Den rø­de streg i Ghou­ta

Weekendavisen - - Udland - Af ADAM HOLM

Til­ba­ge i ti­der­nes mor­gen, da Da­ma­s­kus var val­fart­s­sted for ka­melka­ra­va­ner fra he­le Den Ara­bi­ske Halvø, var Ghou­ta, øst for by­ens fa­est­nings­an­la­eg, kendt for si­ne sto­re plan­ta­ger og fe­de muld. Ghou­ta for­sy­ne­de Da­ma­s­kus med et al­drig svig­ten­de la­ger af korn, frugt og grønt. I dag bug­ner Ghou­ta kun af død og øde­la­eg­gel­se. De fro­di­ge land­brugs­a­re­a­ler, som for la­engst er om­dan­net til grå for­sta­e­der, ud­gør i dis­se uger den mest ak­ti­ve slag­mark i ho­ved­sta­den. By­de­le­ne Ar­be­en, Dou­ma, Ein Ta­mar, Ha­ras­ta, Jo­bar og Za­mal­ka lig­ger som per­ler på en snor i en af­stand af fem-ot­te ki­lo­me­ter fra Da­ma­s­kus’ cen­trum. Om­rå­der­ne har la­en­ge va­e­ret kon­trol­le­ret af ji­ha­di­sti­ske op­rørs­grup­per, men re­gi­met har iva­er­k­sat en of­fen­siv for at ge­nero­bre det tab­te land. Si­den be­gyn­del­sen af året er re­gi­mets krigs­lyk­ke vendt be­trag­te­ligt. Tak­ket va­e­re den uvur­der­li­ge rus­si­ske luft­støt­te og en al­drig svig­ten­de ind­sats fra Hiz­bol­lah og de tak­tisk kyn­di­ge re­vo­lu­tions­gar­di­ster fra Iran er Alep­po fal­det, og Is­la­misk Stat har mi­stet Raqqa og for ny­lig og­så provins­by­en Deir ez-Zoor ta­et på gra­en­sen til Irak. Nu ga­el­der det alt­så Ghou­ta, som iføl­ge FN hu­ser cir­ka 400.000 af ho­ved­sta­dens knap fi­re mil­li­o­ner ind­byg­ge­re. Om­rå­det kom til om­ver­de­nens kend­skab i au­gust 2013, da fle­re end 500 men­ne­sker mi­ste­de li­vet i et gift­ga­san­greb, for­an­stal­tet af re­gi­met. Året før hav­de Ba­ra­ck Oba­ma ad­va­ret den sy­ri­ske le­der Bas­har al-As­sad mod at kryd­se den »rø­de streg« i form af ke­mi­ske vå­ben, men det blev ved trus­ler­ne. I ste­det har Bas­har al-As­sad truk­ket sin egen streg i Ghou­ta. Den er blodrød og til­si­desa­et­ter uden stør­re ele­gan­ce en af­ta­le om »de­eska­le­ring«, som el­lers er ind­gå­et mel­lem Rusland, Iran og Tyr­ki­et. En lo­kal jour­na­list, der da­ek­ker kri­gen i Da­ma­s­kus, men be­tin­ger sig ano­ny­mi­tet, be­skri­ver via Whatsapp de igang­va­e­ren­de slag som de mest in­ten­se si­den ra­ed­selsår­et 2013, hvor re­gi­met for en stund så ud til at mi­ste gre­bet om sin vig­tig­ste ba­stion.

