Na­e­ste år i Jerus­a­lem

Weekendavisen - - Udland - Af HANS HEN­RIK FAFNER

TEL AVIV – Pra­esi­dent Do­nald J. Trump an­er­kend­te i en ta­le ons­dag Jerus­a­lem som Is­ra­els ho­ved­stad og aen­dre­de der­med syv år­ti­ers ame­ri­kansk prak­sis. Men den fy­si­ske aen­dring som føl­ge af be­slut­nin­gen, nem­lig flyt­nin­gen af den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de fra sin nu­va­e­ren­de be­lig­gen­hed i Tel Aviv til Jerus­a­lem, står end­nu åben. Ik­ke de­sto min­dre var den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Be­ny­a­min Ne­ta­ny­a­hu, straks ude med de sto­re ord. »I dag bli­ver vo­res na­tio­na­le og hi­sto­ri­ske iden­ti­tet be­kra­ef­tet,« sag­de han, end­nu in­den Trump var kom­met med sin of­fi­ci­el­le er­kla­e­ring. Den pa­la­esti­nen­si­ske le­der, Ma­h­moud Ab­bas, sva­re­de med at kal­de til sam­ling, og imens lød der ad­va­ren­de stem­mer fra det me­ste af den ara­bi­ske ver­den. Og i Anka­ra hav­de pra­esi­dent Re­cep Tayyip Er­do­gan al­le­re­de da­ge for­in­den ad­va­ret om, at skrid­tet vil fø­re til hjem­kal­del­se af Tyr­ki­ets am­bas­sa­dør i Tel Aviv. Det­te vil va­e­re »en rød streg« for al­le mus­li­mer, lød be­ske­den. Men hvor­for be­ty­der det så me­get? Det is­ra­el­ske par­la­ment, Knes­set, lig­ger al­le­re­de i Jerus­a­lem, og bort­set fra det for­mel­le – og de uden­land­ske am­bas­sa­der - fun­ge­rer by­en på al­le må­der som is­ra­elsk ho­ved­stad. Først og frem­mest er der den na­er­lig­gen­de og vel­kend­te for­kla­ring. De to folk, is­ra­e­ler­ne og pa­la­esti­nen­ser­ne, gør krav på det sam­me land, og for beg­ge par­ter har Jerus­a­lem en stor sym­bol­be­tyd­ning. Den er hel­lig by for bå­de jø­der, mus­li­mer og krist­ne, og det jø­di­ske folk har gen­nem år­hund­re­der ind­flet­tet or­de­ne »na­e­ste år i Jerus­a­lem« i de­res bøn­ner. I den se­ku­la­e­re tan­ke­ver­den knyt­ter den jø­di­ske na­tio­nal­be­va­e­gel­se, zi­o­nis­men, sig sta­er­kt til by­en, idet Zion er nav­net på et af de bjer­ge, Jerus­a­lem lig­ger på. I mus­lim­sk tra­di­tion er by­en blandt de hel­lig­ste, na­est ef­ter Mek­ka og Me­di­na. Ik­ke de­sto min­dre ind­t­og Jerus­a­lem ik­ke no­gen cen­tral plads i de tid­li­ge zi­o­ni­sters fo­re­stil­lin­ger. Jour­na­li­sten Theo­dor Herzl, der i 1896 be­skrev si­ne vi­sio­ner i bo­gen Den jø­di­ske stat og of­te be­teg­nes som den po­li­ti­ske zi­o­nis­mes fa­der, fo­re­stil­le­de sig, at lan­dets ho­ved­stad skul­le lig­ge på Kar­mel­b­jer­get, og Is­ra­els før­ste pre­mi­er­mi­ni­ster, David Ben Gurion, hav­de be­stemt hel­ler ik­ke Jerus­a­lem som hø­je­ste pri­o­ri­tet. Da FN den 29. novem­ber 1947 vedt­og re­so­lu­tion 181, alt­så for­sla­get om at de­le lan­det i to na­e­sten li­ge sto­re sta­ter, lå det i pla­nen, at Jerus­a­lem skul­le va­e­re in­ter­na­tio­nal zo­ne med uhin­dret ad­gang til hel­lig­dom­me­ne for al­le tros­sam­fund. Da sta­ten Is­ra­el blev en re­a­li­tet i maj 1948, blev Knes­set og cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen der­for pla­ce­ret i Tel Aviv. Imens blev pa­la­esti­nen­ser­nes drøm­me om en stat al­drig til no­get, og spørgs­må­let om en ho­ved­stad for­to­ne­de sig. At den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­de kom til at lig­ge i Tel Aviv ha­en­ger sam­men med, at USA al­le­re­de an­er­kend­te den nye stat med ved­ta­gel­sen af re­so­lu­tion 181. Og ef­ter­som man jo ik­ke la­eg­ger en am­bas­sa­de i en in­ter­na­tio­nal zo­ne, var Tel Aviv det na­tur­li­ge valg.

