Men så kom Do­ris

Weekendavisen - - Samfund/udland - Af JES­PER VIND

HANNOVER – Un­der den ty­ske valg­kamp vak­te Al­ter­na­ti­ve für Deut­schland op­sigt med pa­ro­ler som »Bur­ka­er? Vi fo­re­tra­ek­ker biki­ni­er«, »Be­skyt Grund­loven imod Mer­kel«, »Hjem­stavn i ste­det for mul­ti­kul­ti«, »Vi er ik­ke ver­dens so­ci­al­kon­tor« og »Nye ty­ske­re? Dem la­ver vi selv«. Men ef­ter val­get i sep­tem­ber har det mest be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge ved par­ti­et fak­tisk va­e­ret, at de ik­ke har gjort sig spe­ci­elt be­ma­er­ket i det ty­ske par­la­ment i Ber­lin, hvor det el­lers er ble­vet tred­je­størst. Par­tiets 92 par­la­men­ta­ri­ke­re har hver­ken – som nog­le hav­de fryg­tet – for­styr­ret mø­de­r­ne i For­bunds­da­gen med til­råb, hep­pe­kor, ud­del­te er­kla­e­rin­ger på pa­pirark el­ler an­dre pro­vo­ka­tio­ner. Par­tiets po­li­ti­ske ord­fø­rer, Bernd Bau­mann, har ud­vist en ae­r­bø­dig, na­e­sten over­hø­flig, at­ti­tu­de over for den nye par­la­ments­for­mand Wol­f­gang Schäub­le – og­så selv om for­man­dens par­ti, CDU, li­ge­som de an­dre par­ti­er kon­se­kvent ud­gra­en­ser høj­re­po­puli­ster­ne og ik­ke vil have no­get med dem at gø­re. Me­di­er­ne og de an­dre par­ti­er har ven­tet på, at ma­sker­ne vil fal­de hos det un­ge pro­test­par­ti, men par­ti­le­del­sen har øn­sket at frem­stå som mere har­monisk i kølvan­det på Frauke Pe­trys – den ene af AfDs to for­ma­ends – dra­ma­ti­ske sor­tie da­gen ef­ter for­bunds­dags­val­get, en af­gang, hun be­grun­de­de med par­tiets man­gel på »rø­de linjer« over for ra­bi­a­te ty­per. Da We­e­ken­da­vi­sen fre­dag før we­e­ken­dens lands­mø­de i Hannover tal­te med den til­ba­ge­blev­ne par­ti­for­mand, den over­ve­jen­de na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve Jörg Meut­hen, var bud­ska­bet og­så li­ge så klart, som det var ke­de­ligt: »Jeg for­ven­ter ik­ke det sto­re dra­ma. Der bli­ver in­tet show­down i Hannover.« Par­ti­et vil oven på en ka­o­tisk og split­tet fa­se ger­ne frem­stå en tand mere respek­ta­belt, mo­dent, for­ud­si­ge­ligt, pro­fes­sio­nelt.

