vin­ding over eg­ne lang­sig­te­de in­ter­es­ser. Så­dan er det ba­re, må man er­ken­de, for­di bå­de for­nuft og fø­lel­ser gang på gang kom­mer til kort, når egois­men stik­ker sit fa­e­le fja­es frem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.