Drøm­men om Eu­ro­pa

Weekendavisen - - Udland - Af SI­MON STEFANSKI & THO­MAS TJAERANDSEN

BANJUL, GAMBIA – For to år si­den drøm­te 27-åri­ge Muham­med Sus­so, li­ge­som så man­ge an­dre un­ge gam­bi­a­ne­re, om at ta­ge til Eu­ro­pa og få en ud­dan­nel­se og et job, så han kun­ne sen­de pen­ge hjem til sin fa­mi­lie. På de so­ci­a­le me­di­er fulg­te han med i ven­ners og be­kend­tes liv i Eu­ro­pa, hvor hver­da­gen blev frem­stil­let som en dans på ro­ser. Så­dan et liv vil­le han og­så have. »Jeg så de­res bil­le­der på Fa­ce­book og tal­te med dem på WhatsApp, og det over­be­vi­ste mig om, at det kun­ne la­de sig gø­re. Når jeg skrev med dem, for­tal­te de, at de går i sko­le. Jeg kun­ne jo se, hvor­dan de kun­ne sen­de pen­ge hjem. Jeg ar­bej­de­de her i Gambia og kun­ne knap nok hja­el­pe min fa­mi­lie.« I dag, to år se­ne­re, vil­le Muham­med øn­ske, at han kun­ne forta­el­le sit 25-åri­ge jeg, at han skul­le bli­ve hjem­me. Vi mø­der ham ved det gam­le Uaf­ha­en­gig­heds­sta­dion i ud­kan­ten af Gam­bi­as ho­ved­stad Banjul, hvor han hver uge mø­des med an­dre un­ge hjemvend­te gam­bi­a­ne­re i én af gym­na­stiksa­le­ne. Det er or­ga­ni­sa­tio­nen Acti­vis­ta, der ar­ran­ge­rer mø­de­r­ne, og her for­sø­ger man at kla­e­de de hjemvend­te un­ge på til et nyt liv i Gambia. De un­ge hja­el­per og­så hin­an­den med at be­ar­bej­de de trau­ma­ti­se­ren­de op­le­vel­ser, som man­ge af dem har haft i Li­by­en. Egent­lig er Muham­med ik­ke me­get for at la­de sig in­ter­viewe om sin rej­se mod Eu­ro­pa; »det er ik­ke så rart at ta­le om,« som han si­ger. Rej­sen stop­pe­de brat i far­van­det ud for Li­by­ens kyst, og selv om det ef­ter­hån­den er et styk­ke tid si­den, pla­ger min­der­ne ham sta­dig. »Det var for­fa­er­de­ligt. Jeg star­te­de her i Banjul, og rej­ste gen­nem Se­ne­gal, Ma­li, Bur­ki­na Fa­so, Ni­ger og til sidst gen­nem Sa­ha­ra og ind i Li­by­en. Ør­ke­nen var det va­er­ste.« Muham­med er en spin­kel fyr med et mildt smil og et par smal­le øj­ne. Han hav­de ar­bej­det som sko­lela­e­rer i Banjul og spa­ret hver en da­la­si sam­men, tre ful­de må­nedsløn­nin­ger, så han hav­de råd til at be­ta­le for den 6500 km lan­ge rej­se gen­nem Nord­afri­ka og over Mid­del­ha­vet. Pen­ge, der dog skul­le vi­se sig at va­e­re spild­te. »Vi var ik­ke nå­et ret langt ud fra ky­sten, før den li­by­ske kystvagt plud­se­lig om­rin­ge­de vo­res båd og tvang os til at sej­le til­ba­ge. De sag­de, at de vil­le sa­et­te os i fa­engsel. Jeg har al­drig va­e­ret i fa­engsel, og det gjor­de mig ban­ge.« Det var om bord på kystvag­tens båd, på vej til­ba­ge til Tripo­li, at drøm­men om Eu­ro­pa lang­somt smul­dre­de for Muham­med. Ef­ter at kystvag­ten hav­de sej­let ham og de an­dre mi­gran­ter i land, blev de fa­engs­let i den li­by­ske ho­ved­stad. Her skul­le han en­de med at sid­de i en må­ned. Muham­med vil­le ba­re hjem og meld­te sig fri­vil­ligt til at bli­ve depor­te­ret til­ba­ge til Gambia. Men de li­by­ske myn­dig­he­der hav­de an­dre pla­ner.

