Ha­e­vet over loven?

Weekendavisen - - Udland - Af NIKLAS HESSEL

Det er na­ep­pe et godt tegn, når en ame­ri­kansk le­der la­der sig for­sva­re med ar­gu­men­ter, der va­ek­ker min­del­ser om Ri­chard Nixons de­fen­sorat. Ik­ke de­sto min­dre var det, hvad Do­nald Trump gjor­de i den­ne uge, hvor hans ad­vo­kat Jo­hn Dowd kom sin chef til undsa­et­ning på op­sigtsva­ek­ken­de vis i et in­ter­view med net­me­di­et Axios. Nog­le iagt­ta­ge­re har vur­de­ret, at Trump kan have gjort sig skyl­dig i ob­struction of ju­sti­ce, alt­så for­søg på at hin­dre en ef­ter­forsk­ning, med sin fy­ring af FBI-chef Ja­mes Co­mey, og me­ner, at den sa­er­li­ge ef­ter­for­sker Ro­bert Mu­el­ler ar­bej­der på at af­da­ek­ke net­op det spørgs­mål. Men no­get så­dant er slet ik­ke mu­ligt, for­kla­re­de Dowd: »Pra­esi­den­ten kan ik­ke ob­stru­e­re rets­hånd­ha­e­vel­sen, for han er den øver­ste hånd­ha­e­ver af loven (...) og har al mu­lig ret til at ud­tryk­ke sit syn på en hvil­ken som helst sag.« Som man­ge hur­tigt be­ma­er­ke­de, lød det na­e­sten som et ek­ko af Nixons her­o­stra­tisk be­røm­te diktum: »Når pra­esi­den­ten gør det, be­ty­der det, at det ik­ke er ulov­ligt.« Og hvor­for dog ge­rå­de ud i en så sa­e­r­e­gen og fa­re­fuld ar­gu­men­ta­tion, med­min­dre man fryg­ter, hvad en ef­ter­forsk­ning vil fin­de frem til? »Jeg ser det som et tegn på no­get na­er des­pe­ra­tion over, hvor dår­ligt det her ta­ger sig ud, at de brin­ger den på­stand til torvs,« si­ger Har­ry Lit­man, der un­der­vi­ser i for­fat­nings­ret ved Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia Los An­ge­les og var fø­de­ral che­fankla­ger i Penn­sylva­nia i Bill Cl­in­tons pra­esi­dent­pe­ri­o­de, til We­e­ken­da­vi­sen. Trump og hans juri­ster har i det he­le ta­get haft pro­ble­mer med den of­fen­siv, de iva­er­k­sat­te, ef­ter at det i fre­dags blev of­fent­lig­gjort, at pra­esi­den­tens tid­li­ge­re na­tio­na­le sik­ker­heds­rå­d­gi­ver Mi­cha­el Flynn har er­kla­e­ret sig skyl­dig i at have lø­jet over for FBI om si­ne sam­ta­ler med den rus­si­ske am­bas­sa­dør Ser­gej Kis­li­jak og nu sam­ar­bej­der med Ro­bert Mu­el­ler. I et twe­et lør­dag slog pra­esi­den­ten fast, at han var nødt til at fy­re Flynn, »for­di han løj over for vi­ce­pra­esi­den­ten og FBI«, men at løg­ne­ne var al­de­les unød­ven­di­ge, da Flynn ik­ke hav­de gjort no­get ulov­ligt, som der skul­le da­ek­kes over. Twe­e­tet vak­te stor op­ma­er­k­som­hed, men af an­dre år­sa­ger end den til­sig­te­de: Trump hav­de nem­lig ik­ke før sig­na­le­ret, at han tid­ligt i for­lø­bet vid­ste, at Flynn hav­de gi­vet FBI us­an­de op­lys­nin­ger (en straf­bar hand­ling, som kan med­fø­re fle­re års fa­engsel). Og den op­lys­ning kan styr­ke mi­stan­ken om, at pra­esi­den­ten gjor­de sig skyl­dig i ob­struction of ju­sti­ce, da han for­søg­te at få da­va­e­ren­de FBI-chef Ja­mes Co­mey til at drop­pe ef­ter­forsk­nin­gen af Mi­cha­el Flynn da­gen ef­ter sik­ker­heds­rå­d­gi­ve­rens exit i fe­bru­ar, så­dan som Co­mey har for­kla­ret i et vid­neud­sagn. »Hvis Trump for­stod, at Flynn hav­de lø­jet over for FBI, da han bad Co­mey op­gi­ve sa­gen, be­gyn­der det i høj grad at lig­ne et il­le­gi­timt for­søg på at luk­ke en vel­be­grun­det og va­er­di­fuld ef­ter­forsk­ning ned,« si­ger Har­ry Lit­man. I ste­det for at af­sti­ve sit for­svar med Twit­ter-ud­mel­din­gen hav­de pra­esi­den­ten til­sy­ne­la­den­de lagt en fa­el­de for sig selv.