Tys­klands Sa­rah Pa­lin

Lands­mø­det for­løb da og­så i be­gyn­del­sen på den­ne for­ud­si­ge­li­ge må­de, og De­res ud­send­te hav­de na­e­sten fortr­udt rej­sen til den uchar­me­ren­de og be­ton­pra­e­ge­de ty­ske by. Men så kom Do­ris von Sayn-Witt­genste­in. En 63-årig kvin­de fra par­tiets kon­tro­ver­si­el­le høj­re­fløj, kal­det »Der Flü­gel«. Hun var ik­ke kendt af man­ge, da hun lør­dag klok­ken 18 gik på ta­ler­sto­len i kon­gres­cen­tret for at be­grun­de sit kan­di­da­tur til den ene af de to for­mand­spo­ster. In­gen reg­ne­de med hen­de, men en halv ti­me se­ne­re stod det tin­dren­de klart, at de ty­ske høj­re­po­puli­ster hav­de få­et en pen­dant til ame­ri­kan­ske Sa­rah Pa­lin. Li­ge­som Tea Par­ty-po­li­ti­ke­ren fra Ala­ska tog Re­pu­bli­ka­ner­ne med storm i 2008, ram­te Do­ris von SaynWitt­genste­in AfDs sja­el og hjer­te med en flam­men­de, ag­gres­siv ta­le. Her ham­re­de den smuk­ke, blon­de kvin­de iskoldt løs mod det mo­der­ne, glo­ba­li­se­re­de, mul­ti­kul­tu­rel­le ty­ske sam­fund. »Jeg vil ik­ke have, at vi bli­ver en del af det­te så­kald­te sam­fund. Det er ik­ke vo­res,« lød det med klar dik­tion til sta­dig stør­re ap­plaus. Hun tal­te in­stink­tivt fra hjer­tet og svor til fa­ed­re­land­ska­er­lig­he­den. »Kun na­tio­nal­sta­ten hol­der de­mo­kra­ti­et i li­ve,« an­før­te hun og fort­sat­te: »Ty­sker­ne har gen­nem de­res hi­sto­rie al­tid va­e­ret sta­er­ke, når de var eni­ge.« Von Sayn-Witt­genste­in af­vi­ste i svov­len­de ven­din­ger al­le tan­ker om, at par­ti­et skul­le va­e­re kom­pro­mis­sø­gen­de. »AfD skal ik­ke stra­e­be ef­ter sam­ar­bej­de med an­dre. AfD skal bli­ve så sta­er­kt, at de an­dre par­ti­er vil kom­me og tig­ge os om sam­ar­bej­de.« Hun ra­se­de og­så imod myn­dig­he­der­ne, der over­vå­ger den sta­er­kt høj­re­o­ri­en­te­re­de Iden­ti­ta­e­re Be­va­e­gel­se, som hun blot kald­te »en harm­løs grup­pe, der øver fol­ke­dan­se«, og hun hud­flet­te­de in­dig­ne­ret de vol­de­li­ge ven­stre­ek­stre­mi­ster, der uden for kon­gres­cen­tret hav­de over­fal­det et af AfDs nye par­la­ments­med­lem­mer og bra­ek­ket hans hånd­led. Sa­len kog­te af ju­bel, og ef­ter af­stem­nin­gen var sen­sa­tio­nen fuld­byr­det. Do­ris von Sayn-Witt­genste­in fik fle­re stem­mer end mod­kan­di­da­ten og fa­vo­rit­ten Ge­org Pa­z­der­ski fra par­tiets »mo­de­ra­te«, li­be­ral­kon­ser­va­ti­ve fløj. Pa­z­der­ski, som Frank­fur­ter Al­l­ge­me­i­ne Zei­tung al­le­re­de på for­hånd hav­de ud­råbt til sej­r­her­re, var la­en­ge al­li­e­ret med Frauke Pe­try og støt­te­de hen­des for­søg på at eks­klu­de­re Flü­gel-le­de­ren og Ho­lo­caust-re­vi­sio­ni­sten Björn Höcke.