En god for­ret­ning

»De tog os med til en lejr, hvor de solg­te os. Jeg ved ik­ke til hvem, men må­den det fun­ge­re­de på var, at de li­by­ske myn­dig­he­der solg­te mig for 800 li­by­ske di­na­rer (ca. 3700 kr.), og de her ma­end kra­e­ve­de så, at min fa­mi­lie skul­le be­ta­le 1000 li­by­ske di­na­rer (ca. 4600 kr.) for at løsla­de mig.« Lø­sesum­mens stør­rel­se fik Muham­meds ver­den til at bry­de sam­men. I Gambia er gen­nem­snitsløn­nen om­kring 130 kro­ner om må­ne­den, så kra­vet var et astro­no­misk be­løb for en gam­bi­sk fa­mi­lie og na­e­sten umu­ligt at sam­le sam­men. Hi­sto­ri­en om Muham­med er langt­fra ene­stå­en­de. Det har i fle­re år va­e­ret vel­do­ku­men­te­ret, at mi­gran­ter, der hol­des fan­get i Li­by­en, bå­de bli­ver mis­hand­let og for­hand­let. Mi­gran­ter­ne er en del af en god for­ret­ning, som Muham­med selv ud­tryk­ker det. »Da den li­by­ske kystvagt fan­ge­de os, tog de os kun med til­ba­ge, for­di vi ik­ke kun­ne be­ta­le dem no­get. Og hvis man ik­ke be­ta­ler dem, vil de for­sø­ge at tje­ne pen­ge ved at sa­el­ge dig.« FNs Høj­kom­mis­sa­ri­at for Men­ne­ske­ret­tig­he­der (OHCHR) af­da­ek­ke­de sid­ste år, hvor­dan mis­hand­lin­gen af mi­gran­ter i Li­by­en fo­re­går og skrev blandt an­det, at »de er ud­sat for de­ten­tion, tor­tur, seksu­el ud­nyt­tel­se og drab. Mi­gran­ter bli­ver og­så ud­nyt­tet til tvangs­ar­bej­de og af­pres­ses af smug­le­re, men­ne­ske­hand­le­re så­vel som af stats­li­ge in­sti­tu­tio­ner.« Det var dog først, da en CNN-do­ku­men­tar for ny­lig vi­ste, hvor­dan sal­get af mi­gran­ter på li­by­sk jord fo­re­går, at vre­den og for­ar­gel­sen for al­vor spred­te sig i de afri­kan­ske lan­de og til re­sten af ver­den. Den vre­de tog de afri­kan­ske le­de­re med sig til El­fen­ben­sky­sten, da det fem­te top­mø­de mel­lem EU og Den Afri­kan­ske Uni­on fandt sted i sid­ste uge. For­må­let med top­mø­det var at dis­ku­te­re, hvor­dan man for­bed­rer li­vet for un­ge afri­ka­ne­re, så fle­re va­el­ger en frem­tid i de lan­de, hvor de er vok­set op. Men de ube­ha­ge­li­ge vi­deo­er stjal op­ma­er­k­som­he­den på top­mø­det og på­vir­ke­de de kon­kre­te re­sul­ta­ter. Plud­se­lig var mø­de­ts vig­tig­ste nyhed op­ret­tel­sen af en spe­ci­a­len­hed, som skal pa­trul­je­re i det ka­o­ti­ske Li­by­en, red­de mi­gran­ter fra mis­hand­ling og hja­el­pe dem med at kom­me hjem. Bå­de EU, Den Afri­kan­ske Uni­on og FN bak­ker op om ind­sat­sen, men eks­per­ter med kend­skab til Li­by­en har sat spørgs­måls­tegn ved, hvor­dan en in­ter­na­tio­nal spe­ci­a­len­hed skal kun­ne pa­trul­je­re i et land, hvor end ik­ke re­ge­rings­hae­ren har den ful­de kon­trol. Og selv om Li­by­ens re­ge­ring nu har gi­vet ver­den lov til at hja­el­pe stran­de­de mi­gran­ter hjem, så er op­ga­ven om­fat­ten­de. Den In­ter­na­tio­na­le Mi­gran­tor­ga­ni­sa­tion skøn­ner, at mel­lem 400.000 og 700.000 mi­gran­ter fra Afri­ka og Mel­le­mø­sten sid­der til­ba­ge­holdt i lej­re i Li­by­en i en tilsva­ren­de el­ler va­er­re si­tu­a­tion end den, Muham­med be­fandt sig i for to år si­den. Ef­ter at Muham­med var ble­vet solgt til men­ne­ske­hand­le­re af de li­by­ske myn­dig­he­der, blev han en del af den sy­ste­ma­ti­ske mis­hand­ling af mi­gran­ter. Han be­gynd­te i smug at kom­mu­ni­ke­re med de fan­ger, han del­te cel­ler med. »Når vag­ter­ne op­da­ge­de, at jeg tal­te med de an­dre, blev jeg ta­e­vet og flyt­tet til en an­den cel­le.«