Na­tio­nal­fø­lel­ser

Den før­ste krig mel­lem Is­ra­el og de ara­bi­ske na­bo­er, i 1948-49, før­te til en hold­nings­a­en­dring, som er en del af den ak­tu­el­le pro­ble­ma­tik. Ben Gurion over­vandt sin per­son­li­ge aver­sion mod Jerus­a­lem, og i de­cem­ber 1949 gav han ef­ter for den sta­er­ke na­tio­nal­fø­lel­se og flyt­te­de par­la­men­tet Knes­set, og der­med ho­ved­sta­den, til Jerus­a­lem. Man­ge af hans par­ti­fa­el­ler men­te, at han der­med ri­si­ke­re­de at kom­me på kon­fron­ta­tions­kurs med ame­ri­ka­ner­ne. Kri­sen ude­blev imid­ler­tid, og i dagens is­ra­el­ske de­bat hø­res det­te for­hold of­te som ar­gu­ment for, at ver­dens­sam­fun­det ik­ke nød­ven­dig­vis re­a­ge­rer ne­ga­tivt, hvis Is­ra­el tra­ef­fer uni­la­te­ra­le be­slut­nin­ger ved­rø­ren­de Jerus­a­lem. Med Knes­set fulg­te flyt­nin­gen af mi­ni­ste­ri­er­ne, så det i dag kun er for­svars­mi­ni­ste­ri­et, der fort­sat lig­ger i Tel Aviv. På net­op den­ne tid etab­le­re­de fle­re og fle­re lan­de diplo­ma­tisk for­bin­del­se med Is­ra­el, og i be­gyn­del­sen af 1950er­ne hav­de 16 af dem åb­net am­bas­sa­der i Jerus­a­lem. Ho­ved­par­ten var lat­i­na­me­ri­kan­ske el­ler afri­kan­ske lan­de, men og­så den hol­land­ske am­bas­sa­de lå i by­en. På det tids­punkt lød ar­gu­men­ta­tio­nen, at det ik­ke var no­gen de ju­re-an­er­ken­del­se af Jerus­a­lem som Is­ra­els ho­ved­stad, men at grun­den var prak­tisk. Un­der Seks­da­ge­skri­gen i ju­ni 1967 be­sat­te Is­ra­el blandt an­det Vest­bred­den, og det før­te til en ny ter­mi­no­lo­gi. Nu kun­ne man be­teg­ne den is­ra­el­ske re­ge­rings­by som slet og ret Jerus­a­lem, hvil­ket im­pli­cit og­så om­fat­te­de det pa­la­esti­nen­si­ske Østjerus­a­lem, og nog­le valg­te at ta­le om »det for­e­ne­de Jerus­a­lem«. En lo­gisk føl­ge blev Knes­sets ved­ta­gel­se af en lov, der i 1980 ik­ke ba­re an­nek­te­re­de de pa­la­esti­nen­si­ske de­le af by­en, men og­så om­tal­te den som »Is­ra­els evi­ge og for­e­ne­de ho­ved­stad«. Det fik samt­li­ge am­bas­sa­der til at flyt­te til Tel Aviv, og si­den da har in­tet land haft sin of­fi­ci­el­le re­pra­e­sen­ta­tion i by­en. Det er den­ne ud­vik­ling, Trump er i fa­erd med at om­gø­re. I vir­ke­lig­he­den ta­ger han en gam­mel sag op, for al­le­re­de i 1995 vedt­og ame­ri­ka­ner­ne den så­kald­te Jerus­a­lem Em­bas­sy Act, der si­ger, at am­bas­sa­den skal flyt­tes. Men loven gi­ver og­så den sid­den­de pra­esi­dent mu­lig­hed for at ud­sky­de be­slut­nin­gen ved hvert hal­ve år at un­der­skri­ve en er­kla­e­ring her­om. Det har Trump al­le­re­de gjort én gang, men nu kø­rer lø­bet alt­så. Ud­mønt­nin­gen af be­slut­nin­gen er op­delt i to fa­ser, som nok er es­sen­sen i det ak­tu­el­le po­li­ti­ske spil. Den før­ste er den for­mel­le an­er­ken­del­se af Jerus­a­lem som ho­ved­stad, hvil­ket vi så i den­ne uge. Den an­den er sel­ve flyt­nin­gen, som me­nes at kun­ne ta­ge op til fi­re år ef­ter iva­er­ksa­et­tel­sen, og den­ne del er ind­til vi­de­re ik­ke ble­vet pro­gram­sat.