Ka­os på kon­gres­sen

Do­ris von Sayn-Witt­genste­in mang­le­de dog én en­kelt stem­me for at have det nød­ven­di­ge ab­so­lut­te fler­tal, og der blev ud­skre­vet en ny af­stem­ning, som hel­ler ik­ke brag­te af­kla­ring – og nu var alt ka­os og for­vir­ring på kon­gres­sen. Pa­z­der­skis til­ha­en­ge­re var syn­ligt ryste­de over hans ude­blev­ne valg til med­for­mand, og der blev i kro­ge­ne talt om »kup« og »af­ta­le­brud« fra den na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve fløjs si­de, idet man­ge af dem åben­bart hav­de støt­tet den høj­re­na­tio­na­le mod­kan­di­dat. Så måt­te par­tiets »sta­er­ke mand«, par­ti­stra­te­gen Ale­xan­der Gau­land, tra­e­de til. Han er en af par­tiets grund­la­eg­ge­re og har gen­nem dets fi­re­åri­ge le­ve­tid isa­er ope­re­ret bag kulis­ser­ne. Han fik af­brudt valg­hand­lin­gen og trak for­mand­skan­di­da­ter­ne ind i et rum bag sce­nen. Da de kom ud en halv ti­me se­ne­re, hav­de man ind­gå­et en stu­de­han­del om, at de to kon­kur­ren­ter trak sig. I ste­det stil­le­de den 76-åri­ge Gau­land, der ha­el­der mest til de na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve, op som ene­ste kan­di­dat og blev valgt med 70 pro­cent af stem­mer­ne. Der var el­lers lagt op til en nø­je af­stemt, vel­ord­net pro­ces i be­sa­et­tel­sen af par­tiets to for­mand­spo­ster: Den na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve øko­no­mi­pro­fes­sor Jörg Meut­hen (fra Karls­ruhe) skul­le fort­sa­et­te på den ene for­mand­spost, den an­den skul­le gå til den li­be­ral­kon­ser­va­ti­ve tid­li­ge­re oberst Ge­org Pa­z­der­ski (fra Ber­lin). Et af­ba­lan­ce­ret kom­pro­mis mel­lem par­tiets po­li­ti­ske lej­re. Det var i hvert fald af­ta­len blandt par­ti­spid­ser­ne. Det mis­lyk­ke­des med det yder­ste høj­res over­ra­sken­de sta­er­ke magt­de­mon­stra­tion. Bag den stod le­de­ren af AfD i Thürin­gen, Björn Höcke. Han vi­ste der­med, at hans na­tio­na­li­sti­ske, völki­s­che »Flü­gel«, be­stemt ik­ke er et lil­le min­dre­tal og må­ske re­elt lig­ger in­de med en slags ve­to­ret. Og var de­res tun­ge­rap­pe kan­di­dat ble­vet par­ti­for­mand sam­men med Meut­hen, der selv ple­jer ven­ska­be­li­ge bånd til »Der Flü­gel«, hav­de det ik­ke ba­re va­e­ret øde­la­eg­gen­de for par­tiets mere »mo­de­ra­te« fløj, men og­så for den mere har­moni­sø­gen­de, un­der­spil­le­de kurs, som AfD har lagt ud med i For­bunds­da­gen i Ber­lin.

Mar­kant høj­re­ryk?