Frem­tids­per­spek­ti­ver i Gambia

Un­der et stort trae, ved si­den af swim­m­ing­poo­len på Uaf­ha­en­gig­heds­sta­dio­net i Banjul, sid­der 30 un­ge ma­end og kvin­der ik­la­edt hvi­de T-shir­ts med or­de­ne: »Ori­en­te­ring og ka­pa­ci­tets­af­kla­ring for hjemvend­te mi­gran­ter«. Fa­el­les for de frem­mød­te er, at de på et tids­punkt har for­søgt at kom­me til Eu­ro­pa, og at man­ge har va­e­ret holdt fan­get i Li­by­en. Grup­pen lyt­ter til et op­la­eg fra én af Acti­vist­as fri­vil­li­ge; det hand­ler om job­mu­lig­he­der­ne i den gam­bi­ske land­brugs­sek­tor. For­må­let er, iføl­ge Mo­ham­med Bah, en af pro­jekt­le­der­ne i Acti­vis­ta, at åb­ne de­res øj­ne for, at der rent fak­tisk er frem­tids­per­spek­ti­ver i Gambia. »Vi ta­ler om, hvad de har brug for, og hvad de drøm­mer om. Hvis de vil stu­de­re, kan vi må­ske hja­el­pe dem med at få et sti­pen­di­um. Man­ge vil ger­ne åb­ne små for­ret­nin­ger, og det for­sø­ger vi at hja­el­pe dem med.« På trods af ind­sat­sen fra Acti­vis­ta er mu­lig­he­der­ne for man­ge gam­bi­a­ne­re rin­ge. Ar­bejds­løs­he­den i lan­det lig­ger på om­kring 30 pro­cent, og der­for sø­ger man­ge mod ud­lan­det i jag­ten på et job, så de kan brød­fø­de de­res fa­mi­li­er. Mo­ham­med Bah fra Acti­vis­ta an­er­ken­der, at Gambia står over for sto­re ud­for­drin­ger, men er po­si­tiv, når det kom­mer til lan­dets frem­tid. Isa­er re­gi­meskif­tet sid­ste år, hvor den man­ge­åri­ge dik­ta­tor Ya­hya Jam­meh blev sendt i ek­sil og blev af­løst af den før­ste de­mo­kra­tisk valg­te pra­esi­dent, Ada­ma Bar­row, har be­ty­det, at nye vin­de bla­e­ser over det lil­le land. Bar­row og den nye re­ge­ring har gjort ung­doms­ar­bejds­løs­he­den til et fo­ku­s­om­rå­de i håb om at kun­ne for­hin­dre, at end­nu fle­re for­la­der lan­det. Når man ta­ler med 27-åri­ge Muham­med Sus­so om det, han blev ud­sat for i Li­by­en, er der ik­ke an­tyd­nin­gen af be­brej­del­se over for EU. Ik­ke et ondt ord om, at EU as­si­ste­rer den li­by­ske gra­en­se­kon­trol og kystvagt for at for­hin­dre mi­gran­ter som ham i at ta­ge tu­ren over Mid­del­ha­vet. »Jeg vid­ste godt, da jeg rej­ste, at folk druk­ner i Mid­del­ha­vet og bli­ver fan­get af kystvag­ten, men jeg var vil­lig til at lø­be den ri­si­ko.«