Da­ma­ge con­trol

Snart var hans hja­el­pe­re i gang med iha­er­dig da­ma­ge con­trol: Det var i vir­ke­lig­he­den Trumps ad­vo­kat Jo­hn Dowd, som hav­de la­vet ud­ka­stet til op­da­te­rin­gen, der var uhel­digt for­mu­le­ret, lød bud­ska­bet. Trump hav­de fak­tisk ik­ke få­et at vi­de, at Flynn løj for FBI, for­tal­te Dowd til Was­hin­g­ton Post; pra­esi­den­ten skul­le dog va­e­re ble­vet in­for­me­ret om, at sik­ker­heds­rå­d­gi­ve­rens ud­sagn til ef­ter­for­sker­ne var iden­ti­ske med hans (us­an­de) be­sked til Mi­ke Pen­ce, da det he­le ud­spil­le­de sig i be­gyn­del­sen af året, så for­skel­len er sva­er at få øje på. Det sam­me ga­el­der for lo­gik­ken i be­ske­der­ne fra Trump og hans juri­di­ske be­red­skab, der mest sy­nes at have gjort ondt va­er­re; en ano­nym kil­de ta­et på Det Hvi­de Hus kal­der over for Was­hin­g­ton Post lør­da­gens twe­et et »screw-up af hi­sto­ri­ske di­men­sio­ner«. Egent­lig skul­le Do­nald Trump have brugt den­ne uge på at so­le sig i en sja­el­den sejr: en om­fat­ten­de re­pu­bli­kansk skat­tere­form, som snart ven­tes en­de­ligt ved­ta­get, der blandt an­det skal sa­en­ke sel­skabs­skat­ten fra 35 til 20 pro­cent og ind­fø­re tids­be­gra­en­se­de let­tel­ser for al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ne­re. Men Flynn-sa­gen har stjå­let me­gen op­ma­er­k­som­hed fra suc­ces­hi­sto­ri­en, og den tid­li­ge­re sik­ker­heds­rå­d­gi­vers sam­ar­bej­de med Mu­el­ler kan da og­så bli­ve sa­er­de­les uvel­kom­ment for Trump og hans in­der­kreds, hvis no­gen skul­le have no­get at skju­le, for eks­ge­ne­ra­len var en helt cen­tral skik­kel­se un­der valg­kampag­nen og de før­ste 24 da­ge af pra­esi­den­tens re­ge­rings­pe­ri­o­de. Den kon­tro­ver­si­el­le Flynn – der i 2014 blev fy­ret som le­der af for­svar­s­ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten af Oba­ma og un­der valg­kam­pen of­te før­te an i »lo­ck her up«-rå­be­ne mod Hil­lary Cl­in­ton – kan må­ske ka­ste lys over, hvor­for Trump an­gi­ve­ligt for­søg­te at sa­et­te en stop­per for FBI-ef­ter­forsk­nin­gen af hans sag (no­get, pra­esi­den­ten selv be­na­eg­ter). »Hvis han gjor­de det for at skju­le no­get, kan man me­get vel for­ven­te, at Flynn selv ved, hvad dét var – og Flynn har lo­vet at sam­ar­bej­de fuldt ud med Mu­el­ler og er ik­ke i stand til at hø­ste for­de­le­ne ved det sam­ar­bej­de, før han ind­fri­er sin del af af­ta­len. Så det er gan­ske sand­syn­ligt, at vi vil fin­de ud af, hvad der lig­ger bag,« si­ger Har­ry Lit­man til We­e­ken­da­vi­sen. Det er og­så va­erd at ha­ef­te sig ved, at Mu­el­lers sag mod Flynn kun hand­ler om hans løg­ne over for FBI, selv om den tid­li­ge­re mi­li­ta­er­mand iføl­ge rap­por­ter i ame­ri­kan­ske me­di­er