Et af de om­dis­ku­te­re­de spørgs­mål er imid­ler­tid, hvor langt AfD egent­lig er ryk­ket mod høj­re. Her er kon­klu­sio­nen ik­ke en­ty­dig hos de eks­per­ter, der fulg­te lands­mø­det på na­er­me­ste hold. En af dem er Spie­gel-jour­na­li­sten Mela­nie Amann, der er for­fat­ter til bo­gen Angst für Deut­schland – Die Wa­hr­heit über die AfD. »I for­bin­del­se med le­der­skif­ter har par­ti­et tid­li­ge­re ryk­ket mod høj­re. Men Ale­xan­der Gau­land var al­le­re­de in­den det­te lands­mø­de par­tiets sta­er­ke mand, og det er han jo sta­dig, så på den vis har par­ti­et må­ske ik­ke ryk­ket sig så me­get,« si­ger Mela­nie Amann til We­e­ken­da­vi­sen. »På den an­den si­de kan man og­så fast­slå, at Do­ris von Sayn-Witt­genste­ins brand­ta­le vi­ser, at op mod halv­de­len af de de­le­ge­re­de kan mo­bi­li­se­res for det yder­ste høj­re. Om man­ge af dem må man si­ge, at hvis de tog end­nu et skridt mod høj­re, er vi ov­re i det høj­re­ek­stre­me, hvor der kan va­e­re tvivl om, hvor­vidt man er på for­fat­nin­gens grund. Men dér er man over­ord­net set ik­ke end­nu, trods alt. Og selv om Höcke hav­de suc­ces med at sen­de Do­ris von Sayn-Witt­genste­in ind i kam­pen mod Pa­z­der­ski, var der fle­re an­dre af­stem­nin­ger om ho­ved­be­sty­rel­ses­plad­ser­ne, hvor Höck­es folk led ne­der­lag. Så man kan ik­ke ube­tin­get si­ge, at AfD ved det­te lands­mø­de er ryk­ket vold­somt la­en­ge­re mod høj­re,« si­ger Mela­nie Amann. Men spør­ger man Dr. Ti­mo Lo­cho­cki, der for­sker i tysk par­tipo­li­tik ved The Ger­man Mars­hall Fund i Ber­lin, er kon­klu­sio­nen en an­den: »Der er ik­ke la­en­ge­re tvivl om, at AfD er ble­vet til et NPD Light,« si­ger han med hen­vis­ning til det lil­le ny­na­zi­sti­ske par­ti, der isa­er står sta­er­kt i Øst­tys­kland. »På det­te lands­mø­de hør­te vi og­så ta­le­re, der slog langt sta­er­ke­re på de so­ci­a­le te­ma­er og kri­ti­se­re­de li­be­ra­lis­men, ka­pi­ta­lis­men og de sto­re ame­ri­kan­ske kon­cer­ner. Det er jo klas­si­ske NPD-te­ma­er. Man må si­ge, at al­le de, der tro­e­de, at AfD vil­le va­e­re på vej mod nor­ma­li­te­ten ef­ter ind­t­o­get i for­bund­s­par­la­men­tet, er ble­vet klo­ge­re,« si­ger Ti­mo Lo­cho­cki og er­ken­der, at han er over­ra­sket over ud­vik­lin­gen. »Par­ti­et stod i en ut­ro­lig gun­stig po­si­tion. Det vandt val­get, og der er in­gen sto­re te­ma­er li­ge nu i me­di­er­ne, som AfD be­hø­ver at ta­ge stil­ling til. Par­ti­et bur­de ik­ke va­e­re un­der pres. Al­li­ge­vel ser vi, at par­ti­et er to­talt uor­ga­ni­se­ret og ik­ke er i stand til at bli­ve eni­ge om, hvem der skal le­de. Det er tem­me­lig pro­ble­ma­tisk for par­ti­et, hvis det vil have en frem­tid.«