Ne­ta­ny­a­hus ge­vinst

Her lig­ger en stor del af år­sa­gen til den pa­la­esti­nen­si­ske frygt for ud­vik­lin­gen. At ame­ri­ka­ner­ne nu an­er­ken­der Jerus­a­lem som is­ra­elsk ho­ved­stad er nok et dra­stisk skridt, men dog sta­dig­va­ek for­ma­lia. Men bli­ver sel­ve am­bas­sa­den først flyt­tet, stil­ler tin­ge­ne sig an­der­le­des; da vil det ek­sem­pel­vis va­e­re na­tur­ligt, at by­ens to ame­ri­kan­ske kon­su­la­ter – i hen­holds­vis den ve­st­li­ge og den øst­li­ge del af by­en – bli­ver sløj­fet og funk­tio­ner­ne over­ført til am­bas­sa­den. Og kon­su­la­tet i det pa­la­esti­nen­si­ske Østjerus­a­lem be­trag­tes som en form for ame­ri­kansk re­pra­e­sen­ta­tion i det pa­la­esti­nen­si­ske selv­sty­re­om­rå­de. Det kan kun be­trag­tes som et hårdt slag for den pa­la­esti­nen­si­ske le­der, Ma­h­moud Ab­bas, for­di hans er­kla­e­re­de mål om Jerus­a­lem som pa­la­esti­nen­sisk ho­ved­stad der­med for­to­ner sig. Han mi­ster nu an­se­el­se i sit eget po­li­ti­ske bag­land, hvil­ket vil gø­re det sva­e­re­re for ham at gen­nem­fø­re den plan­lag­te for­so­ning mel­lem sit eget Fa­tah-par­ti, der re­ge­rer på Vest­bred­den, og Ha­mas på Ga­za­stri­ben, som er for­ud­sa­et­nin­gen for iva­er­ksa­et­tel­se af en de­ci­de­ret freds­pro­ces. Det sa­et­ter Trump i stand til ef­ter­føl­gen­de at er­kla­e­re, at han stod klar med et freds­i­ni­ti­a­tiv, men at det ik­ke lod sig gen­nem­fø­re, for­di den pa­la­esti­nen­si­ske vil­je ik­ke var til ste­de. Den is­ra­el­ske le­der, Be­ny­a­min Ne­ta­ny­a­hu, har der­i­mod god grund til at va­e­re vel­for­nø­jet. Han har la­en­ge haft be­hov for at for­bed­re sit for­hold til lan­dets na­tio­na­le høj­re­fløj, for hvem Storjerus­a­lem og bosa­et­tel­ser­ne på Vest­bred­den har cen­tral be­tyd­ning. Hvis han oveni­kø­bet kan frem­stå som le­de­ren, der har få­et op­fyldt et øn­ske, som man­ge is­ra­e­le­re har na­e­ret li­ge si­den 1949, vil den po­li­ti­ske ge­vinst i en vis ud­stra­ek­ning kun­ne af­le­de op­ma­er­k­som­he­den fra de kor­rup­tions­sa­ger, der li­ge nu la­eg­ger en skyg­ge over hans po­li­ti­ske frem­tid.

JONATHAN ERNST FO­TO: REU­TERS/

Trump ved Gra­e­demu­ren i Jerus­a­lem un­der sit be­søg i maj. Ons­dag om­gjor­de han syv år­ti­ers ame­ri­kansk po­li­tik og an­er­kend­te by­en som Is­ra­els ho­ved­stad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.