har en hel del an­dre pro­ble­ma­ti­ske sa­ger i ba­ga­gen. Han re­gi­stre­re­de for ek­sem­pel ik­ke på be­hø­rig vis sit lob­by­ar­bej­de for Tyr­ki­et, som fandt sted un­der valg­kampag­nen, og han skul­le til­med have del­ta­get i et mø­de med tyr­ki­ske re­pra­e­sen­tan­ter, hvor der blev talt om at kid­nap­pe Er­do­gans ame­ri­kansk­bo­sat­te ae­r­kefjen­de Fet­hul­lah Gü­len, som den tyr­ki­ske pra­esi­dent an­kla­ger for at stå bag sid­ste års kup­for­søg i lan­det. I ons­dags be­ret­te­de New York Ti­mes så, at Flynn iføl­ge en whi­st­le­blower helt frem til ju­ni 2016 skal have va­e­ret in­vol­ve­ret i for­ret­nings­pla­ner om at byg­ge at­om­re­ak­to­rer i Mel­le­mø­sten sam­men med Rusland og skal have er­kla­e­ret over for sin for­ret­nings­for­bin­del­se, som han fast­holdt ta­et­te bånd til, at USAs øko­no­mi­ske sank­tio­ner mod rus­ser­ne hur­tigt vil­le bli­ve af­skaf­fet. Det er na­er­lig­gen­de at an­ta­ge, at Mu­el­ler bru­ger nog­le af de man­ge be­la­sten­de in­for­ma­tio­ner, der fl­o­re­rer om Flynn, som en klem­me på mi­li­ta­er­man­den for at sik­re, at han ta­ler åben­hjer­tigt om si­ne gam­le fa­el­ler.

Et nyt ka­pi­tel?

Rets­do­ku­men­ter­ne i den tid­li­ge­re sik­ker­heds­rå­d­gi­vers sag vi­ser, at højt­pla­ce­re­de folk i Trump-lej­ren har va­e­ret vi­den­de om el­ler bi­dra­get til de ak­ti­vi­te­ter, som han – af uvis­se år­sa­ger – for­søg­te at hem­me­lig­hol­de for FBI. Det dre­jer sig blandt an­det om en te­le­fon­sam­ta­le i de­cem­ber 2016 med den rus­si­ske am­bas­sa­dør Kisl­jak, hvor Flynn op­for­dre­de rus­ser­ne til ik­ke at eska­le­re si­tu­a­tio­nen yder­li­ge­re, ef­ter at Oba­ma ud­vi­ste 35 rus­si­ske diplo­ma­ter som straf for ind­blan­din­gen i det ame­ri­kan­ske valg – Pu­tin und­lod fak­tisk at gø­re gen­ga­eld. Flynn ori­en­te­re­de iføl­ge do­ku­men­ter­ne et an­det le­den­de med­lem af Trumps over­gangs­hold om sam­ta­len før og ef­ter, at den fandt sted; iføl­ge New York Ti­mes skul­le det dre­je sig om K.T. McFar­land, der blev Flynns høj­re hånd som sik­ker­heds­rå­d­gi­ver og li­ge nu ven­ter på at bli­ve god­kendt som am­bas­sa­dør til Sin­ga­po­re. Flynn prø­ve­de og­så at over­ta­le Rusland til at gå imod en af­stem­ning i FNs Sik­ker­heds­råd, der for­døm­te is­ra­el­ske bosa­et­tel­ser; det ske­te på op­for­dring fra en an­den le­den­de fi­gur på over­gangs­hol­det, som fle­re me­di­er har iden­ti­fi­ce­ret som pra­esi­den­tens svi­ger­søn og rå­d­gi­ver, Ja­red Kus­h­ner. Selv om det er højst uor­to­dokst for en nyvalgt pra­esi­dents stab at fø­re så ak­tiv en uden­rigs­po­li­tik, in­den den er til­t­rå­dt, er det tvivl­s­omt, om det er straf­bart (den så­kald­te Lo­gan Act, som i prin­cip­pet for­by­der den­ne