En ga­ve til FDP og CDU/CSU

At AfD har ma­ni­feste­ret sig som sta­er­kt ka­o­tisk er dog en ube­tin­get god nyhed for de an­dre ty­ske par­ti­er. For nu bli­ver det let­te­re for dem at ud­gra­en­se par­ti­et, for­ud­ser Ti­mo Lo­cho­cki. »Isa­er det li­be­ra­le FDP og Mer­kels CDU/CSU for­sø­ger at til­ba­ge­ero­bre nog­le af AfDs man­ge va­el­ge­re. Må­lin­ger vi­ser, at cir­ka halv­de­len af dem fak­tisk ik­ke stem­te på AfD i sym­pa­ti for det nye par­ti, men på grund af an­ti­pa­ti for de gam­le. Be­gi­ven­he­der­ne her på lands­mø­det er der­for en ga­ve til FDP og CDU/CSU, for nu ser det ud til, at det bli­ver let­te­re at lok­ke va­el­ge­re til­ba­ge. AfD frem­står min­dre og min­dre som et bor­ger­ligt al­ter­na­tiv,« vur­de­rer Lo­cho­cki og ud­dy­ber: »Sa­gen er, at der i Tys­kland er cir­ka 25-30 pro­cent af be­folk­nin­gen, der kan kal­des klas­sisk bor­ger­ligt-kon­ser­va­ti­ve. Man­ge af dem stem­te på AfD i sep­tem­ber, for­di de føl­te sig po­li­tisk hjem­lø­se i kølvan­det på Mer­kels ryk mod mid­ten. Min vur­de­ring er, at et ’Pa­z­der­ski-AfD’ vil­le have en chan­ce for at kapre yder­li­ge­re stem­mer fra CDU/CSU og FDP. Men den bor­ger­li­ge fløj i AfD er ble­vet yd­my­get ge­val­digt, mens AfD ba­re ryk­ker mere og mere mod høj­re. Min ana­ly­se er, at hvis CDU/CSU og FDP ska­er­per de­res bor­ger­li­ge pro­fil, vil de stå med go­de kort på hån­den til at vin­de man­ge af de seks mil­li­o­ner AfD-va­el­ge­re til­ba­ge. Pro­ces­sen er al­le­re­de i gang. FDP har få­et en mere na­tio­nal­li­be­ral pro­fil, og i CDU er der sta­er­ke, yn­gre kra­ef­ter, der vil ryk­ke par­ti­et mod høj­re.« – Hvor­dan vil det ske, kon­kret? »Det hand­ler om at la­eg­ge stør­re va­egt på en hård flygt­nin­gepo­li­tik, fle­re krav til in­te­gra­tion, skep­sis over­for at gi­ve Eu­rozo­nen mere magt. Det­te høj­re­ryk vil dog ik­ke i så høj grad kom­me til ud­tryk i form af kon­kre­te po­li­ti­ske til­tag, men som ska­er­pet re­to­rik,« spår Ti­mo Lo­cho­cki. En tred­je po­li­tisk iagt­ta­ger, der fulg­te sla­gets gang i Hannover, er Lo­t­har Probst, der er po­li­to­log og pro­fes­sor ved uni­ver­si­te­tet i Bre­men. Han er langt hen ad vej­en enig med Lo­cho­ck­is ana­ly­se. »Det er et in­ter­es­sant spørgs­mål i tysk po­li­tik, hvor­vidt der vil op­stå et sta­er­ke­re kon­kur­ren­ce­for­hold mel­lem isa­er AfD og FDP. En af grun­de­ne til, at FDPs li­be­ra­le le­der, Chri­sti­an Lind­t­ner, for­lod re­ge­rings­for­hand­lin­ger­ne med Mer­kels kon­ser­va­ti­ve CDU/CSU og De Grøn­ne var jo nok, at FDP så bed­re kun­ne pro­fi­le­re sig over for de man­ge bor­ger­li­ge, som er ble­vet po­li­tisk hjem­lø­se, og som AfD hidtil har va­e­ret ut­ro­ligt dyg­ti­ge til at ap­pel­le­re til. Man­ge af de va­el­ge­re sym­pa­ti­se­rer ik­ke med he­le AfD-pak­ken. Ef­ter det sto­re dra­ma i Hannover bli­ver det en stor ud­for­dring for AfD at be­hol­de de man­ge bor­ger­li­ge pro­testva­el­ge­re.« Lo­t­har Probst un­der­stre­ger, at AfD-va­el­ger­ne ik­ke kun kom­mer fra de an­dre høj­re­par­ti­er; man­ge af dem har tid­li­ge­re stemt på so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne i SPD el­ler Die Lin­ke på den yder­ste ven­stre­fløj. »Na­e­sten al­le de ty­ske par­ti­er har va­e­ret me­get la­en­ge om at for­stå hvil­ken util­freds­hed, der har bredt sig i de­le af be­folk­nin­gen. Man har ik­ke ta­get det al­vor­ligt, men har over en bred kam stig­ma­ti­se­ret de her folk som na­zi­ster. Med AfDs ind­t­og i For­bunds­da­gen i Ber­lin er de an­dre par­ti­er vir­ke­lig ud­for­dret og må for­sta­er­ke og for­fi­ne de­res stra­te­gi over for AfD.«

FO­TO: EPA/FOCKE STRANGMANN

Do­ris von Sayn-Witt­genste­in, »den ty­ske Sa­rah Pa­lin«, der sat­te rav i kon­gres­sen: »De an­dre par­ti­er vil kom­me og tig­ge os om sam­ar­bej­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.