EUs me­dansvar

To­nen har en an­den ka­rak­ter i den in­ter­na­tio­na­le of­fent­lig­hed. Her va­ek­ker det for­ar­gel­se blandt men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner, at EU ak­tivt støt­ter Li­by­en i at brem­se strøm­men af flygt­nin­ge og mi­gran­ter på Mid­del­ha­vet for der­ef­ter at sen­de dem til­ba­ge til de kri­tisab­le for­hold i Li­by­en. NGO’en Hu­man Rights Watch har igen og igen kaldt EUs støt­te til den li­by­ske kystvagt for en ska­end­sel på grund af de do­ku­men­te­re­de ra­eds­ler, som mi­gran­ter ud­sa­et­tes for i Li­by­en. Og FNs Høj­kom­mis­sa­ri­at for Men­ne­ske­ret­tig­he­der be­skyld­te i sid­ste må­ned EU for at ven­de det dø­ve øre til si­tu­a­tio­nen i Li­by­en. Men hvad man end me­ner om me­to­der­ne, ser as­si­stan­cen til Li­by­ens gra­en­se­kon­trol ud til at vir­ke. De se­ne­ste tal fra den ita­li­en­ske re­ge­ring vi­ser en mar­kant ned­gang i an­tal­let af an­kom­ne mi­gran­ter. Og pro­jekt­le­der fra Acti­vis­ta, Muham­med Bah, kri­ti­se­rer da hel­ler ik­ke EUs po­li­tik, men kon­sta­te­rer nøg­ter­nt, at den vir­ker ef­ter hen­sig­ten. Den skra­em­mer un­ge gam­bi­a­ne­re fra at be­va­e­ge sig ud på den tra­di­tio­nel­le mi­gran­trej­se, selv om de sta­dig drøm­mer om Eu­ro­pa. »Det, vi isa­er kan se vir­ke, er, når un­ge gam­bi­a­ne­re ven­der til­ba­ge fra Li­by­en og forta­el­ler om den for­fa­er­de­li­ge rej­se. Det har få­et tren­den med at rej­se fra Gambia til at af­ta­ge.« EU er da hel­ler ik­ke kun til ste­de ved Li­by­ens gra­en­se, forta­el­ler han. Hans egen or­ga­ni­sa­tion i Gambia mod­ta­ger og­så pen­ge fra Bruxel­les til de­res ar­bej­de med at hja­el­pe hjemvend­te mi­gran­ter.

Le­ver drøm­men om Eu­ro­pa?

27-åri­ge Muham­med Sus­so sid­der for­over­bø­jet på sto­len og ret­ter på si­ne hø­re­te­le­fo­ner, der ha­en­ger om­kring hans hals. Han gni­der nervøst si­ne ha­en­der, når han forta­el­ler om sin tid i Li­by­en. Muham­med end­te med at sid­de fa­engs­let i over et år, in­den hans fa­mi­lie fik held til at skaf­fe lø­se­pen­ge­ne med hja­elp fra den gam­bi­ske re­ge­ring og Den In­ter­na­tio­na­le Mi­gran­tor­ga­ni­sa­tion. Han ved godt, at han er hel­dig, og at der sta­dig sid­der tu­sind­vis af mi­gran­ter til­ba­ge i Li­by­en med en uvis ska­eb­ne. »Hvad er din drøm nu?« spør­ger vi ham. »Nu har jeg lyst til at fort­sa­et­te mit liv der, hvor jeg slap for to år si­den. Der er en ny re­ge­ring nu, og det gi­ver mig tro­en på, at for­hol­de­ne i Gambia kan bli­ve bed­re.« Han be­gyn­der at forta­el­le, hvor­for al­le er nødt til at ka­em­pe for at ska­be ud­vik­ling i Gambia, og at man ik­ke be­hø­ver at rej­se til et an­det kon­ti­nent for at fin­de lyk­ken. Men er drøm­men om Eu­ro­pa de­fi­ni­tivt sluk­ket? Muham­med hvi­ler hån­den på sto­len og kig­ger va­ek. Han tra­ek­ker på sva­ret. »Hvis jeg rej­ser til Eu­ro­pa, bli­ver det ik­ke på sam­me må­de som sidst. Så bli­ver det som en ud­dan­net mand.«

FO­TO: EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

En mi­grant, der nu le­ver i At­hen, de­mon­stre­rer mod for­hol­de­ne i Li­by­en, hvor afri­kan­ske mi­gran­ter sa­el­ges af så­vel kystvag­ter som men­ne­ske­hand­le­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.