ty­pe uof­fi­ci­elt diplo­ma­ti, har ik­ke va­e­ret an­vendt si­den det 19. år­hund­re­de og ses af de fle­ste iagt­ta­ge­re som ud­da­te­ret). Men top­folk som Kus­h­ner og Do­nald Trump Jr. – der for ek­sem­pel i ju­ni 2016 mød­tes med en rus­sisk ad­vo­kat ef­ter at va­e­re ble­vet lo­vet be­la­sten­de op­lys­nin­ger om Hil­lary Cl­in­ton – fun­de­rer mu­lig­vis over, hvad Flynn mon el­lers kan forta­el­le den sa­er­li­ge ef­ter­for­sker om de­res gø­re­mål. I den­ne uge med­del­te fle­re me­di­er, at Mu­el­ler skul­le have bedt Deut­sche Bank – hvor Do­nald Trump har lånt man­ge mil­li­o­ner dol­lars – om op­lys­nin­ger ved­rø­ren­de kon­ti til­hø­ren­de pra­esi­den­ten el­ler per­so­ner med for­bin­del­se til ham. »Det vil­le ind­vars­le åb­nin­gen af en helt ny vej i ef­ter­forsk­nin­gen, og net­op den som Trump sy­nes at fryg­te mest: al­le hans øko­no­mi­ske ulyk­ke­stil­fa­el­de,« si­ger Lit­man med hen­vis­ning til en ra­ek­ke kon­kur­ser, som ram­te pra­esi­den­tens for­ret­nin­ger i 90er­ne. Unavn­giv­ne ame­ri­kan­ske em­bed­skil­der si­ger til Reu­ters, at for­må­let blandt an­det skul­le va­e­re at fin­de ud af, om ban­ken har vi­de­re­solgt no­get af hans ejen­doms­ga­eld til rus­si­ske ban­ker, som der­med i prin­cip­pet kun­ne udø­ve indflydelse på ham. Jay Se­kulow, en af Trumps ad­vo­ka­ter, af­vi­ser dog, at Deut­sche Bank skul­le va­e­re ble­vet an­mo­det om at ud­le­ve­re pra­esi­den­tens øko­no­mi­ske op­lys­nin­ger. Trump og hans støt­ter har på de­res si­de fun­det na­e­ring til te­o­ri­en om, at han er of­fer for en po­li­tisk mo­ti­ve­ret hek­sej­agt i nyhe­den om, at en FBI-agent er ble­vet for­flyt­tet fra Ro­bert Mu­el­lers ef­ter­forsk­ning, for­di han hav­de sendt sms’er, der an­gi­ve­ligt var kri­ti­ske over for pra­esi­den­ten. Agen­ten, Pe­ter Strzok, var og­så en cen­tral me­d­ar­bej­der i ef­ter­forsk­nin­gen af Hil­lary Cl­in­tons ur­eg­le­men­te­re­de brug af en pri­vat e-mail­ser­ver, som ik­ke før­te til en straf­fesag. »Nu be­gyn­der det he­le at gi­ve me­ning!« kon­sta­te­re­de pra­esi­den­ten søn­dag på Twit­ter. Trump prø­ver »at fast­hol­de den go­de tred­je­del af va­el­ger­ne, som støt­ter ham, og få det til at se ud, som om det he­le er en del af en kul­tur­kamp«, kon­sta­te­rer Har­ry Lit­man. Bund­linj­en ef­ter de se­ne­ste be­gi­ven­he­der er dog, at en sag om ob­struk­tion af rets­hånd­ha­e­vel­sen er ble­vet langt mere sand­syn­lig end før, me­ner han. Der­med kan man na­tur­lig­vis ik­ke for­ud­skik­ke, at for­lø­bet vil en­de med en rigs­rets­sag mod pra­esi­den­ten, til­fø­jer Lit­man: »Men der er skru­et gan­ske be­trag­te­ligt op for blus­set un­der Det Ova­le Va­e­rel­se.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.