Går hårdt til va­er­ks

Så­dan er det ik­ke la­en­ge­re. Op­da­te­rin­ger fra på­li­de­li­ge me­di­er vid­ner om, at re­gi­mets styr­ker går hårdt til va­er­ks. Et til­fa­el­digt ud­pluk fra 2. de­cem­ber vi­ser, at to kvin­der blev dra­ebt og 14 sår­et, der­i­blandt syv børn, ved et gra­nat­nedslag. Et an­det sted i Ghou­ta blev seks ci­vi­le dra­ebt, og et tred­je sted ko­ste­de et fly­an­greb ti ci­vi­le li­vet. Da­gen ef­ter rap­por­te­res om 17 dra­eb­te ci­vi­le ved et nyt luft­bom­bar­de­ment, mens an­greb i an­dre de­le af om­rå­det ef­ter­lod ot­te dra­eb­te og tal­ri­ge sår­e­de. Det er mere spar­somt med op­lys­nin­ger om fald­ne på re­gi­mesi­den, men en af op­rørs­grup­per­ne med­del­er, at det sy­ri­ske luft­vå­ben an­gi­ve­ligt har ta­get fejl af ko­or­di­na­ter­ne og i ste­det ha­eldt sin last af bom­ber ud over et af ha­e­rens støt­te­punk­ter. Den ano­ny­me jour­na­list, der fra ta­get af sin be­bo­el­ses­e­jen­dom har ud­sigt til kam­pe­ne i Ghou­ta, skri­ver og­så, at to af de over­ve­jen­de krist­ne kvar­te­rer i Da­ma­s­kus’ gam­le by, Bab Tou­ma og Bab Sharqi, er ble­vet truf­fet af et stort an­tal mor­ter­gra­na­ter fra op­rørs­si­den. Des­u­den har gra­na­ter ramt an­dre de­le af Da­ma­s­kus, hvil­ket har re­sul­te­ret i mindst 35 dra­eb­te ci­vi­le og et ukendt an­tal dø­de sol­da­ter. Trods nu­me­risk og tek­no­lo­gisk un­der­le­gen­hed bi­der op­rø­rer­ne fra sig og har med de­res tun­nel­sy­ste­mer og be­her­skel­se af bykrig la­ert at sva­re igen. Imens be­ta­ler ci­vil­be­folk­nin­gen den ful­de pris i form af un­de­rer­na­e­ring, man­gel på me­di­cin og sti­gen­de dødstal. Gra­ver­ne og lig­va­sker­ne er på over­ar­bej­de. Det vil de for­ment­lig va­e­re en stund end­nu. In­gen af de ho­ved­sa­ge­ligt sau­di­a­ra­bi­sk sponso­re­re­de sa­la­fi­sti­ske grup­per, der be­ka­em­per re­gi­met fra Ghou­ta, kan bry­de igen­nem ha­e­rens stil­lin­ger. Da en af mi­lit­ser­ne, Ahrar al-Sham, gjor­de for­sø­get i sen­som­me­ren, blev den ef­ter­tryk­ke­ligt slå­et til­ba­ge. Skrif­ten på va­eg­gen er der­for til at ty­de: Slut­spil­let i den syv år lan­ge krig er i gang, en krig, der har ko­stet i om­eg­nen af en halv mil­li­on dra­eb­te, sendt mil­li­o­ner på flugt og lagt et land halvvejs i ru­i­ner. Og re­gi­met er ved at vin­de. I den ve­st­li­ge by­del Da­rayya, som før Ghouta­of­fen­si­ven var den volds­om­ste front i Da­ma­s­kus, for­må­e­de de stri­den­de par­ter i som­me­ren 2016 at få en af­ta­le på plads, hvor­ef­ter små klyn­ger af op­rø­re­re duk­ke­de frem af de­res skjul og lod sig frag­te i chart­re­de bus­ser til Id­lib i nord. En lig­nen­de prag­ma­tisk løs­ning kan må­ske kom­me på bor­det i Ghou­ta. FN pres­ser på og ad­va­rer om en vok­sen­de hu­ma­ni­ta­er kri­se, men ind­til vi­de­re sy­nes re­gi­met op­sat på at gø­de Ghoutas en­gang så frugt­ba­re jord med nyt blod.

Is­ra­el blan­der sig

Alt imens det sy­ri­ske re­gi­me har no­te­ret sit mi­li­ta­ert mest frem­gangs­ri­ge år, si­den uro­lig­he­der­ne brød ud i for­å­ret 2011, tra­ek­ker mør­ke sky­er sig sam­men over den stor­po­li­ti­ske are­na. For­le­den ude­blev Sy­ri­ens sa­er­li­ge FN-ud­sen­ding, Bas­har al-Jaafri, fra Genève­for­hand­lin­ger­ne. Så la­en­ge op­po­si­tio­nen kra­e­ver pra­esi­dent al-As­sads af­gang, blo­ke­rer re­gi­met for en­hver po­li­tisk løs­ning på kri­gen. Sam­me dag, som for­hand­lin­ger­ne skul­le have va­e­ret gen­op­ta­get, blev iran­ske vå­ben­de­po­ter syd for Da­ma­s­kus an­gre­bet af is­ra­el­ske kamp­fly. Ope­ra­tio­ner­ne har stå­et på i over tre da­ge, og iføl­ge sy­ri­ske re­ge­rings­kil­der er det lyk­ke­des det rus­si­ske Pant­sir S-1 ra­ket­bat­te­ri at ned­sky­de fle­re af de is­ra­el­ske mis­si­ler samt ram­me mindst ét af de an­gri­ben­de fly. Det sid­ste er ik­ke be­kra­ef­tet af uaf­ha­en­gi­ge kil­der, men det is­ra­el­ske luft­vå­bens ak­tio­ner er en på­min­del­se til re­gi­met i Da­ma­s­kus om, at ma­eg­ti­ge­re kra­ef­ter end de mor­ter­sky­den­de is­la­mi­ster i Ghou­ta fin­des på den an­den si­de af Go­lan­høj­der­ne. Kon­fron­ta­tio­nen mel­lem på den ene si­de USA, et sta­dig mere ak­tivt Sau­di-Ara­bi­en og Is­ra­el og på den an­den Rusland, Iran og Sy­ri­en er ryk­ket et skridt na­er­me­re. Det ha­ster for re­gi­met i Da­ma­s­kus med at få ryd­det op i egen bag­ha­ve. Langt stør­re diplo­ma­ti­ske – og må­ske mi­li­ta­e­re – op­gør ven­ter rundt om hjør­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.